Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

AKTYWNY SAMORZĄD”
PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat Brzeziński przystąpił do kolejnej edycji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program w 2021 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I

Obszar A Zadanie 1 –   pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją ruchu (znaczny lub umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar A Zadanie 2 –   pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją ruchu (znaczny  lub umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej),

Obszar A Zadanie 3 –   pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego (znaczny lub umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej),

Obszar A Zadanie  4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją słuchu (znaczny lub umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),

Obszar B Zadanie 1 –   pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk (znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar B Zadanie 2 –   dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla odbiorców programu,

Obszar B Zadanie 3 –   pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją wzroku (umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),

Obszar B Zadanie 4 –   pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją słuchu i trudnościami w komunikowaniu się (znaczny lub umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar B Zadanie 5 –   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, (znaczny stopień i dzieci),

Obszar C Zadanie 1 –   pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie lub nauka) i dzieci),

Obszar C Zadanie 2 –   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (znaczny stopień i dzieci),

Obszar C Zadanie 3 –   pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),

Obszar C Zadanie 4 –   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny  (co najmniej na III poziomie jakości), (wiek aktywności zawodowej  lub zatrudnienie);

Obszar C Zadanie 5 –   pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z dysfunkcją ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się (znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (znaczny lub umiarkowany stopień, aktywność zawodowa).

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Nauka w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).


Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2021 r. w formie papierowej  lub za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków (SOW): https://sow.pfron.org.pl.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla MODUŁU I wypada:

  • dnia 31 sierpnia 2021 r. (dla Modułu I)

Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla MODUŁU II wypada:

  • dnia 30 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
  • dnia 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Informacje na temat programu można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, pok. 203, mailowo: pcpr.brzeziny@poczta.fm   lub telefonicznie 46 874-21-61. Osoba do kontaktu – Główny specjalista do spraw rehabilitacji społecznej – Magdalena Balcerak.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pfron.org.pl.

Załączniki