Informacja o grupie wsparcia – październik 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 16 października 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Informacje o grupie wsparcia – lipiec 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 22 lipca 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Zapraszamy!

Zaproszenie na Ostatki 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych na zabawę karnawałową, która odbędzie się w piątek 1 marca w sali konferencyjnej PCPR. Czekamy z muzyką i słodkim poczęstunkiem od godz. 15.

Nie zapomnij przynieść uśmiechu i dobrego nastroju – dołącz do zabawy!

grafika - ostatki 2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-24 lutego 2019 r.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w dniach 19 i 24 lutego będą pełnić dyżury telefoniczne: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej w Brzezinach oraz specjaliści PCPR. W czasie trwania dyżuru będzie można przede wszystkim uzyskać informacje na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobów i możliwości zgłaszania przestępstw.

Telefon: 46 874 21 68 będzie do Państwa dyspozycji w godzinach:

  • 19 lutego (wtorek) w godz. 15-17,
  • 22 lutego (piątek) w godz. 10-12.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się to na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia w społeczeństwie.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie

Wzór formularza ofertyZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA GRUPY 8 OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na specjalistów lub specjalistę do realizacji w 2017 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2014 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4, poz. 8 z ww. ustawy.

I. MIEJSCE REALIZACJI
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji
3 Maja 3/5 w dni robocze.

II. FORMA ZATRUDNIENIA
Umowa cywilno-prawna.

III. PLANOWANA KWOTA BRUTTO NA REALIZACJĘ ZADANIA
Ostateczna wysokość środków na realizację programu będzie zależała od faktycznej liczby uczestników, którzy wezmą udział w programie i zrealizują pełen cykl spotkań wg harmonogramu:
– sesje indywidualne: 4 spotkania x 2 godz. x 8 osób (64 godziny pracy prowadzących, 8 godzin na uczestnika),
– sesje grupowe: 9 spotkań x 7,5 godziny (68 godzin pracy prowadzących, 68 godzin na uczestnika).

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017” dla 8 uczestników. Praca z uczestnikiem programu ma trwać minimum 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż 76 godzin zajęć na uczestnika (8 godzin spotkań indywidualnych oraz 68 godzin spotkań grupowych), z przerwami między kolejnymi zajęciami nie dłuższymi niż 7 dni. Spotkania powinny odbywać się z podziałem na sesje: indywidualne (4 spotkania x 2 godz. x 8 osób) oraz grupowe (9 spotkań x 7,5 godziny). Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach w ustalonych wcześniej terminach powinny mieć możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach celem uzupełnienia wymiaru godzinowego szkolenia. Zakres usługi obejmować będzie również:
– współudział w procesie rekrutacji,
– monitorowanie zachowań związanych z przemocą u uczestników w trakcie trwania i przez 3 lata po zakończeniu programu,
– prowadzenie dokumentacji potwierdzającej dokonywanie czynności i działań w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, z uwzględnieniem korespondencji prowadzonej w ramach naboru, harmonogramu zajęć, listy obecności, kontraktu określającego reguły uczestnictwa w programie, scenariuszy zajęć, dokumentów potwierdzających przebieg pracy z poszczególnymi uczestnikami (diagnoza, arkusze testów, kwestionariuszy, ankiety ewaluacyjne itp.), dokumenty potwierdzające przekazanie uczestnikom materiałów dydaktycznych, biurowych i innych, kopii udostępnionych uczestnikom programu materiałów w formie ankiet i testów w oparciu, o które odbywała się praca, kart monitoringu zachowań i sytuacji rodzinnych, sprawozdań z przebiegu zajęć, oświadczeń uczestników i innych,
– sporządzanie sprawozdań z realizacji programu.

VI. WYMAGANIA
1. Ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.
2. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
3. Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prosimy o przedłożenie:
– kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje kandydatów do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wraz z wypełnieniem przez każdego z kandydatów formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty,
– oferty cenowej obejmującej całość realizacji programu (z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości kosztów wykonania zamówienia, liczby uczestników i kosztu uczestnictwa w programie 1 osoby).

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Nabór na specjalistów do realizacji w roku 2017 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” należy złożyć w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku, osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PCPR). Oferty niekompletne i złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie. PCPR w Brzezinach nie zwraca złożonych dokumentów.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
– w pierwszej kolejności preferowane będą pary trenerskie złożone z kobiety i mężczyzny oraz najniższa cena,
– kolejno preferowane będą pary trenerskie tej samej płci oraz najniższa cena,
– kolejno preferowane będą osoby prowadzące program samodzielnie oraz najniższa cena.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku powiadomi o wyborze Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu. Decyzja o wyborze oferty jest ostateczna i innym Oferentom nie przysługuje odwołanie. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną jest zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym do dnia 25 lipca 2017 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku, gdy w procesie rekrutacji nie zostaną wyłonione osoby do udziału w programie.

Załączniki