„PRZYJAZNY ŚWIAT” – informacja o realizacji projektu

Projekt „Przyjazny świat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że od lutego 2019 roku rozpoczyna realizację projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt dedykowany jest dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (gr. A) oraz osób w wieku 18 – 26 lat, uczących się, w tym pełnoletnich wychowanków piezy zastępczej (gr. B). Projekt skierowany jest łącznie do 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie powiatu brzezińskiego.

Przewidywane działania w ramach projektu obejmują m.in.:

 • kursy edukacyjne – kurs języka angielskiego, kurs obsługi komputera (gr. A), prawo jazdy kat. B (gr. B),
 • kursy zawodowe – kurs sekretarka/asystentka dyrektora, kurs specjalista ds. transportu i logistyki, kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci, kurs prawa jazdy kat. C (gr. B),
 • porady indywidualne (psycholog, psychoterapeuta, prawnik),
 • korepetycje z wybranych przedmiotów (gr. B),
 • wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych (gr. A i gr. B),
 • grupowe warsztaty kompetencji życiowych prowadzone przez psychologa i pedagoga (gr. A i gr. B)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały szkoleniowe. Dodatkowo na niektóre formy aktywizacji oferowany będzie bezpłatny dowóz.

Czas trwania projektu: 01.02.2019 – 31.01.2021.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela P. Katarzyna Kaźmierczak: tel. 46 874 21 68

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu zgodnie z procedurą rozeznania rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH KOREPETYCJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: udzielanie indywidualnych korepetycji dla 15 uczestników projektu wyrównujących ich szanse edukacyjne.
 2. Korepetytor udzielać będzie korepetycji z danego przedmiotu na poziomie od podstawowego do ponadgimnazjalnego.
 3. Korepetytor udzielać będzie korepetycji indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do objęcia wsparciem edukacyjnym.
 4. Korepetytor udzielać będzie korepetycji większej liczbie uczestników projektu niż jedna osoba w trakcie trwania umowy.
 5. Liczba godzin korepetycji będzie zależała od potrzeb i wymagań uczestników projektu, tj. korepetytor może nie wykorzystać pełnej puli godzin zaplanowanej przez Zamawiającego na daną część zamówienia w przypadku, gdy uczestnicy projektu nie będą zgłaszać zapotrzebowania na danego rodzaju przedmioty, a w przypadku zwiększonych potrzeb uczestników projektu co do danego przedmiotu liczba godzin może ulec zwiększeniu maksymalnie o 50% w stosunku do zaplanowanej liczby godzin w ramach danej części zamówienia.
 6. Korepetytorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie godziny udzielania korepetycji. Zamawiający nie pokrywa korepetytorowi żadnych poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją korepetycji, w tym kosztów dojazdu.
 7. Korepetycje odbywać się będą w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego.
 8. Korepetytor będzie miał obowiązek poświadczać fakt udzielenia korepetycji wraz z ich zakresem tematycznym na kartach korepetycji wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
 9. Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem projektowym, w szczególności Koordynatorem Projektu, opiekunem uczestników, superwizorem.
 10. Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą na bieżąco z uczestnikiem projektu, stosownie do jego tempa pracy oraz czynionych postępów.
 11. Korepetytor musi być dostępny, co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych stosownie do zapotrzebowania uczestników projektu (w przypadku gdyby Wykonawca chciał złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia – warunek dotyczy każdej części zamówienia).
 12. Udzielanie korepetycji przez korepetytora będzie poddane stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz ocenie uczestników projektu.

3. Części zamówienia:
1) Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na następujące Części:
1) CZĘŚĆ I – korepetytor j. angielski – do 150 h zegarowych
2) CZĘŚĆ II – korepetytor matematyka – do 300 h zegarowych
3) CZĘŚĆ III – korepetytor biologia / chemia – do 63 h zegarowych
4) CZĘŚĆ IV – korepetytor j. polski / historia – do 63 h zegarowych
5) CZĘŚĆ V – korepetytor nauczania początkowego – do 384 h zegarowych

4. Termin realizacji zamówienia: listopad 2017 r. – lipiec 2018 r.

5. Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • doświadczenie, wiedza i umiejętności do prowadzenia korepetycji poświadczone odpowiednimi dokumentami.

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz posiadanie przez zleceniobiorcę doświadczenia w wykonywaniu usług tego typu, co przedmiot zamówienia, np. referencje;
  CV powinno zostać opatrzone klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełni praw publicznych,

prosimy składać w terminie do dnia 20 października 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami.
Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dobry start w dorosłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że od października br. rozpoczyna realizację projektu „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt dedykowany jest dla osób młodych w wieku od 6 do 25 lat będących w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt skierowany jest łącznie do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie powiatu brzezińskiego.

 

Przewidywane działania w ramach projektu obejmują m.in.:

 • kurs programowania dla dzieci,
 • korepetycje z wybranych przedmiotów,
 • kurs podstaw obsługi komputera,
 • kursy językowe ( do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski),
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • warsztaty kompetencji społecznych,
 • 7- dniowy wyjazd wakacyjny połączony z treningiem umiejętności społecznych,
 • poradnictwo w ramach Punktu Wsparcia ( dyżury pedagoga, psychologa, psychoterapeuty).

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały szkoleniowe. Dodatkowo na niektóre formy aktywizacji oferowany będzie bezpłatny dowóz.

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 31.10.2018.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela P. Małgorzata Szubert: tel. 046 874 21 68

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!