INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych na rzecz 20 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa
wybrana została Pani: Bogumiła Filipczak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Bogumiła Filipczak spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa oraz ma bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Załączniki

Nabór na stanowisko psychologa do  określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 1 beneficjenta projektu „Przyjazny świat”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko

psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 1 beneficjenta projektu „Przyjazny świat”

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla 1 uczestnika projektu indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb,
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz projektu.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: psychologia,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami z niepełnosprawnością (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami),
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (3 godz.),

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracyjnej w projekcie „Przyjazny świat””, w terminie do 21 stycznia 2020 r.

Informacje dodatkowe:

 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-68,
 • Informacja o rozstrzygnięciu zostanie podana na stronie internetowej: www.pcpr-brzeziny.pl.

Załączniki

Oferta pracy – referent w dziale rehabilitacji i świadczeń

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 6. Wymagany staż pracy — 2 lata w przypadku kandydata posiadającego wykształcenie wyższe, 4 lata w przypadku kandydata z wykształceniem średnim;
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, a także aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych ustaw, których znajomość jest konieczna na danym stanowisku pracy;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność komunikowania się z klientami, zdolność pracy z tzw. trudnym klientem;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Umiejętność organizowania pracy;
 7. Odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, terminowość i otwartość;
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
 2. Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom zainteresowanym;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej;
 5. Prowadzenie rejestrów spraw;
 6. Obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 7. Branie udziału w kontrolach dotyczących wykorzystania środków PFRON;
 8. Tworzenie materiałów promocyjnych;

W III kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił — powyżej 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar zatrudnienia — 1 etat,
 2. praca w biurze przy komputerze,
 3. bezpośredni kontakt z klientami,
 4. praca także w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik do ogłoszenia),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska,
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
 9. W przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby rekrutacji na stanowisko referenta.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze — referent w dziale rehabilitacji i świadczeń ” osobiście w siedzibie Centrum: 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w godzinach pracy Centrum (od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00), lub przesłać na adres Centrum do dnia 14 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu do Centrum).

Oferty złożone po terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej, kandydaci spełniający warunki formalne naboru zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Załączniki

Informacja o wynikach naboru w postępowaniu rekrutacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEZINACH

Referent w Dziale Rehabilitacji i Świadczeń
(określenie stanowiska urzędniczego)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów

Uzasadnienie:

W dniu 14 października 2019 r. wpłynęła aplikacja 1 kandydata, który nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki

Oferta pracy – Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA PRACY
Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507),
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b. Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),
 • znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,
 • zapewnieni właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony (01.12.2019-31.12.2020)
 • wymiar etatu: 1
 • miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,
 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

IV. Wymagane dokumenty:

 • a. list motywacyjny
 • b. CV wraz z klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”
 • c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
   z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,
  e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe, V. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

VI. Informacje dodatkowe

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
 • wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
  • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
  • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 67 lub 46 874 21 68.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1X Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

w wyniku zakończenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie „Podaruj mi skrzydła” nie wyłoniono osoby na w/w stanowisko.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów
wybrana została Pani: Bogumiła Filipczak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Bogumiła Filipczak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”.

Załączniki

Nabór na stanowisko psychologa

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa do  określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla 2 uczestników projektu indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb,
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz projektu.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: psychologia,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami z niepełnosprawnością (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami),
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (6 godz.),

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracyjnej w projekcie „Przyjazny świat””, w terminie do 10 października 2019 r.

Informacje dodatkowe:

 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie  do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców                   nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-68,
 • Informacja o rozstrzygnięciu zostanie podana na stronie internetowej: www.pcpr-brzeziny.pl

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 6. Wymagany staż pracy — 2 lata w przypadku kandydata posiadającego wykształcenie wyższe, 4 lata w przypadku kandydata z wykształceniem średnim;
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, a także aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych ustaw, których znajomość jest konieczna na danym stanowisku pracy;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność komunikowania się z klientami, zdolność pracy z tzw. trudnym klientem;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Umiejętność organizowania pracy;
 7. Odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, terminowość i otwartość;
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
 2. Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom zainteresowanym;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej;
 5. Prowadzenie rejestrów spraw;
 6. Obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 7. Branie udziału w kontrolach dotyczących wykorzystania środków PFRON;
 8. Tworzenie materiałów promocyjnych;

W kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił — powyżej 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar zatrudnienia — 1 etat,
 2. praca w biurze przy komputerze,
 3. bezpośredni kontakt z klientami,
 4. praca także w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik do ogłoszenia),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska,
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
 9. W przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby rekrutacji na stanowisko referenta.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze — referent w dziale rehabilitacji i świadczeń ” osobiście w siedzibie Centrum: 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w godzinach pracy Centrum (od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00), lub przesłać na adres Centrum do dnia 14 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Centrum).

Oferty złożone po terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej, kandydaci spełniający warunki formalne naboru zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.