Dom drugiej szansy

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje ponad 30 rodzin zastępczych. To jednak wciąż za mało, żeby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom pozbawionym rodzinnego domu. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach poszukuje kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Kandydatami mogą zostać:

  •  dorośli obywatele polscy, zamieszkujący na stałe na terenie Polski,
  • korzystający z pełni praw obywatelskich, cywilnych i rodzicielskich,
  • bez przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • posiadający odpowiednie warunki mieszkaniowe,
  • posiadający stałe źródło dochodów,
  • osoby, które otrzymają pozytywna opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach poszukuje osób zdecydowanych do pełnienia funkcji rodziny pomocowej. To nowa forma wsparcia, którą wprowadziła Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązująca od stycznia 2012 roku.

W trakcie nieobecności lub choroby rodziców zastępczych pieczę nad umieszczonymi pod ich opieką dziećmi przejmą rodziny pomocowe. Dzięki temu rodzice zastępczy będą mogli np. wyjechać na rehabilitację lub na urlop.

Rodziną zastępczą pomocową może być:

  • rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
  • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Bycie rodziną zastępczą to zadanie trudne i odpowiedzialne, ale równocześnie stanowiące źródło satysfakcji i dumy. To szansa, by odmienić los dziecka i podarować mu drugi dom.

Wszystkie osoby zainteresowane tymi formami pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 21 67 / 46 874 21 68