Nabór na stanowisko psychologa

W związku z realizacją projektu „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa do  określenia ścieżki reintegracji beneficjentów projektu „Dobry start w dorosłość”.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla każdego z uczestników indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (80 godz.),
 • okres zatrudnienia: od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

 

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

 

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”, w terminie do 29 września 2017 r.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

W związku z realizacją projektu „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do świadczenia pracy socjalnej na rzecz beneficjentów projektu „Dobry start w dorosłość”.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla każdego z uczestników indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb,
 • podpisanie i zrealizowanie z każdym z uczestników projektu umowy na zasadzie kontraktu socjalnego,
 • monitoring postępu uczestników projektu,
 • motywowanie uczestników projektu,
 • diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników projektu,
 • inne zadania niezbędne do zrealizowania projektu.

 

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie warunków do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2016.930 ze zm.)
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • okres zatrudnienia: od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny oraz teren powiatu brzezińskiego (praca w środowisku z beneficjentami projektu „Dobry start w dorosłość”).

 

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

 

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w terminie do 29 września 2017 r.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

W związku z realizacją projektu „Dobry start w dorosłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Dobry start w dorosłość”.

 

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Punkcie Wsparcia (2 razy w m-cu, po 3 godz.),
 • indywidualne konsultacje dla uczestników projektu (wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 6 do 25 lat).

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • certyfikat poświadczający kwalifikacje psychoterapeutyczne,
 • doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (72 godz.)
 • okres zatrudnienia: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychoterapeuty”, w terminie do 20 października 2017 r.

Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 11:00, w siedzibie tutejszego Centrum odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. W tym czasie dyżur pełnić będzie psycholog, służący w razie potrzeby pracą w moderowaniu dyskusji.

Miejscem spotkań będzie sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (II piętro).