Pomoc dziecku i rodzinie:

 1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
 2. Organizowanie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pokrywanie wydatków związanych z przyznawaniem pomocy rzeczowej osobom opuszczającym niektóre typy placówek i rodzin zastępczych.
 4. Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

 


 

Pomoc środowiskowa i rehabilitacja osób niepełnosprawnych:

 1. w zakresie Domów Pomocy Społecznej:
  1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
 2. w zakresie rehabilitacji społeczna osób niepełnosprawnych:
  1. Dofinansowanie uczestnictwa osób i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
  5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
  6. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
  7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.