Rodzina zastępcza to forma czasowej opieki nad dzieckiem. Na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Wysokość tej pomocy jest uzależniona od: wieku, stanu zdrowia, stopnia rozwoju lub niedostosowania społecznego, a także od dochodu dziecka

 

Kandydaci starający się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej muszą:

 1. dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 2. mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie mogą być lub nie mogły być pozbawione władzy rodzicielskiej, i nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też ich władza rodzicielska nie została zawieszona,
 3. wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, o ile taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży,
 4. nie być chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 5. mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 6. uzyskać opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Pomoc oferowana rodzinom zastępczym polega na:

 1. wsparciu pieniężnym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 2. poradnictwu rodzinnym oraz terapii rodzinnej,
 3. wsparciu w zakresie korzystania z doświadczeń grup wsparcia,
 4. bezpłatnym szkoleniu kandydatów na opiekunów zastępczych,
 5. pomocy materialnej na cele kontynuowania nauki oraz usamodzielniania się wychowanków.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś się więcej o rodzinnej opiece zastępczej – prosimy o kontakt!