Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach reprezentowane przez Dyrektora, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Maciej Sobieraj, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „PCPR Brzeziny” lub pisemnie na adres administratora

Cel i podstawa prawna przetwarzania

 • realizacji świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. zgodnie z: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 ze zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1076 ze zm.), ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.poz.697 z póź. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.), Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 r., poz. 1878 ze zm), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c, f RODO

 • związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

 • dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

 • realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

 • promowania działalności placówki oraz osiągnięć, umiejętności i promocji wizerunku uczestników wydarzeń, konkursów, osób korzystających z usług placówki, w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych placówki oraz na jej stronie internetowej, stronach internetowych organów nadzorujących oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a

Odbiorcy danych osobowych

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • banki (realizacja płatności),

 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • Okres realizacji umowy,

 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • do czasu wycofania zgody,

Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymi

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

 • Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym,

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania