Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dowozu na warsztaty teatralne dla 6 uczestników projektu  „Podaruj mi skrzydła” w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. złożona została 1  oferta.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000 zł netto, w dniu 13 października 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy TWOMAR Marek Tworek, 95-060 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 31, jako ofertę spełniającą warunki zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zadania.

Informacja o rozstrzygnięciu

Brzeziny, 13 października 2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów teatralnych dla 6 uczestników projektu  „Podaruj mi skrzydła” w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. złożona została 1  oferta.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000 zł netto, w dniu 13 października 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy Fundacja – ależ Gustawie!, 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 122/9a, jako ofertę spełniającą warunki zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zadania.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Załączniki

Warsztaty teatralne dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI – WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”


w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225
Opis przedmiotu zamówienia: warsztaty teatralne dla 6 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 7-10 lat; edukacja artystyczna w zakresie teatru mająca na celu rozwinięcie kreatywności, wyrażania przez sztukę, poszerzenie wiedzy na temat teatru; przykładowe zajęcia: projektowanie i wykonywanie kukiełek teatralnych, masek itp., tworzenie i udział w scenkach teatralnych.
Termin realizacji zamówienia: od października 2020 r. do grudnia2020 r. Wymiar godzinowy: 18 godzin zegarowych w podziale: 6 spotkań po 3 godz.
Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny
Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie warsztatów, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.
Kryteria oceny ofert:
• cena brutto – 100 %,
Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do:
– zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, – realizowania warsztatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu), – prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
– zapewnienia materiałów szkoleniowych potrzebnych do zajęć,
– zapewnienia sali szkoleniowej,
– zapewnienia poczęstunku,
– przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
– przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia warsztatów.
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
• W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
• W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
• Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
• Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
Ofertę należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Warsztaty teatralne dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2020 r.
Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ DO KLUBU KSIĄŻKI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ DO KLUBU KSIĄŻKI

w  ramach projektu  pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) dowóz maksymalnie 4 uczestników z miejsca zamieszkania do Brzezin  (siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5) i z powrotem,

2) okres dowozu: 4 miesiące (od września 2020 r. do grudnia 2020 r.)

3) przewidywana liczba spotkań: 1 spotkanie w miesiącu

4) przewidywany czas trwania zajęć: 3 godziny zegarowe/uczestnik,

5) miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,

6) szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – ok 200 km,

Termin realizacji zamówienia: II poł. września 2020 r. – grudzień 2020 r.

Warunki:

– umowa,

– okres zlecenia: wrzesień 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kryterium wyboru  – cena 100 %

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia przewozu osób pojazdem lub pojazdami w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami technicznymi),gwarantującymi czystość
  i komfort podróży, objętych ubezpieczeniem OC i NW,
 1. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
 2. Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
 3. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualną licencję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób,
 2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Klauzulę RODO (wzór),
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Dowóz uczestników projektu pn. „Podaruj mi skrzydła” na spotkania Klubu Książki”, w nieprzekraczającym terminie do dnia 4 września 2020 r.

Załączniki

Informacja o rozstrzygnięciu

Brzeziny, 5 lutego 2020 r.

PZ.0813.2.MS.2020

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu języka angielskiego na poziomie B1 dla 5 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła” w okresie od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r., w wymiarze 64 godzin zegarowych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która została oceniona zgodnie z przyjętym kryterium oferty – cena ofertowa 100%.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000 zł netto, w dniu 4 lutego 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę „LSoE-Inst” Firma Usługowo-Szkoleniowa, Piotr Lipiński, 91-370 Łódź, ul. 11-go Listopada 9/8, jako ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.

Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia  kursu języka angielskiego na poziomie B1 dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” w okresie od lutego 2020 r. do listopada 2020 r.  została złożona jedna oferta.

              W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000 zł netto, w dniu 4 lutego 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę „LSo-Inst” Firma Usługowo-Szkoleniowa Piotr Lipiński, ul. 11 Listopada 9/8  jako ofertę, zgodną z przedmiotem zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.

Zapytanie ofertowe na dowóz na do punktu poradnictwa specjalistycznego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOWÓZ NA DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. dowóz maksymalnie 15 uczestników na trasie: z miejsca zamieszkania do Brzezin do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 i z powrotem (uczestnicy dowożeni indywidualnie)
 2. okres dowozu: 11 miesięcy (od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r.),
 3. przewidywany czas trwania zajęć: 1 godzina zegarowa/uczestnik,
 4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 5. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania –5 520 km,

Termin realizacji zamówienia:luty 2020 r. – grudzień 2020 r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • posiadanie środka transportu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie ubezpieczenia,
 • Wykonawca zapewni pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przewozów dzieci i młodzieży.

Kryterium wyboru

Kryterium wyboru jest cena oraz spełnianie warunków określonych powyżej.

Inne istotne warunki przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

 1. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zapytania zostanie wypłacone w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia na rachunek bankowy Wykonawcy,
 2. podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Oferty zawierające:

 • formularz oferty,
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • zgodę na publikację,
 • oświadczenie o braku zobowiązań,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

prosimy przesłać pocztą (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, mailem na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm) lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do 30 stycznia 2020 r., zdopiskiem: „Oferta na dowóz uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” do punktu poradnictwa specjalistycznego”

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-68.

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonych Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne są pod adresem: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-23.01.2020r./

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – kurs języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia: kurs języka angielskiego na poziomie B1* dla 5 osób

*Poziom kursu B1 określony został orientacyjnie na podstawie wieku i dotychczasowej ścieżki kształcenia (3 osoby ze szkoły podstawowej i 2 osoby ze szkoły ponadpodstawowej); wszystkie osoby uczyły się języka angielskiego co najmniej 3 lata).

Dopuszcza się zmianę poziomu kursu po przeprowadzeniu przez wybranego Wykonawcę testu weryfikującego znajomość języka.

Termin realizacji zamówienia: od lutego 2020 r. do listopada 2020 r. (przerwa w miesiącach lipcu i sierpniu)
Wymiar godzinowy: 64 godzin zegarowych w podziale: 2 spotkania w miesiącu po 4 godz.

Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny

Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie kursu, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 100 %,

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia,
 • realizowania kursu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu),
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 • zapewnienia sali szkoleniowej,
 • zapewnienia poczęstunku,
 • przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
 • wydania uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w kursie,
 • przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia kursu.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Ofertę kursu należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kurs języka angielskiego na poziomie B1 dla 5 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Załączniki