OFERTA PRACY

Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

Umowa zlecenie – zadaniowy czas pracy ( 10 h w tygodniu)

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  a. Wymagania niezbędne:

– kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507),

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b. Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),

– znajomość obsługi komputera.

2.Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

– świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

– monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,

– praca z otoczeniem uczestników,

– prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,

– zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

– inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

– umowa zlecenie (01.11.2020-31.12.2020)

– wymiar pracy: 10 godzin tygodniowo (zadaniowy czas pracy)/ średnio 2 h dziennie

– miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego – siedziba PCPR

– wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

4. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny

b. CV wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,

– braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,

e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,

5.Termin , sposób i  miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 27 października 2020 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

6.Informacje dodatkowe

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

– wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, 

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

OFERTA PRACY

Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a.Wymagania niezbędne:

– kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507 ze zm.),

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b.Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),

– znajomość obsługi komputera.
2.Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

– świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

– monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,

– praca z otoczeniem uczestników,

– prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,

– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,

– zapewnieni właściwej i terminowej realizacji zadań,

– inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.
3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

– umowa o pracę na czas określony (01.11.2020-31.03.2021)

– wymiar etatu: 1

– miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,

– wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny

b. CV wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,

– braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,

e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,
5. Termin , sposób i  miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 12 października 2020 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.
6. Informacje dodatkowe

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

– wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68.

NABÓR NA STANOWISKO KOREPETYTORA MATEMATYKI

NABÓR NA STANOWISKO KOREPETYTORA MATEMATYKI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”


w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia: udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 3 uczestników projektu, wyrównujących ich szanse edukacyjne w wymiarze do 4 godzin zegarowych w tygodniu w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r.,
2) Korepetytor udzielać będzie korepetycji indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do objęcia wsparciem edukacyjnym.
3) Korepetytor udzielać będzie korepetycji na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
4) Liczba godzin korepetycji będzie zależała od potrzeb i wymagań uczestników projektu, tj. korepetytor może nie wykorzystać pełnej puli godzin zaplanowanej przez Zamawiającego.
5) Korepetytorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie godziny udzielania korepetycji. Zamawiający nie pokrywa korepetytorowi żadnych poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją korepetycji, w tym kosztów dojazdu.
6) Korepetycje odbywać się będą w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5,
7) Korepetytor będzie miał obowiązek poświadczać fakt udzielenia korepetycji wraz z ich zakresem tematycznym na kartach korepetycji wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
8) Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem projektowym, w szczególności Koordynatorem Projektu, opiekunem uczestników, superwizorem.
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
9) Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą na bieżąco z uczestnikiem projektu, stosownie do jego tempa pracy oraz czynionych postępów.
10) Korepetytor musi być dostępny, co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych stosownie do zapotrzebowania uczestników projektu.
11) Udzielanie korepetycji przez korepetytora będzie poddane stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz ocenie uczestników projektu.
Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2020 r. – grudzień 2020 r.
Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od września 2020 r. do grudnia 2020 r.
  Wymagania stawiane Wykonawcom:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • doświadczenie, wiedza i umiejętności do prowadzenia korepetycji poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
  Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty) w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.
  Oferty zawierające:
 • formularz oferty,
 • klauzulę RODO,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych, należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) na adres:: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko korepetytora matematyki dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020 r.

Załączniki

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA INTEGRACJI SENSORYCZEJ

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko trenera integracji sensorycznej do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Praca z dzieckiem metodą terapii integracji sensorycznej, dobraną do potrzeb dziecka oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta). Głównym celem terapii jest dostarczanie dziecku kontrolowanych bodźców i nauce prawidłowej ich interpretacji przez zabawę oraz skoncentrowanie na stymulacji procesów nerwowych poprzez indywidualnie dobrane metody.

Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie wyższe magisterskie (nauki humanistyczne lub społeczne),
 2. studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna,
 3. przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat musi spełnić wszystkie wymienione powyżej wymagania.

Wymagania dodatkowe

 a) doświadczenie w pracy z dziećmi,

 b) umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć itp.)

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 2 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: sierpień 2020 r. –  grudzień 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 31 lipca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko trenera integracji sensorycznej w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła””.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA – SEKSUOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA – SEKSUOLOGA DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa – seksuologa do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

I. Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Indywidualne konsultacje z wychowankiem pieczy zastępczej dostosowane do indywidualnych potrzeb.

II. Wymagania niezbędne

1. W pierwszej kolejności

kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. ukończone studia medyczne oraz specjalizacja z zakresu seksuologii lub studia podyplomowe z zakresu seksuologii;
 2. co najmniej dwuletnie doświadczenie jako seksuolog

2. w drugiej kolejności

kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki

a) ukończone studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii

b) co najmniej dwuletnie doświadczenie jak seksuolog

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 2 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 7 lipca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psycholog -selsuolog”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

Brzeziny, dnia 22 czerwca 2020 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

do Punktu Wsparcia w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko oligofrenopedagoga do pracy w Punkcie Wsparcia wybrana została Pani Mariola Gorzka.

Uzasadnienie wyboru: Pani Mariola Gorzka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia.

NABÓR NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

NABÓR NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko oligofrenopedagoga do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Praca z dzieckiem metodą edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb dziecka oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta). Głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą, całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jego aspektach –  umysłowym, psychicznym, emocjonalnym i poznawczym, praca nad samooceną.

Wymagania niezbędne

 1. preferowane  wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: pedagogika/ pedagogika specjalna specjalność: oligofrenopedagogika;
 2. w drugiej kolejności możliwe  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym  oraz studia podyplomowe z zakresu: pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika
 3. minimum 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku nauczyciela oligofrenopedagoga

 Wymagania dodatkowe

 a) znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

b) udział w minimum 1 szkoleniu/warsztacie metodycznym dla nauczycieli

c) umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć itp.)

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 3 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: 22.06.2020 r. – 22.09.2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 17 czerwca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko oligofrenopedagoga”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOTERAPEUTY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOTERAPEUTY

do Punktu Wsparcia w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia wybrana została Pani Maria Supeł.

Uzasadnienie wyboru: Pani Maria Supeł spełnia wszystkie wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres obowiązków:

– poradnictwo w Punkcie Wsparcia (13 godz. miesięcznie),

– terapia indywidualna i rodzinna.

Wymagania niezbędne:

– dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku humanistycznym,

– zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące kwalifikacje w zakresie psychoterapii,

– doświadczenie w pracy z traumą wczesnodziecięcą i zaburzeniami przywiązania,

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa umyślne.

Mile widziane będzie:

– doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami FAS,

– certyfikat do pracy metodą EMDR,

– podleganie superwizji.

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie (13 godz. miesięcznie),

– okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 18 marca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychoterapeuty”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

 PEDAGOGA – MODERATORA GRUPY WPARCIA

w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko pedagoga- moderatora grupy wsparcia wybrana została Pani Małgorzata Glon-Witkowska.

Uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Glon-Witkowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  pedagoga – moderatora  grupy wsparcia.