INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

Brzeziny, dnia 22 czerwca 2020 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

do Punktu Wsparcia w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko oligofrenopedagoga do pracy w Punkcie Wsparcia wybrana została Pani Mariola Gorzka.

Uzasadnienie wyboru: Pani Mariola Gorzka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia.

NABÓR NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

NABÓR NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko oligofrenopedagoga do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Praca z dzieckiem metodą edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb dziecka oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta). Głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą, całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jego aspektach –  umysłowym, psychicznym, emocjonalnym i poznawczym, praca nad samooceną.

Wymagania niezbędne

  1. preferowane  wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: pedagogika/ pedagogika specjalna specjalność: oligofrenopedagogika;
  2. w drugiej kolejności możliwe  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym  oraz studia podyplomowe z zakresu: pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika
  3. minimum 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku nauczyciela oligofrenopedagoga

 Wymagania dodatkowe

 a) znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

b) udział w minimum 1 szkoleniu/warsztacie metodycznym dla nauczycieli

c) umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć itp.)

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 3 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: 22.06.2020 r. – 22.09.2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 17 czerwca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko oligofrenopedagoga”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOTERAPEUTY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOTERAPEUTY

do Punktu Wsparcia w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia wybrana została Pani Maria Supeł.

Uzasadnienie wyboru: Pani Maria Supeł spełnia wszystkie wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres obowiązków:

– poradnictwo w Punkcie Wsparcia (13 godz. miesięcznie),

– terapia indywidualna i rodzinna.

Wymagania niezbędne:

– dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku humanistycznym,

– zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące kwalifikacje w zakresie psychoterapii,

– doświadczenie w pracy z traumą wczesnodziecięcą i zaburzeniami przywiązania,

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa umyślne.

Mile widziane będzie:

– doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami FAS,

– certyfikat do pracy metodą EMDR,

– podleganie superwizji.

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie (13 godz. miesięcznie),

– okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 18 marca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychoterapeuty”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

 PEDAGOGA – MODERATORA GRUPY WPARCIA

w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko pedagoga- moderatora grupy wsparcia wybrana została Pani Małgorzata Glon-Witkowska.

Uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Glon-Witkowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  pedagoga – moderatora  grupy wsparcia.