Zapytanie ofertowe na realizację usługi – warsztaty „szkoła rodzica”

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia: „Szkoła rodzica” – cykl warsztatów szkoleniowych o tematyce związanej z rodzicielstwem zastępczym dla 5 opiekunów zastępczych.
Program warsztatów powinien obejmować m.in. takie zagadnienia jak: metody pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki traumy dziecięcej, nauka poprawnej komunikacji, nauka i poszerzanie kompetencji mających wpływ na opiekę i wychowanie dziecka.

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019 r. – grudzień 2020 r.
Wymiar godzinowy: 16 godzin zegarowych w podziale 2 razy w miesiącu po 4 godz. (2 spotkania w ciągu roku)
czerwiec 2019 – 2 spotkania po 4 godz.
czerwiec 2020 – 2 spotkania po 4 godz.
Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny

Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie kursu, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 70 %,
 • doświadczenie w realizacji podobnych kursów wraz z referencjami – 10%,
 • zawartość merytoryczna programu, kwalifikacje oraz doświadczenie trenerów w prowadzeniu podobnych warsztatów – 20%.

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia,
 • realizowania warsztatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu),
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 • zapewniania poczęstunku,
 • przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
 • wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach,
 • przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia warsztatów.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Ofertę wraz z programem warsztatów należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów „Szkoła rodzica” w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie do 31 maja 2019 r.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Spotkanie grupy wsparcia

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
GRUPY WSPARCIA
w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła” 20 maja 2019 r., godz. 15.00

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – dowóz uczestników do punktu poradnictwa specjalistycznego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. dowóz maksymalnie 15 uczestników na trasie: miejsca zamieszkania – Brzeziny i z powrotem,
 2. okres dowozu: 7 miesięcy (czerwiec 2019 r. – grudzień 2019 r.)
 3. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 4. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – 3000 km,

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019 r. – grudzień 2019 r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • posiadanie środka transportu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie ubezpieczenia,
 • Wykonawca zapewni pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Kryterium wyboru

Kryterium wyboru jest cena oraz spełnianie warunków określonych powyżej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dowóz uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła do punktu poradnictwa specjalistycznego” prosimy składać w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-67.

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – dowóz uczestników na kurs fotograficzny

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. dowóz maksymalnie 5 uczestników na trasie: miejsca zamieszkania – Brzeziny i z powrotem,
 2. okres dowozu: 3 miesiące (maj 2019 r. – lipiec 2019 r.)
 3. przewidywana liczba spotkań: do 2-3 spotkań w miesiącu
 4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 5. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – 600 km,

Termin realizacji zamówienia: II połowa maja 2019 r. – lipiec 2019 r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • posiadanie środka transportu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie ubezpieczenia,
 • Wykonawca zapewni pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Kryterium wyboru

Kryterium wyboru jest cena oraz spełnianie warunków określonych powyżej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dowóz uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” na kurs fotograficzny” prosimy składać w terminie do dnia 14 maja 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-67.

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Harmonogram pracy specjalistów – maj 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

 

MAJ 2019

PSYCHOTERAPEUTA

10.05

16.15 – 20.15

22.05

10.00 – 13.00

24.05

16.15 – 20.15

31.05

16.15 – 18.15

     

PSYCHOLOG

06.05

11.00 – 12.00

15.00 – 17.00

10.05

15.00 – 16.00

13.05

15.00 – 16.00

15.05

14.00 – 15.00

27.05

15.00 – 16.00

29.05

14.00 – 16.00

     

PEDAGOG

08.05

15.45 – 16.45

09.05

13.00 – 15.00

10.05

13.00 – 14.00

16.05

13.00 – 14.00

     

RADCA PRAWNY

07.05

Od godz. 16.00

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

14.05

21.05

28.05

 

LOGOPEDA

07.05

15.15 – 17.15

14.05

15.15 – 16.15

17.05

16.15 – 17.15

21.05

15.15 – 17.15

28.05

15.15 – 16.15

31.05

16.00 – 17.00

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – organizacja 7-dniowego pobytu nad morzem połączonego z warsztatami arteterapii

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja 7-dniowego pobytu nad morzem połączonego z warsztatami arteterapii w sierpniu 2019 r., dla 13 osób w wieku od 7 do 15 lat i 2 osób dorosłych (łącznie 15 osób).

Grupa uczestników objęta zostanie 20 h programem arteterapii (5 dni po 4 godz. zajęć). Proponowany zakres merytoryczny: rozładowanie emocji poprzez sztukę, radzenie sobie ze stresem za pomocą relaksacji i wizualizacji, odkrywanie potencjału twórczego, rozwój osobowości przez twórczość z wykorzystaniem naturalnego tworzywa.

Czas i miejsce realizacji

Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym nad morzem. Ośrodek zlokalizowany tak, aby umożliwić piesze dojście uczestnikom (max. 15 min) w miejsce atrakcyjne dla dzieci, np. plac zabaw, plaża. Pobyt przewidziany w miesiącu sierpniu 2019 r.

Wykonawca w ramach organizacji pobytu winien zapewnić:

 • ubezpieczenie dla 15 osób od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w ośrodku i podczas podróży do i z ośrodka
 • transport – zapewnienie pojazdu/pojazdów przeznaczonych do transportu osób (ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NNW) wraz z posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje kierowcą/kierowcami i przewóz uczestników na trasie – Brzeziny- miejsce pobytu- Brzeziny; dodatkowo: Zamawiający przed wyjazdem dopuszcza możliwość wezwania odpowiednich służb w celu sprawdzenia sprawności technicznej pojazdu oraz badania trzeźwości kierowcy/kierowców. W przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego sprawnego pojazdu i/lub zapewnienia nowego kierowcy;
 • zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem: uczestnicy powinni być zakwaterowani w w pokojach z łazienka; wyżywienie w formie śniadania, obiadu i kolacji;
  • Przypuszczalny rozkład pokoi:
   • 4 pokoje dwuosobowe
   • 1 pokój 3 osobowy
   • 1 pokój 4 osobowy lub dwa pokoje 2 osobowe)
 • Wykonawca zapewni całodobowa opiekę wykwalifikowanych opiekunów w trakcie pobytu i podróży na miejsc i z powrotem;
 • Wykonawca zapewni wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia 20-godzinnych warsztatów arteterapii wg wcześniej zatwierdzonego programu wraz z materiałami potrzebnymi do przeprowadzenia zajęć;
  W przypadku braku programu warsztatów oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Wykonawca zadba o zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników projektu: możliwość korzystania nieodpłatnie przez cały pobyt z bazy rekreacyjnej ośrodka; dodatkowo: mile widziane atrakcje typu ognisko, zabawa integracyjna przy muzyce, zwiedzanie okolicy.

Cena: cena brutto za jedną osobę;

Z uwagi na specyfikę wyjazdu dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości osób do 25 %. Ostateczna ilość osób biorących udział w pobycie zostanie potwierdzona na 14 dni przed terminem planowanego pobytu. Liczba ta będzie stanowić podstawę do kalkulacji całej kwoty zamówienia (ostateczna liczba osób x cena za osobę).

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 70 % (cena oferty badanej brutto x60% x100)
 • atrakcyjność bazy noclegowej i terenu rekreacyjno-sportowego – 10%, w tym:
  • hotel -standard min . 3 gwiazdowy – 5 pkt.
  • położenie ośrodka , atrakcyjność najbliższej okolicy, bliskość plaży– 5 pkt.
  • teren rekreacyjno-sportowy:
   • basen kryty – 10 pkt
   • kręgielnia – 5 pkt
   • bilard 2,5 pkt.
 • zawartość merytoryczna programu warsztatów arteterapii – 10%:
 • referencje dotyczące realizacji podobnych projektów – 10%.

W celu udokumentowania posiadanych uprawnień do zorganizowania wyjazdu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

 • opis bazy noclegowej z podaniem adresu ośrodka i strony internetowej,
 • kserokopię wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Inne istotne warunki realizacji i przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

 1. wymogi dotyczące realizacji: podmiot organizujący wyjazd i prowadzący warsztaty zapewnia obsługę formalną warsztatów, prowadzenie list obecności, zakwaterowanie z wyżywieniem, całodobową opiekę nad uczestnikami wyjazdu, trenerów, materiały szkoleniowe ologowane w sposób ustalony z realizatorem projektu, monitorowanie i ewaluację uczestników warsztatów,
 2. na zakończenia warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach,
 3. wykonawca do oferty dołączy program oraz zakres zajęć,
 4. wynagrodzenie za przeprowadzenie wyjazdu i warsztatów zostanie wypłacone w terminie 14 dni od otrzymania faktury/rachunku na rachunek bankowy wykonawcy,
 5. wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację wyjazdu i warsztatów określoną w umowie (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentacja fotograficzna) w terminie 7 dni od zakończenia wyjazdu,
 6. podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ORGANIZACJA 7-DNIOWEGO POBYTU NAD MORZEM POŁĄCZONEGO Z WARSZTATAMI ARTETERAPII”, w terminie do 22 maja 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących w/w zapytania ofertowego informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 874 21 67.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty zachęcamy do pobrania formularza ofertowego.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – kurs fotograficzny

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia: „Kurs fotograficzny” dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” w wieku od 10 do 15 lat.

Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności związane z obsługą aparatu fotograficznego, umiejętność tworzenia różnych form fotograficznych (m.in. portret, pejzaż, fotografia przyrody itp.)

Termin realizacji zamówienia: maj 2019 r. – lipiec 2019 r.
Wymiar godzinowy: 30 godzin zegarowych w okresie 3 miesięcy, w podziale po 10 godzin w miesiącu. Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny

Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie kursu, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 70 %,
 • doświadczenie w realizacji podobnych kursów wraz z referencjami – 10%
 • zawartość merytoryczna programu – 20%:

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia,
 • realizowania kursu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu),
 • zapewniania min. 3 aparatów fotograficznych dla grupy na każde zajęcia,
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 • zapewniania poczęstunku,
 • przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników kursu,
 • wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie,
 • przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji kursu określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia kursu.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Ofertę wraz z programem zajęć należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Organizacja i przeprowadzenie kursu fotograficznego w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie do 10 maja 2019 r.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty zachęcamy do pobrania formularza ofertowego.

Harmonogram kursu komputerowego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram kursu komputerowego

Miejsce:
Centrum Promocji i Kultury
ul. Sienkiewicza 10/12
95-060 Brzeziny

Kwiecień 2019 r.
Data Godzina Ilość godzin dydaktycznych
13.04.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
27.04.2019r. 10.00-12.00 2 godz.
Maj 2019 r.
Data Godzina Ilość godzin dydaktycznych
11.05.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
18.05.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
25.05.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
Czerwiec 2019 r.
Data Godzina Ilość godzin dydaktycznych
01.06.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
08.06.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
15.06.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.
22.06.2019r. 10.00-13.30 3 godz. 30 min.

Harmonogram pracy specjalistów – kwiecień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU
„Podaruj mi skrzydła”

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

 

KWIECIEŃ 2019

PSYCHOTERAPEUTA

05.04

16.00 – 20.00

17.04

17.00 – 19.00

24.04

17.00 – 19.00

26.04

16.00 – 20.00

     

PSYCHOLOG

08.04

10.00 – 11.00

15.00 – 16.00

10.04

14.00 – 15.00

12.04

14.00 – 16.00

15.04

10.00 – 11.00

15.00 – 17.00

24.04

14.00 – 15.00

26.04

15.00 – 16.00

     

PEDAGOG

10.04

15.45 – 16.45

11.04

13.00 – 15.00

12.04

13.00 – 14.00

18.04

13.00 – 14.00

     

RADCA PRAWNY

02.04

Od godz. 16.00

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

09.04

16.04

30.04

 

LOGOPEDA

02.04

15.15 – 16.15

05.04

16.15 – 17.15

09.04

15.15 – 16.15

12.04

16.15 – 17.15

16.04

15.00 – 17.00

30.04

15.00 – 17.00

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – dowóz uczestników na korepetycje indywidualne

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. dowóz maksymalnie 10 uczestników na trasie: miejsca zamieszkania – Brzeziny (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5) i z powrotem,
 2. okres dowozu: 7 miesięcy (od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r, z wyłączeniem miesiąca lipca 2019 i sierpnia 2019),
 3. przewidywana liczba spotkań: 10 spotkań tygodniowo,
 4. przewidywany czas trwania zajęć: 1 godzina zegarowa/uczestnik,
 5. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 6. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – 9 000 km,

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2019 r. – grudzień 2019 r.(z wyłączeniem lipca 2019 i sierpnia 2019)

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • posiadanie środka transportu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie ubezpieczenia,
 • Wykonawca zapewni pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji przewozów dzieci i młodzieży.

Kryterium wyboru

Kryterium wyboru jest cena oraz spełnianie warunków określonych powyżej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dowóz uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła na korepetycje indywidualne” prosimy składać w terminie do dnia 29 marca 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-68.

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności.