Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – „Dowóz na kurs języka angielskiego”

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Dowóz na kurs języka angielskiego” dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 4 września 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

TWOMAR Marek Tworek
95-060 Brzeziny
ul. Wojska Polskiego 31

Punkt poradnictwa specjalistycznego – harmonogram wrzesień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj nam skrzydła”
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

WRZESIEŃ 2019

PSYCHOTERAPEUTA
13.09 17.00 – 20.00
20.0916.00 – 20.00
25.09 17.00 – 19.00
27.09 16.00 – 20.00
PSYCHOLOG09.09 11.00 – 13.00
15.00 – 17.00
13.09 13.00 – 17.00
16.09 13.00 – 15.00
PEDAGOG09.09 14.00 – 16.00
16.09 13.00 – 15.00
17.09 14.00 – 15.00
RADCA PRAWNY10.09 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
17.09 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
24.09 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
LOGOPEDA09.09 14.00 – 16.00
11.09 15.00 – 17.00
16.09 15.00 – 17.00
18.09 15.00 – 17.00

Informacja o grupie wsparcia – wrzesień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 16 września 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Harmonogram korepetycji 09-13.09.2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram korepetycji- 09.09.2019 – 13.09.2019

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

PRZEDMIOTDataGODZINY ZAJĘĆILOŚĆ GODZIN
1.edukacja wczesnoszkolna09.0913.30 – 15.302
2.edukacja wczesnoszkolna09.0912.00 – 14.002
3.edukacja wczesnoszkolna10.0913.30 – 15.302
4.j. angielski11.0914.00 – 15.001
5.j. angielski12.0914.00 – 15.001

Zapytanie ofertowe – dowóz uczestników na kurs języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. dowóz maksymalnie 5 uczestników na trasie: miejsce zamieszkania – Brzeziny i z powrotem,
  2. okres dowozu: 10 miesięcy (wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.)
  3. przewidywana liczba spotkań: 4 spotkania w miesiącu (1 spotkanie w tyg.)
  4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
  5. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – do 3500 km

Termin realizacji zamówienia: od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • posiadanie środka transportu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie ubezpieczenia,
  • Wykonawca zapewni pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Kryterium wyboru:
Kryterium wyboru jest cena oraz spełnianie warunków określonych powyżej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dowóz uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” na kurs j. angielskiego” prosimy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Informacje dodatkowe:
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-67.

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Załączniki

Wyłonienie wykonawcy zadania – Kurs języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kurs języka angielskiego” na poziomie B1 dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 19 sierpnia 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”
Henryka Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

Informacja o grupie wsparcia – sierpień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Harmonogram pracy punktu poradnictwa specjalistycznego – sierpień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Sierpień 2019 r.
Psychoterapeuta 12.08 10.00-16.00
13.08 09.00-16.00
Psycholog 02.08 09.00-11.00
05.08 14.00-16.00
07.08 14.00-16.00
09.08 09.00-10.00 i 11.00-12.00
12.08 14.00-16.00
Pedagog05.08 14.00-16.00
06.08 15.00-16.00
07.08 14.00-15.00
08.08 15.00-16.00
Logopeda26.08 09.00-13.00
30.08 09.00-13.00
Radca prawny06.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
13.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
20.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
27.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym