OFERTA PRACY

Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

Umowa zlecenie – zadaniowy czas pracy ( 10 h w tygodniu)

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
    a. Wymagania niezbędne:

– kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507),

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b. Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),

– znajomość obsługi komputera.

2.Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

– świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

– monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,

– praca z otoczeniem uczestników,

– prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,

– zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

– inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

– umowa zlecenie (01.11.2020-31.12.2020)

– wymiar pracy: 10 godzin tygodniowo (zadaniowy czas pracy)/ średnio 2 h dziennie

– miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego – siedziba PCPR

– wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

4. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny

b. CV wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,

– braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,

e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,

5.Termin , sposób i  miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 27 października 2020 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

6.Informacje dodatkowe

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

– wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, 

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

Informacja o rozstrzygnięciu

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dowozu na warsztaty teatralne dla 6 uczestników projektu  „Podaruj mi skrzydła” w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. złożona została 1  oferta.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000 zł netto, w dniu 13 października 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy TWOMAR Marek Tworek, 95-060 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 31, jako ofertę spełniającą warunki zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zadania.

Informacja o rozstrzygnięciu

Brzeziny, 13 października 2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów teatralnych dla 6 uczestników projektu  „Podaruj mi skrzydła” w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. złożona została 1  oferta.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000 zł netto, w dniu 13 października 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy Fundacja – ależ Gustawie!, 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 122/9a, jako ofertę spełniającą warunki zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zadania.

OFERTA PRACY

Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a.Wymagania niezbędne:

– kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507 ze zm.),

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b.Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),

– znajomość obsługi komputera.
2.Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

– świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

– monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,

– praca z otoczeniem uczestników,

– prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,

– przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,

– zapewnieni właściwej i terminowej realizacji zadań,

– inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.
3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

– umowa o pracę na czas określony (01.11.2020-31.03.2021)

– wymiar etatu: 1

– miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,

– wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny

b. CV wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,

– braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,

e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,
5. Termin , sposób i  miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 12 października 2020 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.
6. Informacje dodatkowe

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

– wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68.

Harmonogram korepetycji

październik 2020 roku

Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

(sala do korepetycji)

DATAPRZEDMIOTGODZINYLICZBA
GODZIN
05.10.Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
05.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
05.10Język angielski15.00 – 16.001
06.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
06.10Matematyka16.30 – 17.301
06.10Język angielski16.00 – 17.001
07.10Język angielski15.00 – 16.001
07.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
08.10Edukacja wczesnoszkolna14.00 – 16.001
08.10Język polski16.00 – 17.001
08.10Matematyka17.00 – 18.001
08.10Matematyka18.00 – 19.001
08.10Język polski17.00 – 18.001
08.10Język polski18.00 – 19.001
12.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
12.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
12.10Język angielski15.00 – 16.001
13.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
13.10Matematyka16.30 – 17.302
13.10Języka angielski16.00 – 17.001
14.10Język angielski15.00 – 16.001
14.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
15.10Edukacja wczesnoszkolna14.00 – 16.001
15.10Język polski16.00 – 17.001
15.10Matematyka17.00 – 18.001
15.10Matematyka18.00 – 19.001
15.10Język polski17.00 – 18.001
15.10Język polski18.00 – 19.001
19.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 -16.302
19.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
19.10Język angielski15.00 – 16.001
20.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
20.10Matematyka16.30 – 17.301
20.10Język angielski16.00 – 17.001
21.10Języka angielski15.00 – 16.001
21.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
22.10Edukacja wczesnoszkolna14.00 – 16.001
22.10Język polski16.00 – 17.001
22.10Matematyka17.00 – 18.001
22.10Matematyka18.00 – 19.001
22.10Język polski17.00 – 18.001
22.10Język polski18.00 – 19.001
26.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
26.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
26.10Język angielski15.00 – 16.001
27.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
27.10Matematyka16.30 – 17 .301
27.10Język angielski16.00 – 17.001
28.10Język angielski15.00 – 16.001
28.10Edukacja wczesnoszkolna14.30 – 16.302
29.10Edukacja wczesnoszkolna14.00 – 16.001
29.10Język angielski 16.00 – 17.001
29.10Matematyka17.00 – 18.001
29.10Matematyka 18.00 – 19.001
29.10Język polski17.00 -18.001
29.10Język polski18.00 – 19.001

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Załączniki

Warsztaty teatralne dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”

Załączniki

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

PAŹDZIERNIK 2020

w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”

DATA: 2 października 2020 roku

GODZINA: 15.00 – 18.00

OSOBY PROWADZĄCE: pedagog – Małgorzata Glon – Witkowska, psycholog – Paulina Gryś

MIEJSCE SPOTKANIA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W tych samych godzinie dla wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w grupie wsparcia zapewniona jest opieka animatora.

PEDAGOG: Aneta Pawlak

MIEJSCE:  pokój do animacji w PCPR Brzeziny