AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU -PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU

„Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

06.0811.00 – 16.00
PSYCHOTERAPEUTA13.0811.00 – 14.00
27.0811.00 – 16.00
10.0810.00 – 12.00
12.0810.00 – 12.00
PSYCHOLOG14.0812.00 – 14.00
17.0809.00 – 11.00
19.0809.00 – 11.00
14.0814.00 – 16.00
PEDAGOG19.0812.00 – 14.00
21.0815.00 – 16.00
06.08OD GODZINY 10.00
RADCA PRAWNY13.08PO WCZEŚNIEJSZYM
20.08UZGODNIENIU
27.08TELEFONICZNYM
LOGOPEDA11.0810.00 – 14.00
31.0810.00 – 14.00
04.0811.00 – 14.00
OLIGOFRENOPEDAGOG11.0811.00 – 14.00
18.0811.00 – 14.00
25.0811.00 – 14.00
04.0813.00 – 15.00
PSYCHOLOG11.0813.00 – 15.00
SEKSUOLOG 14.0812.00 – 14.00
31.0812.00 – 14.00

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU

„Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

06.0811.00 – 16.00
PSYCHOTERAPEUTA13.0811.00 – 14.00
27.0811.00 – 16.00
10.0810.00 – 12.00
12.0810.00 – 12.00
PSYCHOLOG14.0812.00 – 14.00
17.0809.00 – 11.00
19.0809.00 – 11.00
14.0814.00 – 16.00
PEDAGOG19.0812.00 – 14.00
21.0815.00 – 16.00
06.08OD GODZINY 10.00
RADCA PRAWNY13.08PO WCZEŚNIEJSZYM
20.08UZGODNIENIU
27.08TELEFONICZNYM
LOGOPEDA11.0810.00 – 14.00
31.0810.00 – 14.00
04.0811.00 – 14.00
OLIGOFRENOPEDAGOG11.0811.00 – 14.00
18.0811.00 – 14.00
25.0811.00 – 14.00
04.0813.00 – 15.00
PSYCHOLOG11.0813.00 – 15.00
SEKSUOLOG 18.0813.00 – 15.00
25.0813.00 – 15.00

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA INTEGRACJI SENSORYCZEJ

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko trenera integracji sensorycznej do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Praca z dzieckiem metodą terapii integracji sensorycznej, dobraną do potrzeb dziecka oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta). Głównym celem terapii jest dostarczanie dziecku kontrolowanych bodźców i nauce prawidłowej ich interpretacji przez zabawę oraz skoncentrowanie na stymulacji procesów nerwowych poprzez indywidualnie dobrane metody.

Wymagania niezbędne

  1. wykształcenie wyższe magisterskie (nauki humanistyczne lub społeczne),
  2. studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna,
  3. przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat musi spełnić wszystkie wymienione powyżej wymagania.

Wymagania dodatkowe

 a) doświadczenie w pracy z dziećmi,

 b) umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć itp.)

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 2 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: sierpień 2020 r. –  grudzień 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 31 lipca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko trenera integracji sensorycznej w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła””.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU

„Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

SIERPIEŃ 2020

06.0811.00 – 16.00
PSYCHOTERAPEUTA13.0811.00 – 14.00
27.0811.00 – 16.00
10.0810.00 – 12.00
12.0810.00 – 12.00
PSYCHOLOG14.0812.00 – 14.00
17.0809.00 – 11.00
19.0809.00 – 11.00
14.0814.00 – 16.00
PEDAGOG19.0812.00 – 14.00
21.0815.00 – 16.00
06.08od godziny 10.00
RADCA PRAWNY13.08po wcześniejszym
20.08umówieniu
27.08telefonicznym
LOGOPEDA11.0810.00 – 14.00
31.0810.00 – 14.00
04.0811.00 – 14.00
11.0811.00 -14.00
OLIGOFRENOPEDAGOG 18.0811.00 – 14.00
25.0811.00 – 14.00
04.0813.00 – 15.00
PSYCHOLOG11.0813.00 – 15.00
SEKSUOLOG 14.0812.00 – 14.00
31.0812.00 – 14.00

HARMONOGRAM PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

HARMONOGRAM   PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj mi  skrzydła”

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

lipiec 2020 r.

PSYCHOTERAPEUTA ilość godzin
23.07.202011.00 – 16.005
30.07.202011.00 – 14.003
PSYCHOLOG
06.07.202014.00 – 16.002
08.07.202009.00 – 11.002
10.07.202010.00 – 12.002
13.07.202010.00 – 12.002
15.07.202011.00 – 13.002
PEDAGOG
08.07.202010.00 – 12.002
09.07.202010.00 – 11.001
28.07.202011.00 – 13.002
OLIGOFRENOPEDAGOG
07.07.202011.00 – 14.003
14.07.202011.00 – 14.003
21.07.202011.00 – 14.003
28.07.202011.00 – 14.003
SEKSUOLOG
14.07.202013.00 – 15.002
21.07.202013.00 – 15.002
28.07.202013.00 – 15.002
LOGOPEDA
20.07.202010.00 – 14.004
30.07.202010.00 – 14.004

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA – SEKSUOLOGA

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA – SEKSUOLOGA DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa – seksuologa do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

I. Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Indywidualne konsultacje z wychowankiem pieczy zastępczej dostosowane do indywidualnych potrzeb.

II. Wymagania niezbędne

1. W pierwszej kolejności

kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. ukończone studia medyczne oraz specjalizacja z zakresu seksuologii lub studia podyplomowe z zakresu seksuologii;
  2. co najmniej dwuletnie doświadczenie jako seksuolog

2. w drugiej kolejności

kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki

a) ukończone studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii

b) co najmniej dwuletnie doświadczenie jak seksuolog

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 2 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 7 lipca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psycholog -selsuolog”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU

„Podaruj nam skrzydła” Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

SPECJALISTALIPIEC 2020
06.0714.00 – 16.00
08.0709.00 – 11.00
PSYCHOLOG – Paulina Gryś10.0710.00 – 12.00
13.0710.00 – 12.00
15.0711.00 – 13.00
08.0710.00 – 12.00
PEDAGOG – Aneta Pawlak09.0710.00 – 11.00
16.0710.00 – 12.00
07.0711.00 – 14.00
OLIGOFRENOPEDAGOG – Mariola Gorzka14.0711.00 – 14.00
21.0711.00 – 14.00
28.0711.00 – 14.00
PSYCHOTERAPEUTA – Maria Supeł 23.0711.00 – 16.00
30.0711.00 – 14.00

UWAGA! ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 27 czerwca 2010 r.  odbędą się zajęcia  w ramach kursu języka angielskiego w zamian odwołanych zajęć w dniu 30 maja 2020 r.