Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                             Brzeziny, dnia 12 stycznia 2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA  STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3- Maja 3/5, 95- 060 Brzeziny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

1 etat – pełny wymiar czasu pracy, na czas nieokreślony.

Załączniki

 • Nabór • 244 kB • 52 pobrań

ZARZĄDZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

z dnia  22 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia  dodatkowego  dnia wolnego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzezinach

            Na podstawie § 10 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 130/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach oraz art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)  zarządza się co następuje:

            §1 Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach za święto przypadające w sobotę  26 grudnia 2020 r.

            §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE

UWAGA !!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH KURSU „KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I INTERPERSONALNE NA RYNKU PRACY W DOBIE INTERNETU” w projekcie „Przyjazny świat”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu      pn: „Przyjazny świat” informuje uczestników w/w kursu, iż zajęcia, które miały się odbyć w dniu 27 lipca 2020 r., zostały odwołane
i odbędą się w dniu 28 lipca 2020 r. Godziny zajęć pozostają bez zmian.

Nabór na wolne stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko – obsługa wypożyczalni sprzętu wspomagającego
i pielęgnacyjnego w Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych
w Brzezinach ½ etatu

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. osoby ubiegające się o stanowisko pracy – obsługa wypożyczalni sprzętu wspomagającego i  pielęgnacyjnego powinny posiadać wykształcenie co najmniej średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. dobra znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi;
 7. znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. znajomość prawa w zakresie projektów unijnych;
 9. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 10. znajomość obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego;
 11. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych.

2. Dodatkowe wymagania od kandydata

 1. komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 2. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. odporność na stres;
 5. prawo jazdy kat. B
 6. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. Zakres zadań / obowiązków przewidzianych dla stanowiska na ½ etatu obejmuje m.in.:

 1. prowadzenie i obsługa wypożyczalni,
 2. prowadzenie ewidencji usług,
 3. przygotowanie i realizowanie regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego  i pielęgnacyjnego,
 4. przygotowanie pomieszczeń i ustawienie  zakupionego sprzętu,
 5. ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu,
 6. sporządzanie umów użyczania sprzętu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron,
 7.  prowadzenie ewidencji osób, które wypożyczyły sprzęt oraz ewidencji umów  i ich egzekwowanie,
 8. inwentaryzacja sprzętu,
 9. ocena stanu technicznego,
 10.  kierowanie do drobnych napraw i remontów,
 11. wydawanie sprzętu,
 12.  utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego sprzętu,
 13.  organizowanie dowozu (transportu) sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do miejsca zamieszkania osób korzystających z wypożyczalni,
 14.  udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym,
 15.  promocja sprzętu,
 16.  współpraca z personelem projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”.

4. Cechy osobowości

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony.
 3. Miejsce pracy –  95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24

6. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik do ogłoszenia),
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie,
 • oświadczenia o posiadanych uprawnieniach praw jazdy i zdolności do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych.

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny w kopercie z napisem:

„Nabór na stanowisko pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r.

Załączniki

Ucierpiałeś na skutek nawałnic? Uzyskaj pomoc z PFRON

W związku z potrzebą wsparcia osób, które ucierpiały wskutek ostatnich nawałnic, pfron przygotował program pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym.
Pomoc ma trafić do osób niepełnosprawnych z tych powiatów, które najbardziej ucierpiały. Realizatorem programu są samorządy powiatowe. Na pomoc osobom poszkodowanym pfron przeznaczył milion złotych.
Do kogo adresowana jest pomoc?
Do poszkodowanych na skutek żywiołu:

• osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, którym w 2020 roku został przyznany zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.
Jaką pomoc można uzyskać?
Jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tys. złotych (moduł I programu). Jest to pomoc doraźna, która nie podlega rozliczeniu. Może być wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.
• Wysokość świadczenia nie może być większa niż dwukrotność łącznej kwoty zasiłku celowego udzielonego przez organy administracji rządowej lub samo-rządowej wszystkim osobom niepełnosprawnym z danego gospodarstwa, które poniosło straty w wyniku żywiołu.

• Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Podopieczni, których dotyczy wniosek, muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego.
Rekompensata w wysokości 100 proc. kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonego lub utraconego sprzętu (moduł II programu). Rekompensata dotyczy:
• zakupionych ze środków pfron urządzeń rehabilitacyjnych, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych;

• usunięcia powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się – bez barier architektonicznych. Koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu. Realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest prze-prowadzenie naprawy. W przypadku braku możliwości naprawy lub zakupu takiego samego sprzętu Fundusz pokrywa koszt zakupu sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach.
Wsparcie indywidualnych potrzeb w szczególnie trudnej sytuacji:
• Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do oddziału pfron pisemnego wniosku o udzielenie pomocy adresatowi programu. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną decyzją Zarządu pfron.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski należy składać do jednostki organizacyjnej wyznaczonej w tym celu przez samorząd powiatowy (pcpr lub mops / mopr). W imieniu niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych wnioskują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski można składać do 2 grudnia 2020 roku.

Dowiedz się więcej w najbliższym pcpr lub mops / mopr oraz na stronie pfron.org.pl.

Wsparcie realizowane jest w ramach modułu I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.