Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych na rzecz 20 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych wybrana została Pani: Jolanta Cieślak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jolanta Cieślak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych.

Załączniki

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 6. Wymagany staż pracy — 2 lata w przypadku kandydata posiadającego wykształcenie wyższe, 4 lata w przypadku kandydata z wykształceniem średnim;
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, a także aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych ustaw, których znajomość jest konieczna na danym stanowisku pracy;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność komunikowania się z klientami, zdolność pracy z tzw. trudnym klientem;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Umiejętność organizowania pracy;
 7. Odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, terminowość i otwartość;
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
 2. Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom zainteresowanym;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej;
 5. Prowadzenie rejestrów spraw;
 6. Obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 7. Branie udziału w kontrolach dotyczących wykorzystania środków PFRON;
 8. Tworzenie materiałów promocyjnych;

W kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił — powyżej 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar zatrudnienia — 1 etat,
 2. praca w biurze przy komputerze,
 3. bezpośredni kontakt z klientami,
 4. praca także w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik do ogłoszenia),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska,
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
 9. W przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby rekrutacji na stanowisko referenta.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze — referent w dziale rehabilitacji i świadczeń ” osobiście w siedzibie Centrum: 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w godzinach pracy Centrum (od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00), lub przesłać na adres Centrum do dnia 14 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Centrum).

Oferty złożone po terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej, kandydaci spełniający warunki formalne naboru zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 6. Wymagany staż pracy — 2 lata w przypadku kandydata posiadającego wykształcenie wyższe, 4 lata w przypadku kandydata z wykształceniem średnim;
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, a także aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych ustaw, których znajomość jest konieczna na danym stanowisku pracy;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność komunikowania się z klientami, zdolność pracy z tzw. trudnym klientem;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Umiejętność organizowania pracy;
 7. Odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, terminowość i otwartość;
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
 2. Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom zainteresowanym;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej;
 5. Prowadzenie rejestrów spraw;
 6. Obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 7. Branie udziału w kontrolach dotyczących wykorzystania środków PFRON;
 8. Tworzenie materiałów promocyjnych;

W kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił — powyżej 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar zatrudnienia — 1 etat,
 2. praca w biurze przy komputerze,
 3. bezpośredni kontakt z klientami,
 4. praca także w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik do ogłoszenia),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska,
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
 9. W przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby rekrutacji na stanowisko referenta.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze — referent w dziale rehabilitacji i świadczeń ” osobiście w siedzibie Centrum: 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w godzinach pracy Centrum (od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00), lub przesłać na adres Centrum do dnia 30 września 2019 roku (decyduje data wpływu do Centrum).

Oferty złożone po terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej, kandydaci spełniający warunki formalne naboru zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Załączniki

Wznowiono finansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektronicznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył w 2018 roku zakres pomocy oferowanej w ramach programu: „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Powiat Brzeziński. Od sierpnia br. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach można składać wnioski o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc adresowana jest dla dzieci oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Dodatkowo trzeba spełniać następujące wymagania: wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, a także zatrudnienie lub nauka lub rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej (emeryci) mogą skorzystać z tego typu wsparcia, tylko w przypadku zatrudnienia. W przypadku osób w wieku aktywności zawodowej bez zatrudniania i niepobierających nauki dofinansowanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii eksperta PFRON. Maksymalne dofinansowanie do wózka wynosi 10 000 zł i nie może stanowić więcej niż 90% jego ceny brutto. Wymagany wkład własny może pochodzić ze środków NFZ.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski również w innych obszarach programu, które oferują wsparcie m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy, w zakupie sprzętu elektronicznego, w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Wszelkich informacji z powyższym zakresie udziela Magdalena Balcerak – główny specjalista do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pod numerem telefonu 46 874-21-61 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 pokój 301.

Wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków przypominamy, że termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szanowni Państwo,
informujemy, że został uruchomiony Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach puntu oferuje się bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym.

Brzeziny, ul Sienkiewicza 10/12,
tel. +48 607 147 813
środa – 15.00-19.00

Skierniewice, ul. Pomologiczna 12a,
tel. +48 607 146 164
poniedziałek – 9.00-16.00
wtorek – 13.00-20.00
środa – 9.00-16.00
czwartek – 9.00-16.00
piątek – 9.00-16.00
sobota – 9.00-13.00

Łowicz, ul. Sienkiewicza 34,
tel. +48 607 146 134
wtorek – 15.00-18.00
czwartek – 10.00-13.00

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 6,
tel. +48 607 143 904
wtorek – 9.00-12.00
piątek – 14.00-17.00

Lipce Reymontowskie, ul. Słoneczna 1,
tel. +48 607 146 134
wtorek – 10.00-14.00

Do dyspozycji jest również całodobowy telefon informacyjny:
+48 783 146 789