Zmiana formy funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zgodnie z informacją przekazaną przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – zmianie uległa forma funkcjonowania Regionalnego Interwenycjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

W okresie wakacyjnym, codziennie w godzinach 18:00 – 21:00 za pomocą mediów społecznościowych (Snapchat i Messenger) dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                             Brzeziny, dnia 12 stycznia 2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA  STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3- Maja 3/5, 95- 060 Brzeziny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

1 etat – pełny wymiar czasu pracy, na czas nieokreślony.

Załączniki

  • Nabór • 244 kB • 89 pobrań

ZARZĄDZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

z dnia  22 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia  dodatkowego  dnia wolnego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzezinach

            Na podstawie § 10 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 130/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach oraz art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)  zarządza się co następuje:

            §1 Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach za święto przypadające w sobotę  26 grudnia 2020 r.

            §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE

UWAGA !!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH KURSU „KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I INTERPERSONALNE NA RYNKU PRACY W DOBIE INTERNETU” w projekcie „Przyjazny świat”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu      pn: „Przyjazny świat” informuje uczestników w/w kursu, iż zajęcia, które miały się odbyć w dniu 27 lipca 2020 r., zostały odwołane
i odbędą się w dniu 28 lipca 2020 r. Godziny zajęć pozostają bez zmian.