ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/BCUŚ/2021

NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
  i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.
  2) Miejsce realizacji zadania: powiat brzeziński, 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24
  a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
  b) Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i czynności naprawczych i regulacyjnych.
  c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający
  i pielęgnacyjny do wskazanego miejsca wraz z wniesieniem, tj. 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24, wraz z obowiązującą dokumentacją, w tym np. kartą gwarancyjną.
  d) Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych do każdej pozycji z oferty.
  e) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.
  Wykonawca w przypadku awarii sprzętu będzie zobowiązany do odbioru sprzętu, naprawy i oddania go do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od poinformowania o awarii.
  f) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny powinien wynosić minimum 24 miesiące.
  g) Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności:
  transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczność publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania i cena oferty) w Bazie Konkurencyjności – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.
  h) Szczegółowe warunki zostaną doprecyzowane w zawartej umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 3.
  i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  j) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  3) Inne istotne warunki zamówienia:
  a) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
  b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia dokumentów załączonych o oferty lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.
  d) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  e) Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
  f) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość jest niższa niż kwota 130 000,00 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem NR 6/2014
  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 31 grudnia 2020 roku.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia – do dnia10 września 2021.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 3. Oferta powinna być:
  1) sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania lub w takiej samej formie,
  2) opatrzona pieczątką firmową,
  3) posiadać datę sporządzenia,
  4) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  5) podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 4. Załączniki do oferty stanowią:
  1) Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 4,
  2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO, zgodnie z treścią
  załącznika nr 5.
  3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 6 ,
  4) Wykonawcy będący przedsiębiorcami zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1 Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 pokój 209, albo drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm, pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul.
  Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Dostawa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego” , w nieprzekraczalnym terminie 25
  sierpnia 2021 r.
  2 Oferty zawierające błędy, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 3 lit. c.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
 5. Ocenie będą podlegały oferty:
  1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
  w postępowaniu,
  2) są kompletne z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 3 lit. c, nie zawierają błędów i zostały złożone w terminie w sposób wskazany wyżej.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  Cena ofertowa – 100 %
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana podlegająca ocenie oferta zawierająca najniższą cenę ofertową.
  Uwaga: Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki
  niezbędne do wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego
  terminu składania ofert.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  1 Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
  2 Złożenie tylko jednej oferty upoważnia Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania.
  3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  4 Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  5 Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
  IX. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

 • Zał 2 • 112 kB • 50 pobrań
 • Zał 4 • 174 kB • 42 pobrań
 • zał-5 • 132 kB • 39 pobrań
 • zał-6 • 103 kB • 50 pobrań
 • Zał-3 • 169 kB • 42 pobrań
 • Zał-1 • 122 kB • 48 pobrań

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021
NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO


I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi narzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum
Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
  i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 01/BCUŚ/2021

NA DOWÓZ SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
60000000-8 – usługi transportowe
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie dowozu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego wraz z wniesieniem, z miejsca odbioru sprzętu, które mieści się w siedzibie wypożyczalni sprzętu 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24 do punktu docelowego, które jest miejscem zamieszkania Uczestników projektu – teren powiatu brzezińskiego. Zamówienie obejmuje również transport niniejszego sprzętu pomiędzy Uczestnikami (w sytuacjach, gdy będzie to wskazane) oraz przywiezienie go do siedziby wypożyczalni sprzętu w Brzezinach, po zaprzestaniu używania go przez Uczestników.
Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 r. – maj 2023 r.
Miejsce realizacji: teren powiatu brzezińskiego.
Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Usługi będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest odebrać sprzęt z punktu odbioru, przetransportować go oraz wnieść do punktu docelowego wskazanego w zleceniu. Rozliczenie ma charakter kosztorysowy. Zamawiający rozliczy się po faktycznych ilościach wykonanej usługi.
Do wniesienia sprzętu wymagana jest 1 osoba- kierowca.
Łączna maksymalna ilość kilometrów w ramach realizacji umowy: 200
z możliwością jej zmniejszenia ze względu na mniejsze rzeczywiste potrzeby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Zapewnienia przewozu pojazdem lub pojazdami typu furgon (blaszak lub oplandekowany) o kubaturze ładunkowej nie mniej niż 5 m³, długość skrzyni ładunkowej nie mniej niż 2 m:
a) w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami
technicznymi),
b) gwarantującymi bezpieczne warunki sanitarne,
c) objętych ubezpieczeniem OC i NW,
2) Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
3) Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
4) Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie wypłacane na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę comiesięcznie, po dokonaniu usługi, w kwocie stanowiącej iloczyn ofertowej ceny brutto 1 kilometra i liczby faktycznie przejechanych kilometrów w danym miesiącu kalendarzowym , aż do
  wyczerpania całej kwoty zgodnej z oferta na realizacje umowy lub upływu terminu, na który umowa została zawarta, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez obie strony potwierdzający liczbę przejechanych kilometrów.
 2. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania f-ry.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  II Warunki udziału w postępowaniu
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
 4. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 5. Posiadają licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego ,
 6. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 7. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest kierowcami pojazdu w liczbie 2 osób, pojazdem samochodowym typu furgon (blaszak lub oplandekowany) o kubaturze ładunkowej nie mniej niż 5 m³, długości skrzyni ładunkowej nie mniej niż 2 m.
 8. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, pojazd przeznaczony do wykonywania umowy nie podlega zajęciu, a wykonawca nie jest zagrożony bankructwem.
  Inne istotne warunki zamówienia:
 9. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
 11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 12. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 13. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;
 14. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 15. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 16. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty) w Bazie Konkurencyjności-
  zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.
 17. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem NR 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 31 grudnia 2020 roku.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do miesiąca maja 2023 r. lub do wyczerpania się kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 18. Oferta powinna być:
  1) sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
  do przedmiotowego zapytania lub w takiej samej formie,
  2) opatrzona pieczątką firmową,
  3) posiadać datę sporządzenia,
  4) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  5) podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 19. Załączniki do oferty stanowią:
  1) Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 2,
  2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO, zgodnie z treścią
  załącznika nr 3,
  3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 4,
  4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z treścią załącznika nr 5,
  5) Kserokopia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego ,
  6) Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 20. Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p. lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Transport
  sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego” , w nieprzekraczalnym terminie 23 lutego 2021 r.
 21. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
 22. Ocenie będą podlegały oferty:
  1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
  2) zostały złożone w terminie i są kompletne
 23. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  Cena ofertowa – 100 %
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową to znaczy najniższą cenę brutto za 1 km przejazdu i najniższą łączną cenę ofertową za wskazana przez Zamawiającego szacunkowa maksymalna liczbę kilometrów
  w ramach realizacji umowy.
  Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 24. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 25. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 26. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
  IX. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/BCUŚ/2020


Dotyczy: Zakup środków do dezynfekcji
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95 – 060 Brzeziny,
NIP: 833-13-40-225
REGON: 750735330
TEL. 46 874 21 61
e-mail pcpr.brzeziny@poczta.f m
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby wypożyczalni sprzętu działającej przy Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych.
 2. Zamówiony materiał Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, na adres wypożyczalni sprzętu ul. Moniuszki
  24, 95-060 Brzeziny, w godzinach 10:00-16:00 w jednym z dni roboczych od poniedziałku do piątku , lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Brzeziny.
 3. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu dostawy, przelewem bankowym na rachunek
  bankowy wskazany na fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru nie zawierający uwag podpisany przez obie strony.
 4. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania f-ry.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia – w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
 • sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego
  zapytania lub w takiej samej formie
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  Załączniki do oferty stanowią:
 • oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
  pcpr.brzeziny@poczta.fm, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5 95-060 Brzeziny do dnia
  15 stycznia 2021 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  Cena ofertowa – 100 %
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 3. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
 4. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 6. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
  IX. ZAŁĄCZNIKI
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – Klauzule informacyjna RODO
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO
  Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeziny, dnia 22 grudnia  2020 r.

Oznaczenie sprawy: 05/BCUŚ/2020

Zakup sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie realizowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX  Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”,    nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19.

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane  zgodnie z zasadą konkurencyjności  oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Opublikowane jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach www.pcpr-brzeziny.pl. oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych

CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia Oferta  firmy: Has – Med Sp. z o.o.  zaoferowała  cenę  11 664,00 zł brutto oraz okres gwarancji wynoszący 37 m-cy.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/BCUŚ/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/BCUŚ/2020

NA SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY I PIELĘGNACYJNY

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5,  95 – 060 Brzeziny,

NIP:                         833-13-40-225

REGON:                  750735330

TEL.                         46 874 21 61

e-mail                        pcpr.brzeziny@poczta.fm

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX  Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”,  nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19.

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Opublikowane jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach www.pcpr-brzeziny.pl. oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych

CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

Data publikacji zapytania ofertowego 08grudnia 2020 r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

5. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

6. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt do wspomagający  i pielęgnacyjny do wskazanego miejsca wraz z wniesieniem, tj. 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24, wraz z obowiązującą dokumentacją, w tym np. kartą gwarancyjną.

7. Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych do każdej pozycji z oferty.

8. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca w przypadku awarii sprzętu będzie zobowiązany do odbioru sprzętu, naprawy i oddania go do siedziby w terminie 14 dni  od poinformowania o awarii.

9. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny powinien wynosić minimum 24 miesiące.

10. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

11. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczność publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i cena oferty) w Bazie Konkurencyjności – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.

12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

13. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

14. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

15. Szczegółowe warunki zostaną doprecyzowane w zawartej umowie cywilnoprawnej, stanowiącej załącznik nr 3.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Składanie ofert może nastąpić w formie pisemnej jak i elektronicznej.

2. Postępowanie w całości prowadzone będzie w języku polskim.

3. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści  z formularzami stanowiącymi załączniki 1 i 2 do zapytania.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zaleca się by wszystkie strony oferty pisemnej były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych oraz trwale ze sobą połączone (zszyte albo zbindowane).

6. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same, upoważnione osoby.

7. Ponadto oferta powinna zawierać wypis z rejestru przedsiębiorców      lub zaświadczenie CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożenia oferty.

VI. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta może być złożona w formie elektronicznej, na adres mailowy pcpr.brzeziny@poczta.fm bądź w formie papierowej, w zamkniętym opakowaniu z adnotacją „Oferta na dostawę sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych”,  w sekretariacie zamawiającego.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta może być dostarczona do zamawiającego za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej,

b) poczty,

c) kuriera,

d) osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,  ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny,

do dnia 16 grudnia 2020 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania ofert zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.pcpr-brzeziny.pl

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– cena 80%

– okres gwarancji 20%.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

Sposób dokonania oceny  oferty według kryterium „Cena brutto”

cena oferty najtaniej/ cena oferty badanej *80 = liczba punktów

Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Okres gwarancji”

a)gwarancja 24miesięczna 0 pkt (minimalnie wymagana)

b)gwarancja na okres od 25 do 36 miesięcy włącznie15 pkt

c)gwarancja powyżej 36  miesięcy–20 pkt

Sposób dokonania oceny kryteriów łącznie:

Liczba punktów uzyskanych z kryterium „Cena brutto” + liczba punktów uzyskanych z kryterium „Okres gwarancji” = łączna suma punktów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki

Unieważnienie postępowania

Dowóz sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 04 grudnia 2020 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego nr 04/BCUŚ/2020. Postępowanie unieważnia się ponieważ w terminie do dnia 02 grudnia 2020 r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

Unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2020 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego nr 03/BCUŚ/2020. Postępowanie unieważnia się ponieważ w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04 /BCUŚ/2020

NA DOWÓZ SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5,  95 – 060 Brzeziny,

NIP:                         833-13-40-225

REGON:                  750735330

TEL.                         46 874 21 61

e-mail                        pcpr.brzeziny@poczta.fm

Załączniki