Nabór na stanowisko pracownika obsługi – zastępstwo


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na zastępstwo – stanowisko
pracownika obsługi- pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach
wymiar zatrudnienia- ½ etatu.

 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
  a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie obywatelstwa polskiego;
  b) dobra znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi;
  c) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  d) znajomość prawa w zakresie projektów unijnych;
  e) znajomość zadań i ich specyfiki na stanowisku, na które następuje nabór;
  f) znajomość struktury organizacyjnej jednostki prowadzącej nabór;
  g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  h) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na które następuje nabór tj.:
  i) posiadanie wykształcenia średniego;
  j) posiadanie co najmniej 5 letniego ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. (ten wymóg dotyczy tylko kierowniczego urzędniczego- art. 6 ust. 4 )
  k) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  l) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
  b) prawo jazdy kat. B;
  c) obsługa komputera, w tym biegła obsługa pakietu MS Office;
  d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
  e) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
  f) wysoka kultura osobista;
  g) odporność na stres;
  h) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  a) prowadzenie i obsługa wypożyczalni,
  b) prowadzenie ewidencji usług,
  c) ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu,
  d) realizowanie regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,;
  e) sporządzanie umów użyczania sprzętu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron,
  f) prowadzenie ewidencji osób, które wypożyczyły sprzęt oraz ewidencji umów i ich egzekwowanie,
  g) inwentaryzacja sprzętu,
  h) ocena stanu technicznego,
  i) kierowanie do drobnych napraw i remontów,
  j) wydawanie sprzętu,
  k) utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego sprzętu,
  l) organizowanie dowozu (transportu) sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do miejsca zamieszkania osób korzystających z wypożyczalni,
  m) udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym,
  n) promocja sprzętu,
  o) współpraca z personelem projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY:
  a) CV, list motywacyjny oraz ewentualne rekomendacje;
  b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne; jak wyżej tylko dla urzędniczego
  d) kopia dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie, dorobek zawodowy oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.
  e) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
  Uwaga: W CV musi znajdować się aktualny numer kontaktowy kandydata
  Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia składać należy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny w kopercie z oznaczeniem:
  „Nabór na stanowisko pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2021 r.
  Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenie kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie winno mieć brzmienie:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada

Załączniki

Nabór na wolne stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko pracownika samorządowego- pracownika obsługi pracownika
wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w
Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach
wymiar zatrudnienia- ½ etatu

Załączniki

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach

DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego- pracownika obsługi pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach wymiar zatrudnienia- 1 etatu.

1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) dobra znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi;

c) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

d) znajomość prawa w zakresie projektów unijnych;

e) znajomość zadań i ich specyfiki na stanowisku, na które następuje nabór;

f) znajomość struktury organizacyjnej jednostki prowadzącej nabór;

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

h) posiadanie co najmniej 5 letniego ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. (ten wymóg dotyczy tylko kierowniczego urzędniczego- art. 6 ust. 4 )

i) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;

b) prawo jazdy kat. B;

c) obsługa komputera, w tym biegła obsługa pakietu MS Office;

d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;

e) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

f) wysoka kultura osobista;

g) odporność na stres;

h) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

a) prowadzenie i obsługa wypożyczalni,

b) prowadzenie ewidencji usług,

c) ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu,

d) realizowanie regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,;

e) sporządzanie umów użyczania sprzętu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron,

f) prowadzenie ewidencji osób, które wypożyczyły sprzęt oraz ewidencji umów i ich egzekwowanie,

g) inwentaryzacja sprzętu,

h) ocena stanu technicznego,

i) kierowanie do drobnych napraw i remontów,

j) wydawanie sprzętu,

k) utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego sprzętu,

l) organizowanie dowozu (transportu) sprzętu wspomagającego

i pielęgnacyjnego do miejsca zamieszkania osób korzystających

z wypożyczalni,

m) udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym,

n) promocja sprzętu,

o) współpraca z personelem projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług

Środowiskowych”.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) CV, list motywacyjny oraz ewentualne rekomendacje;

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne; jak wyżej tylko dla urzędniczego

d) kopia dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie, dorobek zawodowy oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.

e) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.

Uwaga: W CV musi znajdować się aktualny numer kontaktowy kandydata

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia składać należy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny w kopercie z oznaczeniem:

„Nabór na stanowisko pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie winno mieć brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Załączniki