Nabór na stanowisko pracownika obsługi – zastępstwo


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na zastępstwo – stanowisko
pracownika obsługi- pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach
wymiar zatrudnienia- ½ etatu.

 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
  a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie obywatelstwa polskiego;
  b) dobra znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi;
  c) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  d) znajomość prawa w zakresie projektów unijnych;
  e) znajomość zadań i ich specyfiki na stanowisku, na które następuje nabór;
  f) znajomość struktury organizacyjnej jednostki prowadzącej nabór;
  g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  h) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na które następuje nabór tj.:
  i) posiadanie wykształcenia średniego;
  j) posiadanie co najmniej 5 letniego ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. (ten wymóg dotyczy tylko kierowniczego urzędniczego- art. 6 ust. 4 )
  k) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  l) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
  b) prawo jazdy kat. B;
  c) obsługa komputera, w tym biegła obsługa pakietu MS Office;
  d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
  e) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
  f) wysoka kultura osobista;
  g) odporność na stres;
  h) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  a) prowadzenie i obsługa wypożyczalni,
  b) prowadzenie ewidencji usług,
  c) ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu,
  d) realizowanie regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,;
  e) sporządzanie umów użyczania sprzętu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron,
  f) prowadzenie ewidencji osób, które wypożyczyły sprzęt oraz ewidencji umów i ich egzekwowanie,
  g) inwentaryzacja sprzętu,
  h) ocena stanu technicznego,
  i) kierowanie do drobnych napraw i remontów,
  j) wydawanie sprzętu,
  k) utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego sprzętu,
  l) organizowanie dowozu (transportu) sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do miejsca zamieszkania osób korzystających z wypożyczalni,
  m) udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym,
  n) promocja sprzętu,
  o) współpraca z personelem projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY:
  a) CV, list motywacyjny oraz ewentualne rekomendacje;
  b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne; jak wyżej tylko dla urzędniczego
  d) kopia dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie, dorobek zawodowy oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.
  e) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
  Uwaga: W CV musi znajdować się aktualny numer kontaktowy kandydata
  Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia składać należy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny w kopercie z oznaczeniem:
  „Nabór na stanowisko pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2021 r.
  Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenie kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie winno mieć brzmienie:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada

Załączniki

Harmonogram wsparcia

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta oraz siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.06.09.202108:45 – 09:45PSYCHOLOG
2.06.09.202110:00 – 11:00PSYCHOLOG
3.06.09.202111:15 – 12:15PSYCHOLOG
4.06.09.202112:35 – 13:35PSYCHOLOG
5.06.09.202113:45 – 14:45PSYCHOLOG
6.06.09.202115:00 – 16:30PSYCHOLOG
7.06.09.202116:45 – 17:45PSYCHOLOG
8.22.09.202108:30 – 10:00PSYCHOLOG
9.22.09.202110:15 – 11:15PSYCHOLOG
10.22.09.202111:30 – 13:00PSYCHOLOG
11.22.09.202113:15 – 14:45PSYCHOLOG
12.22.09.202115:00 – 16:00PSYCHOLOG
13.22.09.202116:30 – 17:30PSYCHOLOG
14.30.09.202108:45 – 09:45PSYCHOLOG
15.30.09.202110:00 – 11:00PSYCHOLOG
16.30.09.202111:15 – 12:15PSYCHOLOG
17.30.09.202112:30 – 13:30PSYCHOLOG
18.30.09.202113:45 – 15:15PSYCHOLOG
19.30.09.202115:15 – 16-45PSYCHOLOG

Harmonogram wsparcia Wrzesień 2021r

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.07.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
2.07.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
3.09.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
4.09.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
5.14.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
6.14.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
7.21.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
8.21.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
9.28.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
10.28.09.202115:30 – 17:30PEDAGOG

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/BCUŚ/2021

NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
  i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.
  2) Miejsce realizacji zadania: powiat brzeziński, 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24
  a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
  b) Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i czynności naprawczych i regulacyjnych.
  c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający
  i pielęgnacyjny do wskazanego miejsca wraz z wniesieniem, tj. 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24, wraz z obowiązującą dokumentacją, w tym np. kartą gwarancyjną.
  d) Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych do każdej pozycji z oferty.
  e) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.
  Wykonawca w przypadku awarii sprzętu będzie zobowiązany do odbioru sprzętu, naprawy i oddania go do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od poinformowania o awarii.
  f) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny powinien wynosić minimum 24 miesiące.
  g) Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności:
  transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczność publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania i cena oferty) w Bazie Konkurencyjności – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.
  h) Szczegółowe warunki zostaną doprecyzowane w zawartej umowie cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik nr 3.
  i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  j) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  3) Inne istotne warunki zamówienia:
  a) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
  b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
  c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia dokumentów załączonych o oferty lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.
  d) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  e) Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
  f) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość jest niższa niż kwota 130 000,00 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem NR 6/2014
  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 31 grudnia 2020 roku.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia – do dnia10 września 2021.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 3. Oferta powinna być:
  1) sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania lub w takiej samej formie,
  2) opatrzona pieczątką firmową,
  3) posiadać datę sporządzenia,
  4) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  5) podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 4. Załączniki do oferty stanowią:
  1) Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 4,
  2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO, zgodnie z treścią
  załącznika nr 5.
  3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 6 ,
  4) Wykonawcy będący przedsiębiorcami zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1 Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 pokój 209, albo drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm, pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul.
  Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Dostawa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego” , w nieprzekraczalnym terminie 25
  sierpnia 2021 r.
  2 Oferty zawierające błędy, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 3 lit. c.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
 5. Ocenie będą podlegały oferty:
  1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
  w postępowaniu,
  2) są kompletne z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 3 lit. c, nie zawierają błędów i zostały złożone w terminie w sposób wskazany wyżej.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  Cena ofertowa – 100 %
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana podlegająca ocenie oferta zawierająca najniższą cenę ofertową.
  Uwaga: Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki
  niezbędne do wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego
  terminu składania ofert.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, tel. (0-46) 874-21-61, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
  Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  1 Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
  2 Złożenie tylko jednej oferty upoważnia Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania.
  3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  4 Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  5 Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
  IX. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

 • Zał 2 • 112 kB • 17 pobrań
 • Zał 4 • 174 kB • 13 pobrań
 • zał-5 • 132 kB • 11 pobrań
 • zał-6 • 103 kB • 14 pobrań
 • Zał-3 • 169 kB • 12 pobrań
 • Zał-1 • 122 kB • 16 pobrań

Harmonogram wsparcia SIERPIEŃ 2021r. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA

Harmonogram wsparcia SIERPIEŃ 2021r.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.11.08.20218:30 – 9:30PSYCHOLOG
2.11.08.20219:45 – 10:45PSYCHOLOG
3.11.08.202111:00 – 12:00PSYCHOLOG
4.12.08.20218:30 – 9:30PSYCHOLOG
5.12.08.20219:45 – 10:45PSYCHOLOG
6.12.08.202111:00 – 12:00PSYCHOLOG
7.12.08.202112:15 – 13:15PSYCHOLOG
8.12.08.202113:45 – 14:45PSYCHOLOG
9.12.08.202115:00 – 16:00PSYCHOLOG
10.13.08.20218:45 – 9:45PSYCHOLOG
11.13.08.20219:45 – 10:45PSYCHOLOG
12.13.08.202113:30 – 14:30PSYCHOLOG
13.13.08.202114:45 – 15:45PSYCHOLOG
14.13.08.202116:00 – 17:00PSYCHOLOG

Harmonogram wsparcia PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA

Harmonogram wsparcia Sierpień 2021r.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.11.08.202113.00 – 15.00PEDAGOG
2.11.08.202115.30 – 18.00PEDAGOG
3.16.08.202113.00 – 15.30PEDAGOG
4.18.08.202113.00 – 15.00PEDAGOG
5.18.08.202115.30 – 18.00PEDAGOG
6.19.08.202113.00 – 15.30PEDAGOG
7.19.08.202115.45 – 17.45PEDAGOG