Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                             Brzeziny, dnia 12 stycznia 2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA  STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3- Maja 3/5, 95- 060 Brzeziny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

1 etat – pełny wymiar czasu pracy, na czas nieokreślony.

Załączniki

 • Nabór • 244 kB • 89 pobrań

ZMIANY W HARMONOGRAMIE Grupowych Warsztatów Kompetencji Życiowych – gr. B

UWAGA!!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE Grupowych Warsztatów Kompetencji Życiowych – gr. B  realizowanych w projekcie „Przyjazny świat”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje,  iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. B w dniu 19 października 2020 roku zostały odwołane.

O nowym terminie zajęć poinformujemy bezpośrednio po jego ustaleniu.

HARMONOGRAM KLUBU KSIĄŻKI

Miejsce wsparcia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, sala konferencyjna

PAŹDZIERNIK 2020

DATAGODZINYPROWADZĄCY
24.10.2020R.14.00 – 17.00Aneta Pawlak – pedagog


Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego spotkanie Klubu Książki  odbędzie się na Sali Konferencyjnej w siedzibie PCPR. Pomieszczenie będzie regularnie wietrzone podczas spotkania. W przypadku sprzyjającej pogody część spotkania może odbyć się na dziedzińcu. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

HARMONOGRAM KLUBU KSIĄŻKI

AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2020

Miejsce wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, sala konferencyjna

DATAGODZINYPROWADZĄCY
26.09.2020 ROKU14.00 – 17.00Aneta Pawlak – pedagog

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego spotkanie Klubu Książki  odbędzie się na Sali Konferencyjnej w siedzibie PCPR. Pomieszczenie będzie regularnie wietrzone podczas spotkania. W przypadku sprzyjającej pogody część spotkania może odbyć się na dziedzińcu. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI – WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”


w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225
Opis przedmiotu zamówienia: warsztaty teatralne dla 6 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 7-10 lat; edukacja artystyczna w zakresie teatru mająca na celu rozwinięcie kreatywności, wyrażania przez sztukę, poszerzenie wiedzy na temat teatru; przykładowe zajęcia: projektowanie i wykonywanie kukiełek teatralnych, masek itp., tworzenie i udział w scenkach teatralnych.
Termin realizacji zamówienia: od października 2020 r. do grudnia2020 r. Wymiar godzinowy: 18 godzin zegarowych w podziale: 6 spotkań po 3 godz.
Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny
Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie warsztatów, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.
Kryteria oceny ofert:
• cena brutto – 100 %,
Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do:
– zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, – realizowania warsztatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu), – prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
– zapewnienia materiałów szkoleniowych potrzebnych do zajęć,
– zapewnienia sali szkoleniowej,
– zapewnienia poczęstunku,
– przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
– przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia warsztatów.
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
• W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
• W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
• Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
• Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
Ofertę należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Warsztaty teatralne dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2020 r.
Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Harmonogram korepetycji

Harmonogram korepetycji – wrzesień 2020 roku

14.09.2020 – 18.09.2020

Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

(sala do korepetycji)

L.p.DataPrzedmiotgodz. odgodz. doliczba godzin
1.14.09Edukacja wczesnoszkolna14.3016.302
2.14.09J.angielski15.0016.001
3.15.09Matematyka16.3017.301
4.15.09J.angielski16.0017.001
5.16.09J.angielski15.0016.001
6.16.09Edukacja wczesnoszkolna14.3016.302
7.17.09Edukacja wczesnoszkolna14.0016.002
8.17.09J.polski16.0017.001
9.17.09Matematyka17.0018.001
10.17.09Matematyka18.0019.001
11.17.09J.polski17.0018.001
12.17.09J.polski18.0019.001

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowanym w latach 2020-2023 przez Partnerstwo: Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat z siedzibą w Brzezinach przy ul. Moniuszki 24, 95-060, Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, 95-060 oraz Gminę Rogów z siedzibą w Rogowie przy ul. Żeromskiego 23, 95-063.

Siedziba biura projektu mieści się w Brzezinach przy  ul. Moniuszki 24, 95-060.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu brzezińskiego w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2023r. 50 miejsc świadczenia usług społecznych dla  140  osób niesamodzielnych  (77K/63M).

W ramach projektu zostaną udzielone następujące formy wsparcia:

 1. Stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej (Zadanie 1) dla 140 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat brzeziński przez okres trwania projektu.
 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (Zadanie 2) dla 30 osób niesamodzielnych, zamieszkujących powiat brzeziński. Każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi przysługuje 40 godzin wsparcia w miesiącu świadczonego w zależności od indywidualnych potrzeb przez profesjonalnego opiekuna. Szczegółowy zakres usługi będzie określał każdorazowo kontrakt trójstronny zawierany pomiędzy Realizatorem Zadania, Osobą Niesamodzielną oraz Opiekunem/ką. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosić będzie 3 zł. za każdą godzinę pracy opiekuna.  Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wkład własny uczestnika na zakup środków higienicznych wynosi 25 zł. miesięcznie.
 3. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (Zadanie 3) dla 20 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat brzeziński. Każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi przysługuje 80 godzin wsparcia w miesiącu świadczonego przez profesjonalnego asystenta w zależności od indywidualnych potrzeb. Szczegółowy zakres usługi będzie określał każdorazowo kontrakt trójstronny zawierany pomiędzy Realizatorem Zadania, Osobą Niesamodzielną oraz Asystentem Osobistym poprzedzony diagnozą potrzeb i deficytów, oceną sytuacji materialnej i życiowej oraz możliwości uczestnika wsparcia. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosić będzie 3 zł. za każdą godzinę pracy asystenta.  Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Poradnictwo specjalistyczne (Zadanie 4) dla 20 osób niesamodzielnych oraz 15 osób z ich otoczenia, zamieszkujących powiat brzeziński. Wsparcie obejmuje poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne. Wymiar czasowy i zakres poradnictwa będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb zakwalifikowanych uczestników. W ramach zadania zorganizowane zostaną także 3 szkolenia (po jednym w każdym roku realizacji projektu) dla członków rodzin/opiekunów osób niesamodzielnych (łącznie dla 45 osób) w zakresie sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 5. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (Zadanie 5) dla 60 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Zasady działania i korzystania z wypożyczalni określa odrębny regulamin.
 6. Usługi specjalistyczne w postaci dostarczania posiłków (Zadanie 6) dla 50 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego od poniedziałku do soboty,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczane posiłki składać się będą z dwóch dań. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosi 5zł. za posiłek z dowozem. Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 7. Usługi specjalistyczne w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych (Zadanie 7) dla 60 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego, których stan zdrowia ogranicza, bądź wyklucza korzystanie z innych powszechnie dostępnych środków lokomocji. Usługa realizowana będzie w dni robocze w godz. 07:00 – 18:00. Wkład własny uczestnika wsparcia wyliczany będzie w oparciu o stawkę 80 gr. za km przewozu.
 1. Usługi specjalistyczne – zajęcia z hipoterapii (Zadanie 8) dla 40 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego zakwalifikowanych na podstawie opinii lekarza internisty i psychologa.

Tok zajęć ustalany będzie dla każdego uczestnika indywidualnie i prowadzony będzie w zależności od jego możliwości i zapotrzebowania w podziale na następujące grupy:

•Grupa I – Hipoterapia bierna

•Grupa II – Hipoterapia czynna – terapia kontaktu z koniem

•Grupa III – hipoterapia czynna – terapia poprzez jazdę konną.

Wkład własny uczestnika wsparcia będzie wynosił 3 zł za godzinę terapii.

 1. Rozwój usług społecznych w formie Dziennego Domu Pobytu w Rogowie (Zadanie 9) dla 12 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Wsparcie realizowane będzie w dni robocze na podstawie kontraktu zawieranego pomiędzy Realizatorem Zadania, a Osobą Niesamodzielną oraz odrębnego Regulaminu. Zakwalifikowani uczestnicy zagwarantowane będą mieli przewozy, wyżywienie oraz rehabilitację i opiekę specjalistów. Za wsparcie uczestnicy będą ponosić miesięczne opłaty. Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 2. Mieszkania Wspomagane przy DPS Dąbrowa (Zadanie 10) dla 9 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Wsparcie realizowane będzie na podstawie odrębnego Regulaminu oraz kontraktu zawieranego Realizatorem Zadania i Osobą Niesamodzielną. W ramach wsparcia prowadzony będzie trening kulinarny, higieniczny, umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych, finansowy oraz zarządzania mieszkaniem. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosić będzie 302 zł. miesięcznie.

§1

Definicje

 1. Projekt – „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany na rzecz osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Organizator – Podział zadań przez partnerów projektu:
  1. w zakresie stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej – Powiat Brzeziński, Gmina Rogów;
  2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, poradnictwa specjalistycznego, hipoterapii, mieszkań wspomaganych – Powiat Brzeziński
  3. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenia usług asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, świadczenia usług specjalistycznych  w postaci dostarczania posiłków oraz transportu specjalistycznego dla osób niesamodzielnych, prowadzenia Dziennego Domu Pobytu – Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat;
 3. Uczestnik Projektu to:
  1. osoba niesamodzielna, zamieszkująca na terenie powiatu brzezińskiego, w wieku powyżej 18 roku życia. Dokumentem potwierdzającym status osoby niesamodzielnej jest zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie (np. o niepełnosprawności), lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
  2. osoba z otoczenia osób niesamodzielnych, w szczególności opiekun faktyczny lub rodzina osoby niesamodzielnej, której udział w projekcie będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia osoby niesamodzielnej, zamieszkująca na terenie powiatu brzezińskiego w wieku powyżej 18 roku życia.
 1. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 2. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.
 3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi obejmujące zapewnienie osobom niesamodzielnym, będącym uczestnikami projektu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 4. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej –usługi świadczone przez asystentów osobistych na rzecz osób zależnych/niesamodzielnych, z zaburzeniami, lub chorującymi psychicznie w szczególności osoby z umiarkowanym, lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ruchowymi i intelektualnymi, będących uczestnikami i projektu, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
 5. Poradnictwo specjalistyczne dla osób zależnych lub niesamodzielnych ich rodzin i opiekunów – usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne na rzecz osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu oraz ich opiekunów faktycznych.
 6. Specjalistyczne usługi dla osób niesamodzielnych – posiłki – usługa obejmująca zapewnienie osobom niesamodzielnym będącym uczestnikami projektu, ciepłych posiłków wraz z ich dowozem – od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Specjalistyczne usługi dla osób niesamodzielnych – transport – usługa obejmująca zapewnienie transportu specjalistycznego osobom niesamodzielnym, będącym uczestnikami projektu, celem zaspokajanie niezbędnych potrzeb dnia codziennego (np. wizyta u lekarza, w urzędzie, rehabilitacja).
 8. Kandydat/Kandydatka (dalej Kandydat) – osoba niesamodzielna, która złożyła dokumenty rekrutacyjne w Biurze projektu.
 9. Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w Projekcie, zakwalifikowana do udziału w projekcie w procedurze rekrutacyjnej.
 10. Uczestnik rezerwowy – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej Projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w Projekcie. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca, to jest rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej Kandydata zakwalifikowanego do udziału w projekcie.
 11. Biuro Projektu – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja Projektu, umożliwiony jest kontakt z personelem Projektu oraz punkt informacyjny w sprawach dotyczących Projektu:  Brzeziny ul. Moniuszki 24.
  1. w zakresie rekrutacji uczestników projektu oraz stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej:
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5.
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogów ul. Żeromskiego 23.
  4. W zakresie usług opiekuńczych, asystenckich, zapewnienia transportu i dostarczania posiłków, poradnictwa specjalistycznego oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego: Dom Pomocy Społecznej, Brzeziny ul. Moniuszki 24.
  5. W zakresie hipoterapii i mieszkań wspomaganych: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047.
  6. W zakresie Dziennego Domu Pobytu: Józefów 8, 95-063
 12. Rekrutacja uczestników:
  1. Ankieta rekrutacyjna – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Uczestników do Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz w przypadku osób, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia od lekarza oświadczenie uczestnika o niesamodzielności.
  2. Formularz i oświadczenie uczestnika projektu – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu.
  4. Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
  5. Lista rezerwowa – lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu niewystarczającej liczby miejsc.
  6. Komisja kwalifikacyjna – komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym oceniająca dokumenty rekrutacyjne.

§ 2

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności będących mieszkańcami powiatu brzezińskiego  oraz  osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych będących mieszkańcami powiatu brzezińskiego.

 1. Kryteria formalne, warunkujące udział w projekcie w przypadku osób niesamodzielnych:
  1. status osoby niepełnosprawnej (pierwszeństwo osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);
  2. miejsce zamieszkania na terenie powiatu brzezińskiego.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne, określone w ust. 1 podlegają ocenie merytorycznej, według następujących kryteriów punktujących:
  1. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 8 pkt,
  2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 4 pkt,
 3. Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie w wyniku oceny merytorycznej w przypadku zdiagnozowania zapotrzebowania na poradnictwo specjalistyczne, usługi specjalistyczne w postaci dostarczania posiłków lub  usługi specjalistyczne w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych zostaną poddani dodatkowej kwalifikacji według następujących kryteriów punktujących:
  1. w zakresie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (Zadanie 4) dodatkowe punkty otrzymają uczestnicy projektu, u których zdiagnozowane zostaną długotrwale obniżony nastrój lub występowanie stanu depresyjnego – 2 pkt,
  2. w zakresie dostępu do usługi specjalistycznej w postaci dostarczania posiłków (Zadanie 6)  dodatkowe punkty otrzymają uczestnicy projektu z utrudnionymi możliwościami w zakresie przygotowania posiłku samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/opiekunką projektową lub AOON – 2 pkt;
  3. w zakresie dostępu do usługi specjalistycznej w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych (Zadanie 7) dodatkowe punkty otrzymają uczestnicy projektu, których niesamodzielność wynika z tytułu niepełnosprawności ograniczającej bądź wykluczającej korzystanie z innych środków lokomocji, przy czym niepełnosprawność wykluczająca możliwość korzystania z innych środków lokomocji będzie punktowana wyżej – 2 pkt, aniżeli niepełnosprawność to ograniczająca – 1 pkt.
  4. W przypadku spełniania więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja podlega sumowaniu.
  5. Spośród osób, które uzyskają największą liczbę punktów sporządzona zostanie lista podstawowa. Do udziału w projekcie kwalifikowane będą kolejno osoby z listy. W przypadku wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą wpisywane na listę rezerwową. W razie rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki projektu, bądź też skreślenia z listy podstawowej Uczestnika/Uczestniczki projektu, kwalifikowane będą osoby z listy rezerwowej.
  6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w Biurze projektu. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej każdego z partnerów.
  7. Organizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
  8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

§3

Nabór Uczestników

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej każdego z partnerów.
 3. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się od 01. 06.2020.
 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Organizatora na podstawie dokumentów rekrutacyjnych i składa się z następujących dwóch etapów:
  1. Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych przez Organizatora,
  2. Etap II – weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję kwalifikacyjną.
 5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest przez Komisję kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 7. Organizator sporządzi protokoły z przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji.
 9. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie i wpisany na listę podstawową staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Formularza i oświadczenia uczestnika projektu oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. W przypadku niezłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, kandydat zostaje skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy rezerwowej.

§4

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
  1. przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia, przy czym maksymalna dopuszczalna nieobecność na poziomie jednej formy wsparcia nie może przekroczyć 40% zajęć,
  2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu form wsparcia, uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
  3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
  4. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
  2. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu z powodów określonych w ust. 2 lub zrezygnował z udziału w Projekcie jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie, w wysokości kosztów udzielonego wsparcia, zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3, pkt 2 w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w projekcie.
  4. Organizator może odstąpić od żądania zwrotu kosztów uczestnictwa, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych wystąpieniem nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności losowych lub gdy jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
  5. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, gdyby Instytucja Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.

§5

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:
  1. udziału we wszystkich formach wsparcia określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia,
  2. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.
 2. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. podpisania i złożenia w Biurze Projektu wszystkich wymaganych oświadczeń i zaświadczeń, poddania się procesowi rekrutacji,
  3. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia,
  4. stosowania się do zaleceń personelu Projektu,
  5. każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności,
  6. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia indywidualnej ścieżki wsparcia oraz monitoringu postępów,
  7. bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
  8. natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Ankiecie rekrutacyjnej oraz o zmianie swojej sytuacji życiowej i zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia).

§6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany Regulaminu, wynikające w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

NABÓR NA STANOWISKO KOREPETYTORA MATEMATYKI

NABÓR NA STANOWISKO KOREPETYTORA MATEMATYKI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”


w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia: udzielanie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 3 uczestników projektu, wyrównujących ich szanse edukacyjne w wymiarze do 4 godzin zegarowych w tygodniu w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r.,
2) Korepetytor udzielać będzie korepetycji indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do objęcia wsparciem edukacyjnym.
3) Korepetytor udzielać będzie korepetycji na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
4) Liczba godzin korepetycji będzie zależała od potrzeb i wymagań uczestników projektu, tj. korepetytor może nie wykorzystać pełnej puli godzin zaplanowanej przez Zamawiającego.
5) Korepetytorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie godziny udzielania korepetycji. Zamawiający nie pokrywa korepetytorowi żadnych poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją korepetycji, w tym kosztów dojazdu.
6) Korepetycje odbywać się będą w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5,
7) Korepetytor będzie miał obowiązek poświadczać fakt udzielenia korepetycji wraz z ich zakresem tematycznym na kartach korepetycji wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
8) Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem projektowym, w szczególności Koordynatorem Projektu, opiekunem uczestników, superwizorem.
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
9) Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą na bieżąco z uczestnikiem projektu, stosownie do jego tempa pracy oraz czynionych postępów.
10) Korepetytor musi być dostępny, co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych stosownie do zapotrzebowania uczestników projektu.
11) Udzielanie korepetycji przez korepetytora będzie poddane stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz ocenie uczestników projektu.
Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2020 r. – grudzień 2020 r.
Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od września 2020 r. do grudnia 2020 r.
  Wymagania stawiane Wykonawcom:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • doświadczenie, wiedza i umiejętności do prowadzenia korepetycji poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
  Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty) w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.
  Oferty zawierające:
 • formularz oferty,
 • klauzulę RODO,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych, należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) na adres:: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko korepetytora matematyki dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020 r.

Załączniki