Poradnictwo pedagogiczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Okres zdalnego nauczania to dla wielu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej trudny czas, wymagający  samodyscypliny, systematyczności i zaangażowania. Tymczasem naszym podopiecznym często brakuje nie tylko odpowiedniej motywacji, ale i umiejętności skutecznego uczenia się.  Odpowiedzią  na te problemy jest poradnictwo pedagogiczne świadczone w naszym Centrum, którego  celem jest wsparcie  wychowanków pieczy w procesie edukacji.

Pedagog nie tylko służy pomocą w odrabianiu prac domowych, ale dodatkowo zaznajamia podopiecznych z najbardziej skutecznymi technikami uczenia się, metodami rozwijającym pamięć  oraz sposobami  na utrwalanie wiadomości.

Wychowankowie korzystający z poradnictwa pedagogicznego mogą, zależnie od potrzeb, otrzymać pomoc w „nadrobieniu” konkretnych partii materiału dydaktycznego lub też skorzystać z ogólnorozwojowego wsparcia w postaci gier pamięciowych, skojarzeniowych, logicznych, rozwijających słownictwo i umiejętności wypowiadania się.

UWAGA DYŻUR!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że ze względu na wprowadzenie na terenie Polski stanu epidemii, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zaplanowane na  2020 rok  dyżury osób prowadzących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie odbędą się w formie zdalnej.

Osoby zainteresowane – uczestnicy w/w programu w 2017 r. prosimy o zgłaszanie się:

telefonicznie: (46) 874-21-68

mailowo: psycholog@pcpr.brzeziny.pl

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE BRZEZIŃSKIM NA LATA 2021-2027

POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ NA LATA 2021-2027

Informacje:

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy

  • przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
  • przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
  • przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,  
  • inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Kto może skorzystać

Każdy, kto doznaje przemocy w rodzinie

Z jakiej pomocy możesz skorzystać

Zwróć się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie bój się szukać pomocy!

Znajdź kogoś, komu możesz zaufać i porozmawiaj z nim. To ważne, aby ktoś cię wspierał. 

Kiedy wzywasz policję

Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo twoje albo twoich bliskich jest zagrożone – nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję. 

Pod jaki numer dzwonisz

  • 112 – ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,
  • 997 – numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki. 

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji.

Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

Pamiętaj, Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czyjeś zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone  ​dzwoń pod numer 112 lub 997.

Co zrobi policja

Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

  • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc – jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,
  • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
  • rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

Podczas interwencji możesz powiedzieć policjantom, że chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują cię o dalszych krokach.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz również złożyć samodzielnie w dowolnym momencie. Skontaktuj się z najbliższym komisariatem policji.

Niebieskie Karty to procedura, podczas której przedstawiciele różnych instytucji publicznych współpracują ze sobą, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W skład specjalnego zespołu wchodzą, między innymi policjant, psycholog, lekarz, pracownik społeczny. Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to informacja o sytuacji, która może być przestępstwem. Gdy policja dostanie takie zgłoszenie, ma obowiązek zająć się sprawą.

Źródło: www.gov.pl

Załączniki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie spełniających następujące wymagania:

1.Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, tj.:

1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

 CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

 W składanych dokumentach należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”. Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi po weryfikacji złożonych dokumentów.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Osoba do kontaktu:

Paulina Gryś tel. (46) 874-21-68

UWAGA DYŻUR!

UWAGA DYŻUR!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na 2019 rok ustalone zostały następujące terminy dyżurów, podczas których istnieje możliwość indywidualnego spotkania  z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy      w rodzinie

20. 05. 2019 r. godz. 15.00 – 18.00

20. 11. 2019 r. godz. 15.00 – 18.00

szczególnie zapraszamy osoby biorące udział w w/w programie w 2017 roku

UWAGA DYŻUR!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na 2018 rok ustalone zostały następujące terminy dyżurów, podczas których istnieje możliwość indywidualnego spotkania z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

16. 05. 2018 r. godz. 15.00 – 18.00

19.11. 2018 r. godz. 15.00 – 18.00

szczególnie zapraszamy osoby biorące udział w w/w programie w 2017 roku