HARMONOGRAM KOREPETYCJI – 14.10.2019 – 18.10.2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PRZEDMIOTData GODZINY ZAJĘĆILOŚĆ GODZIN
1.edukacja wczesnoszkolna14.109.00-11.002
2.matematyka14.109.00-11.001
3.matematyka14.1010.00-11.001
4.matematyka14.1011.00-12.001
5.edukacja wczesnoszkolna15.1013.30-15.302
7.edukacja wczesnoszkolna16.1014.30-16.302
8.edukacja wczesnoszkolna16.1014.00-16.002
9.edukacja wczesnoszkolna16.1014.30-16.302
10.matematyka17.1015.00-16.001
11.matematyka17.1016.00-17.001
12.matematyka17.1017.00-18.001
13.matematyka17.1018.00-19.001
14.j.polski17.1017.00-18.001
15.j.polski17.1018.00-19.001
19.edukacja wczesnoszkolna17.1016.30-18.302
20.edukacja wczesnoszkolna18.1013.30-15.302

Zapytanie ofertowe nr 14.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie „Prawa jazdy kat. B” dla 4 osób.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730).

Opis przedmiotu zamówienia:
„Kurs prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu „Przyjazny świat”, obejmujący część teoretyczną i praktyczną szkolenia, badanie lekarskie i pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego dla każdego z uczestników”.

Zakres kursu: odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885).

Termin realizacji zamówienia: październik 2019 r. – grudzień 2019 r.
Wymiar godzinowy: 60 godzin (30 godzin – teoria, 30 godzin – praktyka). Przy założeniu, że 1 godzina szkolenia teoretycznego wynosi 45 minut, a 1 godzina szkolenia praktycznego wynosi 60 minut.

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Łódzkie, w promieniu do 30 kilometrów od siedziby biura projektu.

Więcej informacji w dołączonej niżej dokumentacji.

Załączniki

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 13.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13.2019

„Kurs prawa jazdy kat. B ”, obejmujący część teoretyczną i praktyczną szkolenia, badanie lekarskie i pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego dla 4 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 11 października 2019 r., nie dokonano wyboru Wykonawcy, z powodu braku ofert na zapytanie ofertowe.

Załączniki

Informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów
wybrana została Pani: Bogumiła Filipczak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Bogumiła Filipczak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”.

Załączniki

Zmiana harmonogramu korepetycji – październik 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu „Przyjazny świat” informuje o zmianach w harmonogramie korepetycji w miesiącu październiku 2019 r.

Korepetycje z języka angielskiego, które miały się odbyć w dniu 3 października 2019 r. zostaną odpracowane w dniu 17 października w godzinach 13:00 – 17:00. Jednocześnie informujemy, iż korepetycje z języka angielskiego w dniu 9 października 2019 r, odbędą się w godzinach 13:00 – 15:00.

W dniu 10 października 2019 r., korepetycje z języka niemieckiego odbędą się w godzinach: 16:10 – 18:10.

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych na rzecz 20 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych wybrana została Pani: Jolanta Cieślak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jolanta Cieślak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych.

Załączniki

Punkt poradnictwa specjalistycznego – październik 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj nam skrzydła”

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

PAŹDZIERNIK 2019
PSYCHOTERAPEUTA11.1016.00 – 20.00
12.1010.00 – 14.00
16.1017.00 – 19.00
18.1016.00 – 19.00
PSYCHOLOG07.1015.00 – 17.00
09.1014.00 – 15.00
18.1014.30 – 15.30
21.1011.00 – 13.00; 14.30 – 16.30
23.1014.30 – 16.30
PEDAGOG22.1014.30 – 16.30
23.1014.30 – 15.30
24.1015.00 – 16.00
RADCAPRAWNY08.10Od godz. 16.00; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
15.10Od godz. 16.00; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
22.10Od godz. 16.00; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
29.10Od godz. 16.00; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
LOGOPEDA17.1015.00 – 17.00
22.1015.00 – 17.00
24.1015.00 – 17.00
29.1015.00 – 17.00

Informacja o grupie wsparcia – październik 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 16 października 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Harmonogram korepetycji w dniach od 07.10 do 11.10.2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KOREPETYCJI – 07.10.2019 – 11.10.2019 r.

Miejsce realizacji: PCPR Brzeziny


PRZEDMIOTData GODZINY ZAJĘĆILOŚĆ GODZIN
1.Edukacja wczesnoszkolna07.1013.30-15.302
2.matematyka08.1014.00-15.001
3.matematyka08.1015.00 – 16.001
4.matematyka08.1016.00 – 17.001
5.Edukacja wczesnoszkolna08.1016.30 – 17.302
6.j. angielski09.1014.00 – 15.001
7.Edukacja wczesnoszkolna09.1014.30 – 16.302
8.Edukacja wczesnoszkolna09.1014.00 – 16.002
9.matematyka10.1015.00 – 16.001
10.matematyka10.1016.00 – 17.001
11.matematyka10.1017.00 – 18.001
12.matematyka10.1018.00 – 19.001
13.j. polski10.1017.00 – 18.001
14.j. polski10.1018.00 – 19.001
15.j. angielski10.1014.00 – 15.001
16.j. angielski10.1015.00 – 16.001
17.j. angielski10.1016.00 – 17.001
15.Edukacja wczesnoszkolna10.1014.30 – 16.302
16.Edukacja wczesnoszkolna11.1014.30 – 16.302

Nabór na stanowisko psychologa

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa do  określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla 2 uczestników projektu indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb,
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz projektu.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: psychologia,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami z niepełnosprawnością (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami),
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (6 godz.),

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracyjnej w projekcie „Przyjazny świat””, w terminie do 10 października 2019 r.

Informacje dodatkowe:

 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie  do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców                   nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-68,
 • Informacja o rozstrzygnięciu zostanie podana na stronie internetowej: www.pcpr-brzeziny.pl