Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Usługa przeprowadzenia korepetycji indywidualnych z języka angielskiego
dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2020 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Katarzyna Benka
Rejtana 1
95-060 Brzeziny

Załączniki

Nabór na stanowisko psychologa do  określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 1 beneficjenta projektu „Przyjazny świat”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko

psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 1 beneficjenta projektu „Przyjazny świat”

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla 1 uczestnika projektu indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb,
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz projektu.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: psychologia,
 • doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami z niepełnosprawnością (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami),
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (3 godz.),

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracyjnej w projekcie „Przyjazny świat””, w terminie do 21 stycznia 2020 r.

Informacje dodatkowe:

 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-68,
 • Informacja o rozstrzygnięciu zostanie podana na stronie internetowej: www.pcpr-brzeziny.pl.

Załączniki

Korepetycje z języka polskiego – przełożony termin

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje, iż korepetycje z języka polskiego, które w dniu 8 stycznia 2020 roku zostały odwołane,
odbędą się w dniu 15 stycznia 2020 r., w godzinach 15:30 – 18:30.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Szczegółowy harmonogram wsparcia – aktualizacja na styczeń 2020 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy harmonogram wsparcia projektu „Przyjazny świat”

Wsparcie dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Harmonogram będzie modyfikowany i aktualizowany po wyborze ofert na realizację poszczególnych zadań.

Grupa wsparcia – styczeń 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O GRUPIE WSPARCIE W STYCZNIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Poradnictwo indywidualne – harmonogram styczeń 2020 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM

PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

STYCZEŃ 2020 r.Data dyżuruGodziny dyżuruSALA
PSYCHOLOG16.01.2020 r.15:00 – 18:00206 p. II
24.01.2020 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY13.01.2020 r.13:00 – 19:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA10.01.2020 r.11:00 – 17:00209 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru.

Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty. Tel. (46) 874 21 68.

Zmiana harmonogramu – korepetycje z języka polskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu „Przyjazny świat” informuje, iż korepetycje z języka polskiego w dniu 8 stycznia 2019 r. zostają odwołane. Nowy termin zajęć zostanie podany niezwłocznie po jego ustaleniu.

Za zmianę przepraszamy,
Organizatorzy

Korepetycje indywidualne – styczeń 2020 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM

KOREPETYCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU
„PRZYJAZNY ŚWIAT”

STYCZEŃ 2020 r.DataGodzinySALA
JĘZYK POLSKI08.01.2020 r.15:30 – 18:30206 p.II
29.01.2020 r.15:30 – 18:30206 p. II
JĘZYK NIEMIECKI22.01.2020 r.16:00 – 18:00206 p. II
23.01.2020 r.16:00 – 18:00206 p. II
30.01.2020 r.15:10 – 17:10206 p. II
BIOLOGIA10.01.2020 r.14:00 – 18:00206 p. II
31.01.2020 r.14:00 – 18:00206 p. II
MATEMATYKA09.01.2020 r.15:00 – 17:00206 p. II
14.01.2019 r.15:00 – 17:00206 p. II
21.01.2020 r.15:00 – 17:00206 p. II

Informacje dotycząca zajęć z języka angielskiego zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego – styczeń 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach; 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

STYCZEŃ 2020
PSYCHOTERAPEUTA
Agnieszka Steglińska
03.0116.00 – 20.00
15.0117.00 – 19.00
17.0116.00 – 19.00
24.0116.00 – 20.00
PSYCHOLOG
Paulina Gryś
02.0115.30 – 17.30
03.0113.30 – 14.30
08.0111.00 – 13.00 i 14.30 – 16.30
13.0114.00 – 16.00
17.0110.00 – 11.00
PEDAGOG
Aneta Pawlak
02.0115.30 – 17.30
13.0114.00 – 16.00
14.0112.00 – 13.00
RADCA PRAWNY
Ilona Śniegucka – Wolniak
07.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
14.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
21.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
28.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
LOGOPEDA
Magdalena Koza
02.0115.00 – 17.00
07.0115.00 – 17.00
09.0115.00 – 17.00
10.0115.00 – 17.00