ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021
NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO


I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi narzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum
Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
    i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.