HARMONOGRAM PUNKTU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA

HARMONOGRAM PUNKTU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA   W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”
MIESIĄC: MARZEC 2021 r.
MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
DATAGODZINA
PSYCHOTERAPEUTA05.03.202114:00 – 17:00
05.03.202114:00 – 17:00
RADCA PRAWNY01.03.202109:00 – 12:00
19.03.202109:00 – 12:00
PSYCHOLOG08.03.202116:00 – 19:00
15.03.202116:00 – 19:00

HARMONOGRAM KOREPETYCJI

HARMONOGRAM KOREPETYCJI W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: MARZEC 2021 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

PRZEDMIOTDATAGODZINA
JĘZYK NIEMIECKI04.03.202116:30 – 17:30
11.03.202117:00 – 19:00
18.03.202116:00 – 19:00
JĘZYK ANGIELSKI02.03.202116:30 – 18:30
03.03.202116:30 – 18:30
04.03.202117:30 – 18:30
09.03.202116:30 – 18:30
10.03.202116:30 – 18:30
JĘZYK POLSKI10.03.202116:00 – 18:00
17.03.202116:00 – 18:00
BIOLOGIA05.03.202116:00 – 18:00
12.03.202116:00 – 18:00
MATEMATYKA04.03.202116:30 – 18:00
11.03.202116:30 – 18:00
25.03.202116:30 – 18:30

HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH

HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH                            W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: MARZEC 2021 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

GRUPADATAGODZINY SALA
Gr. A03.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna
24.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna
Gr.B04.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna
25.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021
NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO


I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi narzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum
Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
  i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.

Załączniki

Poradnictwo pedagogiczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Okres zdalnego nauczania to dla wielu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej trudny czas, wymagający  samodyscypliny, systematyczności i zaangażowania. Tymczasem naszym podopiecznym często brakuje nie tylko odpowiedniej motywacji, ale i umiejętności skutecznego uczenia się.  Odpowiedzią  na te problemy jest poradnictwo pedagogiczne świadczone w naszym Centrum, którego  celem jest wsparcie  wychowanków pieczy w procesie edukacji.

Pedagog nie tylko służy pomocą w odrabianiu prac domowych, ale dodatkowo zaznajamia podopiecznych z najbardziej skutecznymi technikami uczenia się, metodami rozwijającym pamięć  oraz sposobami  na utrwalanie wiadomości.

Wychowankowie korzystający z poradnictwa pedagogicznego mogą, zależnie od potrzeb, otrzymać pomoc w „nadrobieniu” konkretnych partii materiału dydaktycznego lub też skorzystać z ogólnorozwojowego wsparcia w postaci gier pamięciowych, skojarzeniowych, logicznych, rozwijających słownictwo i umiejętności wypowiadania się.

Zapytanie ofertowe nr 01/BCUŚ/2021

NA DOWÓZ SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
60000000-8 – usługi transportowe
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie dowozu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego wraz z wniesieniem, z miejsca odbioru sprzętu, które mieści się w siedzibie wypożyczalni sprzętu 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24 do punktu docelowego, które jest miejscem zamieszkania Uczestników projektu – teren powiatu brzezińskiego. Zamówienie obejmuje również transport niniejszego sprzętu pomiędzy Uczestnikami (w sytuacjach, gdy będzie to wskazane) oraz przywiezienie go do siedziby wypożyczalni sprzętu w Brzezinach, po zaprzestaniu używania go przez Uczestników.
Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 r. – maj 2023 r.
Miejsce realizacji: teren powiatu brzezińskiego.
Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Usługi będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest odebrać sprzęt z punktu odbioru, przetransportować go oraz wnieść do punktu docelowego wskazanego w zleceniu. Rozliczenie ma charakter kosztorysowy. Zamawiający rozliczy się po faktycznych ilościach wykonanej usługi.
Do wniesienia sprzętu wymagana jest 1 osoba- kierowca.
Łączna maksymalna ilość kilometrów w ramach realizacji umowy: 200
z możliwością jej zmniejszenia ze względu na mniejsze rzeczywiste potrzeby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Zapewnienia przewozu pojazdem lub pojazdami typu furgon (blaszak lub oplandekowany) o kubaturze ładunkowej nie mniej niż 5 m³, długość skrzyni ładunkowej nie mniej niż 2 m:
a) w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami
technicznymi),
b) gwarantującymi bezpieczne warunki sanitarne,
c) objętych ubezpieczeniem OC i NW,
2) Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
3) Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
4) Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie wypłacane na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę comiesięcznie, po dokonaniu usługi, w kwocie stanowiącej iloczyn ofertowej ceny brutto 1 kilometra i liczby faktycznie przejechanych kilometrów w danym miesiącu kalendarzowym , aż do
  wyczerpania całej kwoty zgodnej z oferta na realizacje umowy lub upływu terminu, na który umowa została zawarta, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez obie strony potwierdzający liczbę przejechanych kilometrów.
 2. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania f-ry.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  II Warunki udziału w postępowaniu
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
 4. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 5. Posiadają licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego ,
 6. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 7. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest kierowcami pojazdu w liczbie 2 osób, pojazdem samochodowym typu furgon (blaszak lub oplandekowany) o kubaturze ładunkowej nie mniej niż 5 m³, długości skrzyni ładunkowej nie mniej niż 2 m.
 8. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, pojazd przeznaczony do wykonywania umowy nie podlega zajęciu, a wykonawca nie jest zagrożony bankructwem.
  Inne istotne warunki zamówienia:
 9. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
 11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 12. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 13. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;
 14. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 15. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 16. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty) w Bazie Konkurencyjności-
  zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.
 17. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem NR 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
  z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 31 grudnia 2020 roku.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do miesiąca maja 2023 r. lub do wyczerpania się kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 18. Oferta powinna być:
  1) sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
  do przedmiotowego zapytania lub w takiej samej formie,
  2) opatrzona pieczątką firmową,
  3) posiadać datę sporządzenia,
  4) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  5) podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 19. Załączniki do oferty stanowią:
  1) Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 2,
  2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO, zgodnie z treścią
  załącznika nr 3,
  3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 4,
  4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z treścią załącznika nr 5,
  5) Kserokopia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego ,
  6) Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 20. Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p. lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Transport
  sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego” , w nieprzekraczalnym terminie 23 lutego 2021 r.
 21. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
 22. Ocenie będą podlegały oferty:
  1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
  2) zostały złożone w terminie i są kompletne
 23. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  Cena ofertowa – 100 %
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową to znaczy najniższą cenę brutto za 1 km przejazdu i najniższą łączną cenę ofertową za wskazana przez Zamawiającego szacunkowa maksymalna liczbę kilometrów
  w ramach realizacji umowy.
  Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 24. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 25. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 26. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
  IX. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki