INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01.2021

Transport uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2021 r.,

  1. za najkorzystniejszą na Zadanie nr 1. Indywidualny transport uczestników projektu „Przyjazny świat” do Punktu Indywidualnego Poradnictwa, została uznana Oferta nr 3:

TWOMAR, Marek Tworek, ul. Wojska Polskiego 31, 95-060 Brzeziny

  • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 2. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat”  na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa A)”została uznana Oferta nr 2:

Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata Lenarczyk, Strażacka 13/15, Będzelin, 95-040 Koluszki

  • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 3. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat” na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa B)” została uznana Oferta nr 3:

Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata Lenarczyk, Strażacka 13/15, Będzelin, 95-040 Koluszki

Załączniki