INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 02.2021

Korepetycje mające na celu wyrównanie braków edukacyjnych 10 uczestników projektu „Przyjazny Świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 29 stycznia 2021 r.,

 1. za najkorzystniejszą na Zadanie nr 1 – język polski, została uznana Oferta nr 1:

Barbara Gudanis-Kościołek, Brzeziny, ul. Sienkiewicza

 • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 2 – język angielski, została uznana Oferta nr 1:

Katarzyna Benka, Brzeziny, ul. Rejtana

 • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 3 – język niemiecki, została uznana Oferta nr 1:

Rafał Brzeziński, Brzeziny, ul. Kołłątaja

 • Zapytanie ofertowe w części nr 4 – matematyka zostało unieważnione. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferenta oferty cenowej przekraczającej kwotę, jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 5 – biologia, została uznana Oferta nr 1:

Mariola Gorzka, Brzeziny, Gałkówek Kolonia

Załączniki

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach

DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego- pracownika obsługi pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach wymiar zatrudnienia- 1 etatu.

1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) dobra znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi;

c) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

d) znajomość prawa w zakresie projektów unijnych;

e) znajomość zadań i ich specyfiki na stanowisku, na które następuje nabór;

f) znajomość struktury organizacyjnej jednostki prowadzącej nabór;

g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

h) posiadanie co najmniej 5 letniego ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. (ten wymóg dotyczy tylko kierowniczego urzędniczego- art. 6 ust. 4 )

i) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;

b) prawo jazdy kat. B;

c) obsługa komputera, w tym biegła obsługa pakietu MS Office;

d) komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;

e) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

f) wysoka kultura osobista;

g) odporność na stres;

h) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

a) prowadzenie i obsługa wypożyczalni,

b) prowadzenie ewidencji usług,

c) ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu,

d) realizowanie regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,;

e) sporządzanie umów użyczania sprzętu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron,

f) prowadzenie ewidencji osób, które wypożyczyły sprzęt oraz ewidencji umów i ich egzekwowanie,

g) inwentaryzacja sprzętu,

h) ocena stanu technicznego,

i) kierowanie do drobnych napraw i remontów,

j) wydawanie sprzętu,

k) utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego sprzętu,

l) organizowanie dowozu (transportu) sprzętu wspomagającego

i pielęgnacyjnego do miejsca zamieszkania osób korzystających

z wypożyczalni,

m) udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym,

n) promocja sprzętu,

o) współpraca z personelem projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług

Środowiskowych”.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) CV, list motywacyjny oraz ewentualne rekomendacje;

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne; jak wyżej tylko dla urzędniczego

d) kopia dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie, dorobek zawodowy oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.

e) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.

Uwaga: W CV musi znajdować się aktualny numer kontaktowy kandydata

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia składać należy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny w kopercie z oznaczeniem:

„Nabór na stanowisko pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie winno mieć brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Załączniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Brzeziny, dnia 28 stycznia 2021 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1.2021

na stanowisko Pracownika socjalnego do projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W wyniku zakończenia procedury naboru na pracownika socjalnego
wybrana została Pani: Katarzyna Karlińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Katarzyna Karlińska spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego oraz ma bogate doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami                      z niepełnosprawnością.

Załączniki

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01.2021

Transport uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2021 r.,

 1. za najkorzystniejszą na Zadanie nr 1. Indywidualny transport uczestników projektu „Przyjazny świat” do Punktu Indywidualnego Poradnictwa, została uznana Oferta nr 3:

TWOMAR, Marek Tworek, ul. Wojska Polskiego 31, 95-060 Brzeziny

 • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 2. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat”  na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa A)”została uznana Oferta nr 2:

Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata Lenarczyk, Strażacka 13/15, Będzelin, 95-040 Koluszki

 • za najkorzystniejszą na Zadanie nr 3. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat” na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa B)” została uznana Oferta nr 3:

Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata Lenarczyk, Strażacka 13/15, Będzelin, 95-040 Koluszki

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03.2021

Zatrudnienia specjalistów do realizacji zadań na rzecz 20 uczestników projektu „Przyjazny Świat”

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02.2021

Zamówienie na przeprowadzenie korepetycji mających na celu wyrównanie  braków edukacyjnych 10 uczestników projektu „Przyjazny Świat”

Załączniki

ZMIANY W HARMONOGRAMIE GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH gr. A

UWAGA !!!

Projekt „Przyjazny świat”

ZMIANY W HARMONOGRAMIE GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH gr. A

Informujemy, iż zajęcia w ramach Grupowych Warsztatów Kompetencji Życiowych dla gr. A, które była zaplanowane w dniu 21.01.2021 r. zostały odwołane i będą realizowane w terminie: 27.01.2021 r., w godzinach 16:00 – 19:00.

NABÓR NR 1.2021

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko

Pracownik socjalny do projektu „Przyjazny świat”.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01.2021

Dotyczy: Zamówienia na transport uczestników projektu „Przyjazny świat”

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

95-060 Brzeziny

NIP: 8331340225

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień (CPV):

60000000-8 – usługi transportowe

Przedmiotem zamówienia jest transport 10 uczestników projektu „Przyjazny Świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w poniższym zakresie:

Zadanie nr 1. Indywidualny transport uczestników projektu „Przyjazny świat”  do Punktu Indywidualnego Poradnictwa.

Indywidualny dowóz 10 uczestników projektu, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub lekkim (bez wózków inwalidzkich), z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do Punktu Indywidualnego Poradnictwa (Brzeziny) oraz dowóz tych osób z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych poradach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym,         a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 r. – kwiecień 2021 r. (4 miesiące).

Wymiar godzinowy pracy Punktu: 72 godziny zegarowych – po 18 godzin w miesiącu.

Szacowana maksymalna liczba kilometrów – 900.

Zadanie nr 2. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat” na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa A)”.

Dowóz grupowy maksymalnie 10uczestników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub lekkim (bez wózków inwalidzkich) z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do siedziby biura w Brzezinach oraz dowóz tych osób  z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. – kwiecień 2021 r. (3 miesiące).

Planowany wymiar godzinowy Warsztatów: 2 spotkania miesięcznie po 3 godziny

Szacowana maksymalna liczba kilometrów – 450;

Zadanie nr 3. „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat” na Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych (grupa B)”.

Dowóz grupowy maksymalnie 10uczestników z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do siedziby biura w Brzezinach oraz dowóz tych osób z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. – kwiecień 2021 r. (3 miesiące).

Planowany wymiar godzinowy Warsztatów: 2 spotkania miesięcznie po 3 godziny

Szacowana maksymalna liczba kilometrów – 450;

Miejsce realizacji wszystkich zadań: powiat brzeziński.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania.

Szacunkowa maksymalna, całkowita w okresie realizacji zamówienia, liczba kilometrów: 1800.

Dla każdego zadania zostanie zawarta odrębna umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 2. Zapewnienia przewozu osób pojazdem lub pojazdami:
 3. w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami technicznymi),
 4. gwarantującymi bezpieczne warunki sanitarne, czystość i komfort podróży (Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa, w tym: bieżącej dezynfekcji klamek, wietrzenia i dezynfekcji pojazdów, zakrywania ust i nosa podczas świadczenia usługi),
 5. objętych ubezpieczeniem OC i NW,
 6. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
 7. Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
 8. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.
 • Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie wypłacane na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po dokonaniu usługi , przelewem  bankowym na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany   przez  obie strony. 
 • Termin płatności –  14 dni od daty otrzymania f-ry.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Warunki  udziału w postępowaniu (dotyczy każdego z zadań)

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 2. Posiadają licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 6. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.
 7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na  podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000,00 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem NR 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego Zarządzeniem  nr 16  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 31 grudnia 2020 roku.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy:

Dla zadania nr 1: styczeń 2021 r. – kwiecień 2021 r. (4 miesiące).

Dla Zadania nr 2: luty 2021 r. – kwiecień 2021 r. (3 miesiące)

Dla Zadania nr 3: luty 2021 r. – kwiecień 2021 r. (3 miesiące)

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (dotyczy każdego z zadań)

    
1. Oferta powinna być:

 1. sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1      do przedmiotowego zapytania lub w takiej samej formie,
  1. opatrzona pieczątką firmową,
  1. posiadać datę sporządzenia,
  1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  1. podpisana czytelnie przez wykonawcę.


2. Załączniki do oferty stanowią:

 1. Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 2,
 2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 4,
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z treścią załącznika nr 5,
 5. Kserokopia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
 6. Wykonawcy będący przedsiębiorcami zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT (dotyczy każdego z zadań)

 1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.)  lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Transport uczestników projektu „Przyjazny świat””,lub elektronicznie  za pośrednictwem systemu ePUAP (wyłącznie  do godziny 10.00) na adres skrytki: /17c0pa6dnz/skrytka, w nieprzekraczającym terminie do 21 stycznia 2021 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT (dotyczy każdego z zadań)

 1. Ocenie będą podlegały oferty:
  1. złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
  1. nie zostały odrzucone.
 2. Każde z zadań, na które ofertę złoży Wykonawca będzie podlegało odrębnej ocenie.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:                 

Cena ofertowa  – 100 %

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową.

Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne  do wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (dotyczy każdego z zadań)

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE (dotyczy każdego z zadań)

 1. Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 4. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

X. ZAŁĄCZNIKI (dotyczy każdego z zadań)

Załączniki