Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/BCUŚ/2020


Dotyczy: Zakup środków do dezynfekcji
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95 – 060 Brzeziny,
NIP: 833-13-40-225
REGON: 750735330
TEL. 46 874 21 61
e-mail pcpr.brzeziny@poczta.f m
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby wypożyczalni sprzętu działającej przy Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych.
 2. Zamówiony materiał Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, na adres wypożyczalni sprzętu ul. Moniuszki
  24, 95-060 Brzeziny, w godzinach 10:00-16:00 w jednym z dni roboczych od poniedziałku do piątku , lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Brzeziny.
 3. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu dostawy, przelewem bankowym na rachunek
  bankowy wskazany na fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru nie zawierający uwag podpisany przez obie strony.
 4. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania f-ry.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia – w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
 • sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego
  zapytania lub w takiej samej formie
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  Załączniki do oferty stanowią:
 • oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
  pcpr.brzeziny@poczta.fm, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5 95-060 Brzeziny do dnia
  15 stycznia 2021 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  Cena ofertowa – 100 %
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
 3. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
 4. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 6. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
  IX. ZAŁĄCZNIKI
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – Klauzule informacyjna RODO
  Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO
  Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeziny, dnia 22 grudnia  2020 r.

Oznaczenie sprawy: 05/BCUŚ/2020

Zakup sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie realizowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX  Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”,    nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19.

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane  zgodnie z zasadą konkurencyjności  oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Opublikowane jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach www.pcpr-brzeziny.pl. oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych

CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia Oferta  firmy: Has – Med Sp. z o.o.  zaoferowała  cenę  11 664,00 zł brutto oraz okres gwarancji wynoszący 37 m-cy.

Załączniki

ZARZĄDZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

z dnia  22 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia  dodatkowego  dnia wolnego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzezinach

            Na podstawie § 10 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 130/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach oraz art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)  zarządza się co następuje:

            §1 Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach za święto przypadające w sobotę  26 grudnia 2020 r.

            §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach

DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko pracownika samorządowego- pracownika  obsługi- pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach

wymiar zatrudnienia- ½ etatu.

 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
  1. – obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. dobra znajomość oraz właściwa interpretacja przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi;
  3. znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. znajomość prawa w zakresie projektów unijnych;
  5. znajomość zadań i ich specyfiki na stanowisku, na które następuje nabór;
  6. znajomość struktury organizacyjnej jednostki prowadzącej nabór;
  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  8. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na które następuje nabór tj.:
  9. posiadanie wykształcenia średniego;
  10. posiadanie co najmniej 5 letniego ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. (ten wymóg dotyczy tylko kierowniczego urzędniczego- art. 6 ust. 4 )
  11. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  12. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
   pkt g i h stosuje się dla stanowisk urzędniczych, a nie obsługi !!! (art. 6 ust. 3 pkt 2 – 3 uops) 
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
  2. prawo jazdy kat. B;
  3. obsługa komputera, w tym biegła obsługa pakietu MS Office;
  4. komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
  5. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
  6. wysoka kultura osobista;
  7. odporność na stres;
  8. doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
  1. prowadzenie i obsługa wypożyczalni,
  2. prowadzenie ewidencji usług,
  3. ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu,
  4.  realizowanie regulaminu wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,;
  5. sporządzanie umów użyczania sprzętu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron,
  6.  prowadzenie ewidencji osób, które wypożyczyły sprzęt oraz ewidencji umów  i ich egzekwowanie,
  7. inwentaryzacja sprzętu,
  8. ocena stanu technicznego,
  9. kierowanie do drobnych napraw i remontów,
  10. wydawanie sprzętu,
  11. utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego sprzętu,
  12. organizowanie dowozu (transportu) sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do miejsca zamieszkania osób korzystających z wypożyczalni,
  13.  udzielanie porad i instruktażu osobom wypożyczającym,
  14.  promocja sprzętu,
  15. współpraca z personelem projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV, list motywacyjny oraz ewentualne rekomendacje;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne; jak wyżej tylko dla urzędniczego
 • kopia dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie, dorobek zawodowy oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert.
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.

Uwaga: W CV musi znajdować się aktualny numer kontaktowy kandydata

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań, o których mowa
w pkt. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia składać należy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny w kopercie z oznaczeniem:

„Nabór na stanowisko pracownika wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 12 2020 r.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie winno mieć brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/BCUŚ/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/BCUŚ/2020

NA SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY I PIELĘGNACYJNY

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5,  95 – 060 Brzeziny,

NIP:                         833-13-40-225

REGON:                  750735330

TEL.                         46 874 21 61

e-mail                        pcpr.brzeziny@poczta.fm

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX  Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”,  nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19.

 Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Opublikowane jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach www.pcpr-brzeziny.pl. oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych

CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

Data publikacji zapytania ofertowego 08grudnia 2020 r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

5. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

6. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt do wspomagający  i pielęgnacyjny do wskazanego miejsca wraz z wniesieniem, tj. 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 24, wraz z obowiązującą dokumentacją, w tym np. kartą gwarancyjną.

7. Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych do każdej pozycji z oferty.

8. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca w przypadku awarii sprzętu będzie zobowiązany do odbioru sprzętu, naprawy i oddania go do siedziby w terminie 14 dni  od poinformowania o awarii.

9. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny powinien wynosić minimum 24 miesiące.

10. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

11. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczność publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i cena oferty) w Bazie Konkurencyjności – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej PCPR.

12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

13. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

14. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

15. Szczegółowe warunki zostaną doprecyzowane w zawartej umowie cywilnoprawnej, stanowiącej załącznik nr 3.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Składanie ofert może nastąpić w formie pisemnej jak i elektronicznej.

2. Postępowanie w całości prowadzone będzie w języku polskim.

3. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści  z formularzami stanowiącymi załączniki 1 i 2 do zapytania.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zaleca się by wszystkie strony oferty pisemnej były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych oraz trwale ze sobą połączone (zszyte albo zbindowane).

6. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same, upoważnione osoby.

7. Ponadto oferta powinna zawierać wypis z rejestru przedsiębiorców      lub zaświadczenie CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożenia oferty.

VI. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta może być złożona w formie elektronicznej, na adres mailowy pcpr.brzeziny@poczta.fm bądź w formie papierowej, w zamkniętym opakowaniu z adnotacją „Oferta na dostawę sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w ramach Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych”,  w sekretariacie zamawiającego.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta może być dostarczona do zamawiającego za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej,

b) poczty,

c) kuriera,

d) osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,  ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny,

do dnia 16 grudnia 2020 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania ofert zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.pcpr-brzeziny.pl

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– cena 80%

– okres gwarancji 20%.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

Sposób dokonania oceny  oferty według kryterium „Cena brutto”

cena oferty najtaniej/ cena oferty badanej *80 = liczba punktów

Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Okres gwarancji”

a)gwarancja 24miesięczna 0 pkt (minimalnie wymagana)

b)gwarancja na okres od 25 do 36 miesięcy włącznie15 pkt

c)gwarancja powyżej 36  miesięcy–20 pkt

Sposób dokonania oceny kryteriów łącznie:

Liczba punktów uzyskanych z kryterium „Cena brutto” + liczba punktów uzyskanych z kryterium „Okres gwarancji” = łączna suma punktów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki