Powiat Brzeziński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie rodziców zastępczych i dzieci w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19.

W ramach projektu planowany jest zakup dla rodzinnych form pieczy zastępczych zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE dla Powiatu Brzezińskiego: 81 320 zł