HARMONOGRAM KOREPETYCJI W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

HARMONOGRAM KOREPETYCJI W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: LISTOPAD 2020 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

JĘZYK NIEMIECKI05.11.2020r.16:00 – 19:00
12.11.2020r.16:00 – 19:00
19.11.2020r.16:00 – 19:00
26.11.2020r.16:00 – 19:00
JĘZYK ANGIELSKI03.11.2020r.16:30 – 18:30
04.11.2020r.16:30 – 18:30
10.11.2020r.16:30 – 18:30
17.11.2020r.16:30 – 18:30
18.11.2020r.16:30 – 18:30
24.11.2020r.16:30 – 19:30
25.11.2020r.16:30 – 18:30
JĘZYK POLSKI04.11.2020r.16:00 – 18:00
18.11.2020r.16:00 – 19:00
20.11.2020r.16:00 – 19:00
BIOLOGIA06.11.2020r.16:00 – 19:00
13.11.2020r.16:00 – 20:00
25.11.2020r.16:00 – 19:00
MATEMATYKA10.11.2020r.15:00 – 17:00
17.11.2020r.17:00 – 19:00
26.11.2020r.14:30 – 16:30

PROJEKT „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID -19”

W ramach projektu wsparcie w postaci środków ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) i środków dezynfekcyjnych otrzymało 35 rodzin zastępczych, w tym dwa rodzinne domy dziecka, z terenu powiatu brzezińskiego. Zakupiono i przekazano: 10 000 tys. maseczek, 3 550 rękawiczek i 61 l płynu dezynfekcyjnego.

W ramach projektu zakupiono także, zgodnie z potrzebami wychowanków: 28 laptopów, 26 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 30 zestawów słuchawek z mikrofonem.

Przekazywanie sprzętu i środków ochrony rozpoczęło się 26 października 2020  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE Grupowych Warsztatów Kompetencji Życiowych – gr. B

UWAGA!!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE Grupowych Warsztatów Kompetencji Życiowych – gr. B  realizowanych w projekcie „Przyjazny świat”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje,  iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. B w dniu 19 października 2020 roku zostały odwołane.

O nowym terminie zajęć poinformujemy bezpośrednio po jego ustaleniu.

OFERTA PRACY

Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

Umowa zlecenie – zadaniowy czas pracy ( 10 h w tygodniu)

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
    a. Wymagania niezbędne:

– kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507),

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b. Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),

– znajomość obsługi komputera.

2.Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

– świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

– monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,

– praca z otoczeniem uczestników,

– prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,

– zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

– inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

– umowa zlecenie (01.11.2020-31.12.2020)

– wymiar pracy: 10 godzin tygodniowo (zadaniowy czas pracy)/ średnio 2 h dziennie

– miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego – siedziba PCPR

– wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

4. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny

b. CV wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,

– braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,

e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,

5.Termin , sposób i  miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 27 października 2020 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

6.Informacje dodatkowe

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

– wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, 

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

PROJEKT „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID -19”

Powiat Brzeziński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie rodziców zastępczych i dzieci w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19.

W ramach projektu planowany jest zakup dla rodzinnych form pieczy zastępczych zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE dla Powiatu Brzezińskiego: 81 320 zł