HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH
HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”
MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2020 r.
MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
GRUPADATAGODZINYSALA
17.10.202009:00 – 12:00
Grupa A24.10.202009:00 – 12:00Sala konferencyjna
26.10.202013:00 – 16:00
08.10.202016:00 – 19:00
Grupa B12.10.202016:00 – 19:00Sala konferencyjna
19.10.202016:00 – 19:00

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia

Ogłoszenie nr 589958-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt – „ Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany na rzecz osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 75073533000000, ul. ul. Konstytucji 3 Maja  42434 , 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 874 21 22, e-mail pcpr.brzeziny@poczta.fm, faks 46 874 21 68.
Adres strony internetowej (URL): www.pcpr-brzeziny.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.pcpr-brzeziny.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej
Adres:
95 – 060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 3/5
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia
Numer referencyjny: 271.2/BCUŚ/ 2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób. Zadanie nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez prawnika usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu. 2) Świadczenie poradnictwa prawnego będzie się odbywało zarówno w domach osób niesamodzielnych objętych wsparciem zamieszkałych na terenie całego Powiatu Brzezińskiego, jak i w stacjonarnym punkcie poradnictwa z siedzibą w Brzezinach. 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach będzie przyjmowało zgłoszenia od osób niesamodzielnych lub ich prawnych opiekunów potrzebujących wsparcia i pomocy prawnej. W takim przypadku, prawnik będzie zobowiązany do podjechania i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy prawnej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Koszt dojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie będzie zwracany przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy nie będzie zgłoszeń wyjazdowych, prawnik będzie zobowiązany do pełnienia w wyznaczonych godzinach dyżuru w stacjonarnym punkcie poradnictwa. 5) Przyjmuje się, że prawnik będzie zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej w wymiarze 15 godzin w każdym miesiącu tj. w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 maja 2023 roku. 6) Maksymalna liczba godzin świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 60 godzin w 2021 roku – 180 godzin w 2022 roku – 180 godzin w 2023 roku – 75 godzin 7) Zamawiający zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach np. dużego zapotrzebowania i konieczności udzielenia niezbędnej pomocy prawnej w danym okresie, liczba godzin w miesiącu może być większa pod warunkiem, że nie przekroczy założonej liczby godzin świadczenia usług prawnych w poszczególnych latach. Zadanie nr 2 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez psychologa usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu. 2) Świadczenie pomocy psychologicznej będzie się odbywało zarówno w domach osób niesamodzielnych objętych wsparciem zamieszkałych na terenie całego Powiatu Brzezińskiego, jak i w stacjonarnym punkcie poradnictwa 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach będzie przyjmowało zgłoszenia od osób niesamodzielnych lub ich prawnych opiekunów potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej. W takim przypadku, psycholog będzie zobowiązany do podjechania i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Koszt dojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie będzie zwracany przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy nie będzie zgłoszeń wyjazdowych, psycholog będzie zobowiązany do pełnienia w wyznaczonych godzinach dyżuru w stacjonarnym punkcie poradnictwa. 5) Przyjmuje się, że psycholog będzie zobowiązany do świadczenia pomocy w wymiarze 25 godzin w każdym miesiącu tj. w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 maja 2023 roku. 6) Maksymalna liczba godzin świadczenia pomocy psychologicznej w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 100 godzin w 2021 roku – 300 godzin w 2022 roku – 300 godzin w 2023 roku – 125 godzin 7) Zamawiający zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach np. dużego zapotrzebowania i konieczności udzielenia niezbędnej pomocy psychologicznej w danym okresie, liczba godzin w miesiącu może być większa pod warunkiem, że nie przekroczy założonej liczby godzin świadczenia usług psychologicznych w poszczególnych latach. Zadanie nr 3 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez pedagoga usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu. 2) Świadczenie pomocy pedagogicznej będzie się odbywało zarówno w domach osób niesamodzielnych objętych wsparciem zamieszkałych na terenie całego Powiatu Brzezińskiego, jak i w stacjonarnym punkcie poradnictwa z siedzibą w Brzezinach. 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach będzie przyjmowało zgłoszenia od osób niesamodzielnych lub ich prawnych opiekunów potrzebujących wsparcia i pomocy pedagogicznej. W takim przypadku, pedagog będzie zobowiązany do podjechania i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Koszt dojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie będzie zwracany przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy nie będzie zgłoszeń wyjazdowych, pedagog będzie zobowiązany do pełnienia w wyznaczonych godzinach dyżuru w stacjonarnym punkcie poradnictwa. 5) Przyjmuje się, że pedagog będzie zobowiązany do świadczenia pomocy w wymiarze 25 godzin w każdym miesiącu tj. w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 maja 2023 roku. 6) Maksymalna liczba godzin świadczenia pomocy pedagogicznej w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 100 godzin w 2021 roku – 300 godzin w 2022 roku – 300 godzin w 2023 roku – 125 godzin 7) Zamawiający zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach np. dużego zapotrzebowania i konieczności udzielenia niezbędnej pomocy pedagogicznej w danym okresie, liczba godzin w miesiącu może być większa pod warunkiem, że nie przekroczy założonej liczby godzin świadczenia pomocy pedagogicznej w poszczególnych latach.

II.5) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85312320-8
85311200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2023-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z 30- dniowym okresem wypowiedzenia. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach innych podmiotów – zgodnie z art. 22 a Ustawy: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1- 2 i 4 – 8 Ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda: 1) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6) 1) Formularz ofertowy – załączniki nr 1/1, 1/2, 1/C do SIWZ, ( wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy na zadanie, na które składa ofertę) 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) dokument (-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) w uzasadnionych przypadkach, lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu lub godzin realizacji zamówienia, Zamawiający może zwiększyć, zmniejszyć, zintensyfikować, zmienić terminy lub godziny realizacji zamówienia lub liczbę osób objętych projektem. 2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający za zgodą Wykonawcy ma możliwość dokonania takiej zmiany. 3) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 4) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu świadczenia usług pomocy specjalistycznej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego po cenach wynikających ze złożonej oferty poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy. Zmniejszenie zakresu realizacji może być dokonane do 50 % wartości przedmiotu zamówienia podstawowego ujętego w zawartej umowie. 5) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT ) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. 6) zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. 7) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy. Strona, której siła wyższa uniemożliwi wykonanie umowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tej okoliczności. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła realizować wykonania zadania, będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia do czasu, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej, w takim zakresie w jakim wywiązanie się tej strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna dotycząca RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. 2) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 3) Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 pkt 4 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. 5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, iż jest równocześnie warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych osobowych; f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; g) prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 7) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:1Nazwa:Świadczenie przez prawnika usług poradnictwa specjalistycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez prawnika usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu. 2) Świadczenie poradnictwa prawnego będzie się odbywało zarówno w domach osób niesamodzielnych objętych wsparciem zamieszkałych na terenie całego Powiatu Brzezińskiego, jak i w stacjonarnym punkcie poradnictwa z siedzibą w Brzezinach. 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach będzie przyjmowało zgłoszenia od osób niesamodzielnych lub ich prawnych opiekunów potrzebujących wsparcia i pomocy prawnej. W takim przypadku, prawnik będzie zobowiązany do podjechania i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy prawnej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Koszt dojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie będzie zwracany przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy nie będzie zgłoszeń wyjazdowych, prawnik będzie zobowiązany do pełnienia w wyznaczonych godzinach dyżuru w stacjonarnym punkcie poradnictwa. 5) Przyjmuje się, że prawnik będzie zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej w wymiarze 15 godzin w każdym miesiącu tj. w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 maja 2023 roku. 6) Maksymalna liczba godzin świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 60 godzin w 2021 roku – 180 godzin w 2022 roku – 180 godzin w 2023 roku – 75 godzin 7) Zamawiający zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach np. dużego zapotrzebowania i konieczności udzielenia niezbędnej pomocy prawnej w danym okresie, liczba godzin w miesiącu może być większa pod warunkiem, że nie przekroczy założonej liczby godzin świadczenia usług prawnych w poszczególnych latach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 85312320-8, 85311200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:2Nazwa:Świadczenie przez psychologa usług poradnictwa specjalistycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez psychologa usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu. 2) Świadczenie pomocy psychologicznej będzie się odbywało zarówno w domach osób niesamodzielnych objętych wsparciem zamieszkałych na terenie całego Powiatu Brzezińskiego, jak i w stacjonarnym punkcie poradnictwa z siedzibą w Brzezinach 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach będzie przyjmowało zgłoszenia od osób niesamodzielnych lub ich prawnych opiekunów potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej. W takim przypadku, psycholog będzie zobowiązany do podjechania i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Koszt dojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie będzie zwracany przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy nie będzie zgłoszeń wyjazdowych, psycholog będzie zobowiązany do pełnienia w wyznaczonych godzinach dyżuru w stacjonarnym punkcie poradnictwa. 5) Przyjmuje się, że psycholog będzie zobowiązany do świadczenia pomocy w wymiarze 25 godzin w każdym miesiącu tj. w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 maja 2023 roku. 6) Maksymalna liczba godzin świadczenia pomocy psychologicznej w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 100 godzin w 2021 roku – 300 godzin w 2022 roku – 300 godzin w 2023 roku – 125 godzin 7) Zamawiający zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach np. dużego zapotrzebowania i konieczności udzielenia niezbędnej pomocy psychologicznej w danym okresie, liczba godzin w miesiącu może być większa pod warunkiem, że nie przekroczy założonej liczby godzin świadczenia usług psychologicznych w poszczególnych latach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 85312320-8, 85311200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:3Nazwa:Świadczenie przez pedagoga usług poradnictwa specjalistycznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez pedagoga usług poradnictwa specjalistycznego dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu. 2) Świadczenie pomocy pedagogicznej będzie się odbywało zarówno w domach osób niesamodzielnych objętych wsparciem zamieszkałych na terenie całego Powiatu Brzezińskiego, jak i w stacjonarnym punkcie poradnictwa z siedzibą w Brzezinach 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach będzie przyjmowało zgłoszenia od osób niesamodzielnych lub ich prawnych opiekunów potrzebujących wsparcia i pomocy pedagogicznej. W takim przypadku, pedagog będzie zobowiązany do podjechania i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Koszt dojazdu jest po stronie Wykonawcy i nie będzie zwracany przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy nie będzie zgłoszeń wyjazdowych, pedagog będzie zobowiązany do pełnienia w wyznaczonych godzinach dyżuru w stacjonarnym punkcie poradnictwa. 5) Przyjmuje się, że pedagog będzie zobowiązany do świadczenia pomocy w wymiarze 25 godzin w każdym miesiącu tj. w okresie od zawarcia umowy do dnia 31 maja 2023 roku. 6) Maksymalna liczba godzin świadczenia pomocy pedagogicznej w poszczególnych latach wynosi: w 2020 roku – 100 godzin w 2021 roku – 300 godzin w 2022 roku – 300 godzin w 2023 roku – 125 godzin 7) Zamawiający zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach np. dużego zapotrzebowania i konieczności udzielenia niezbędnej pomocy pedagogicznej w danym okresie, liczba godzin w miesiącu może być większa pod warunkiem, że nie przekroczy założonej liczby godzin świadczenia pomocy pedagogicznej w poszczególnych latach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 85312320-8, 85311200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

HARMONOGRAM KLUBU KSIĄŻKI

AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2020

Miejsce wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, sala konferencyjna

DATAGODZINYPROWADZĄCY
26.09.2020 ROKU14.00 – 17.00Aneta Pawlak – pedagog

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego spotkanie Klubu Książki  odbędzie się na Sali Konferencyjnej w siedzibie PCPR. Pomieszczenie będzie regularnie wietrzone podczas spotkania. W przypadku sprzyjającej pogody część spotkania może odbyć się na dziedzińcu. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI – WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”


w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225
Opis przedmiotu zamówienia: warsztaty teatralne dla 6 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 7-10 lat; edukacja artystyczna w zakresie teatru mająca na celu rozwinięcie kreatywności, wyrażania przez sztukę, poszerzenie wiedzy na temat teatru; przykładowe zajęcia: projektowanie i wykonywanie kukiełek teatralnych, masek itp., tworzenie i udział w scenkach teatralnych.
Termin realizacji zamówienia: od października 2020 r. do grudnia2020 r. Wymiar godzinowy: 18 godzin zegarowych w podziale: 6 spotkań po 3 godz.
Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny
Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie warsztatów, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.
Kryteria oceny ofert:
• cena brutto – 100 %,
Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do:
– zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, – realizowania warsztatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu), – prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
– zapewnienia materiałów szkoleniowych potrzebnych do zajęć,
– zapewnienia sali szkoleniowej,
– zapewnienia poczęstunku,
– przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
– przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia warsztatów.
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
• Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
• W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
• W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
• Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
• Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
Ofertę należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Warsztaty teatralne dla uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2020 r.
Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY „CO DODAJE MI SKRZYDEŁ…” ROZSTRZYGNIĘTY!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” dziękuje za wszystkie prace nadesłane w ramach konkursu literacko- plastyczno – fotograficznego pn. „ Co dodaje mi skrzydeł…”.

Uczestnicy konkursu wykorzystali różnorodne techniki artystyczne: pojawiły się zdjęcia, rysunki, collage oraz krótkie formy literackie. Wszystkie nadesłane prace spełniły kryterium tematyczne konkursu.

Komisja konkursowa najwyżej oceniła prace, których wykonanie wskazywało na samodzielność, pomysłowość oraz próbę wyrażenia siebie.

Oto lista nagrodzonych osób:

 W KATEGORII „MŁODZIK” (wiek 7 – 11 lat):

 • Nikola B.
 • Kacper B.
 • Cezary K.
 • Wiktoria K.
 • Anita F.
 • Amelia J.
 • Julia B.

W KATEGORII „JUNIOR” (wiek 12 – 16 lat):

 • Roksana Sz.
 • Maria W.
 • Małgorzata W.
 • Bartłomiej B.-K.

Komisja przyznała również jedno wyróżnienie Zuzannie F.-B.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do siedziby Centrum po odbiór nagród i wyróżnień!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KOREPETYCJI

UWAGA!!!
ZMIANY W HARMONOGRAMIE KOREPETYCJI  w projekcie „Przyjazny świat”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje uczestników korzystających z korepetycji o wprowadzonych zmianach:

biologia: zajęcia, które miały się odbyć w dniach: 18.09.2020 r.,                     godz: 19:00 – 20:00 i 25.09.2020 r., godz: 18:00 – 19:00 odbędą się  w dniu 19.09.2020 r., godz: 10:00 – 12:00.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KOREPETYCJI

UWAGA!!!
ZMIANY W HARMONOGRAMIE KOREPETYCJI w projekcie „Przyjazny świat”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje uczestników korzystających z korepetycji o wprowadzonych zmianach:
Język polski: zajęcia, które miały się odbyć w dniu 16.09.2020 r.,  godz: 16:00 – 19:00 odbędą się w dniu 30.09.2020 r.,  godz: 16:00 – 19:00.

Harmonogram korepetycji

Harmonogram korepetycji – wrzesień 2020 roku

14.09.2020 – 18.09.2020

Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

(sala do korepetycji)

L.p.DataPrzedmiotgodz. odgodz. doliczba godzin
1.14.09Edukacja wczesnoszkolna14.3016.302
2.14.09J.angielski15.0016.001
3.15.09Matematyka16.3017.301
4.15.09J.angielski16.0017.001
5.16.09J.angielski15.0016.001
6.16.09Edukacja wczesnoszkolna14.3016.302
7.17.09Edukacja wczesnoszkolna14.0016.002
8.17.09J.polski16.0017.001
9.17.09Matematyka17.0018.001
10.17.09Matematyka18.0019.001
11.17.09J.polski17.0018.001
12.17.09J.polski18.0019.001

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowanym w latach 2020-2023 przez Partnerstwo: Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat z siedzibą w Brzezinach przy ul. Moniuszki 24, 95-060, Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, 95-060 oraz Gminę Rogów z siedzibą w Rogowie przy ul. Żeromskiego 23, 95-063.

Siedziba biura projektu mieści się w Brzezinach przy  ul. Moniuszki 24, 95-060.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu brzezińskiego w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2023r. 50 miejsc świadczenia usług społecznych dla  140  osób niesamodzielnych  (77K/63M).

W ramach projektu zostaną udzielone następujące formy wsparcia:

 1. Stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej (Zadanie 1) dla 140 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat brzeziński przez okres trwania projektu.
 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (Zadanie 2) dla 30 osób niesamodzielnych, zamieszkujących powiat brzeziński. Każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi przysługuje 40 godzin wsparcia w miesiącu świadczonego w zależności od indywidualnych potrzeb przez profesjonalnego opiekuna. Szczegółowy zakres usługi będzie określał każdorazowo kontrakt trójstronny zawierany pomiędzy Realizatorem Zadania, Osobą Niesamodzielną oraz Opiekunem/ką. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosić będzie 3 zł. za każdą godzinę pracy opiekuna.  Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wkład własny uczestnika na zakup środków higienicznych wynosi 25 zł. miesięcznie.
 3. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (Zadanie 3) dla 20 osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat brzeziński. Każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi przysługuje 80 godzin wsparcia w miesiącu świadczonego przez profesjonalnego asystenta w zależności od indywidualnych potrzeb. Szczegółowy zakres usługi będzie określał każdorazowo kontrakt trójstronny zawierany pomiędzy Realizatorem Zadania, Osobą Niesamodzielną oraz Asystentem Osobistym poprzedzony diagnozą potrzeb i deficytów, oceną sytuacji materialnej i życiowej oraz możliwości uczestnika wsparcia. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosić będzie 3 zł. za każdą godzinę pracy asystenta.  Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Poradnictwo specjalistyczne (Zadanie 4) dla 20 osób niesamodzielnych oraz 15 osób z ich otoczenia, zamieszkujących powiat brzeziński. Wsparcie obejmuje poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne. Wymiar czasowy i zakres poradnictwa będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb zakwalifikowanych uczestników. W ramach zadania zorganizowane zostaną także 3 szkolenia (po jednym w każdym roku realizacji projektu) dla członków rodzin/opiekunów osób niesamodzielnych (łącznie dla 45 osób) w zakresie sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 5. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (Zadanie 5) dla 60 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Zasady działania i korzystania z wypożyczalni określa odrębny regulamin.
 6. Usługi specjalistyczne w postaci dostarczania posiłków (Zadanie 6) dla 50 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego od poniedziałku do soboty,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczane posiłki składać się będą z dwóch dań. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosi 5zł. za posiłek z dowozem. Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 7. Usługi specjalistyczne w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych (Zadanie 7) dla 60 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego, których stan zdrowia ogranicza, bądź wyklucza korzystanie z innych powszechnie dostępnych środków lokomocji. Usługa realizowana będzie w dni robocze w godz. 07:00 – 18:00. Wkład własny uczestnika wsparcia wyliczany będzie w oparciu o stawkę 80 gr. za km przewozu.
 1. Usługi specjalistyczne – zajęcia z hipoterapii (Zadanie 8) dla 40 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego zakwalifikowanych na podstawie opinii lekarza internisty i psychologa.

Tok zajęć ustalany będzie dla każdego uczestnika indywidualnie i prowadzony będzie w zależności od jego możliwości i zapotrzebowania w podziale na następujące grupy:

•Grupa I – Hipoterapia bierna

•Grupa II – Hipoterapia czynna – terapia kontaktu z koniem

•Grupa III – hipoterapia czynna – terapia poprzez jazdę konną.

Wkład własny uczestnika wsparcia będzie wynosił 3 zł za godzinę terapii.

 1. Rozwój usług społecznych w formie Dziennego Domu Pobytu w Rogowie (Zadanie 9) dla 12 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Wsparcie realizowane będzie w dni robocze na podstawie kontraktu zawieranego pomiędzy Realizatorem Zadania, a Osobą Niesamodzielną oraz odrębnego Regulaminu. Zakwalifikowani uczestnicy zagwarantowane będą mieli przewozy, wyżywienie oraz rehabilitację i opiekę specjalistów. Za wsparcie uczestnicy będą ponosić miesięczne opłaty. Realizator przewiduje możliwość zwolnienia z opłat uczestników nie przekraczających 150% kryterium dochodowego, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 2. Mieszkania Wspomagane przy DPS Dąbrowa (Zadanie 10) dla 9 niesamodzielnych mieszkańców powiatu brzezińskiego. Wsparcie realizowane będzie na podstawie odrębnego Regulaminu oraz kontraktu zawieranego Realizatorem Zadania i Osobą Niesamodzielną. W ramach wsparcia prowadzony będzie trening kulinarny, higieniczny, umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych, finansowy oraz zarządzania mieszkaniem. Wkład własny uczestnika wsparcia wynosić będzie 302 zł. miesięcznie.

§1

Definicje

 1. Projekt – „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany na rzecz osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Organizator – Podział zadań przez partnerów projektu:
  1. w zakresie stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej – Powiat Brzeziński, Gmina Rogów;
  2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, poradnictwa specjalistycznego, hipoterapii, mieszkań wspomaganych – Powiat Brzeziński
  3. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenia usług asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, świadczenia usług specjalistycznych  w postaci dostarczania posiłków oraz transportu specjalistycznego dla osób niesamodzielnych, prowadzenia Dziennego Domu Pobytu – Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat;
 3. Uczestnik Projektu to:
  1. osoba niesamodzielna, zamieszkująca na terenie powiatu brzezińskiego, w wieku powyżej 18 roku życia. Dokumentem potwierdzającym status osoby niesamodzielnej jest zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie (np. o niepełnosprawności), lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
  2. osoba z otoczenia osób niesamodzielnych, w szczególności opiekun faktyczny lub rodzina osoby niesamodzielnej, której udział w projekcie będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia osoby niesamodzielnej, zamieszkująca na terenie powiatu brzezińskiego w wieku powyżej 18 roku życia.
 1. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 2. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.
 3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi obejmujące zapewnienie osobom niesamodzielnym, będącym uczestnikami projektu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 4. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej –usługi świadczone przez asystentów osobistych na rzecz osób zależnych/niesamodzielnych, z zaburzeniami, lub chorującymi psychicznie w szczególności osoby z umiarkowanym, lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ruchowymi i intelektualnymi, będących uczestnikami i projektu, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
 5. Poradnictwo specjalistyczne dla osób zależnych lub niesamodzielnych ich rodzin i opiekunów – usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne na rzecz osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu oraz ich opiekunów faktycznych.
 6. Specjalistyczne usługi dla osób niesamodzielnych – posiłki – usługa obejmująca zapewnienie osobom niesamodzielnym będącym uczestnikami projektu, ciepłych posiłków wraz z ich dowozem – od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Specjalistyczne usługi dla osób niesamodzielnych – transport – usługa obejmująca zapewnienie transportu specjalistycznego osobom niesamodzielnym, będącym uczestnikami projektu, celem zaspokajanie niezbędnych potrzeb dnia codziennego (np. wizyta u lekarza, w urzędzie, rehabilitacja).
 8. Kandydat/Kandydatka (dalej Kandydat) – osoba niesamodzielna, która złożyła dokumenty rekrutacyjne w Biurze projektu.
 9. Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w Projekcie, zakwalifikowana do udziału w projekcie w procedurze rekrutacyjnej.
 10. Uczestnik rezerwowy – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej Projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w Projekcie. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca, to jest rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej Kandydata zakwalifikowanego do udziału w projekcie.
 11. Biuro Projektu – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja Projektu, umożliwiony jest kontakt z personelem Projektu oraz punkt informacyjny w sprawach dotyczących Projektu:  Brzeziny ul. Moniuszki 24.
  1. w zakresie rekrutacji uczestników projektu oraz stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenia pracy socjalnej:
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5.
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogów ul. Żeromskiego 23.
  4. W zakresie usług opiekuńczych, asystenckich, zapewnienia transportu i dostarczania posiłków, poradnictwa specjalistycznego oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego: Dom Pomocy Społecznej, Brzeziny ul. Moniuszki 24.
  5. W zakresie hipoterapii i mieszkań wspomaganych: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047.
  6. W zakresie Dziennego Domu Pobytu: Józefów 8, 95-063
 12. Rekrutacja uczestników:
  1. Ankieta rekrutacyjna – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Uczestników do Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz w przypadku osób, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia od lekarza oświadczenie uczestnika o niesamodzielności.
  2. Formularz i oświadczenie uczestnika projektu – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu.
  4. Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
  5. Lista rezerwowa – lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu niewystarczającej liczby miejsc.
  6. Komisja kwalifikacyjna – komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym oceniająca dokumenty rekrutacyjne.

§ 2

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności będących mieszkańcami powiatu brzezińskiego  oraz  osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych będących mieszkańcami powiatu brzezińskiego.

 1. Kryteria formalne, warunkujące udział w projekcie w przypadku osób niesamodzielnych:
  1. status osoby niepełnosprawnej (pierwszeństwo osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);
  2. miejsce zamieszkania na terenie powiatu brzezińskiego.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne, określone w ust. 1 podlegają ocenie merytorycznej, według następujących kryteriów punktujących:
  1. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 8 pkt,
  2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 4 pkt,
 3. Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie w wyniku oceny merytorycznej w przypadku zdiagnozowania zapotrzebowania na poradnictwo specjalistyczne, usługi specjalistyczne w postaci dostarczania posiłków lub  usługi specjalistyczne w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych zostaną poddani dodatkowej kwalifikacji według następujących kryteriów punktujących:
  1. w zakresie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (Zadanie 4) dodatkowe punkty otrzymają uczestnicy projektu, u których zdiagnozowane zostaną długotrwale obniżony nastrój lub występowanie stanu depresyjnego – 2 pkt,
  2. w zakresie dostępu do usługi specjalistycznej w postaci dostarczania posiłków (Zadanie 6)  dodatkowe punkty otrzymają uczestnicy projektu z utrudnionymi możliwościami w zakresie przygotowania posiłku samodzielnie, czy z opiekunem faktycznym/opiekunką projektową lub AOON – 2 pkt;
  3. w zakresie dostępu do usługi specjalistycznej w postaci zapewnienia transportu w formie przewozów specjalnych (Zadanie 7) dodatkowe punkty otrzymają uczestnicy projektu, których niesamodzielność wynika z tytułu niepełnosprawności ograniczającej bądź wykluczającej korzystanie z innych środków lokomocji, przy czym niepełnosprawność wykluczająca możliwość korzystania z innych środków lokomocji będzie punktowana wyżej – 2 pkt, aniżeli niepełnosprawność to ograniczająca – 1 pkt.
  4. W przypadku spełniania więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja podlega sumowaniu.
  5. Spośród osób, które uzyskają największą liczbę punktów sporządzona zostanie lista podstawowa. Do udziału w projekcie kwalifikowane będą kolejno osoby z listy. W przypadku wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą wpisywane na listę rezerwową. W razie rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki projektu, bądź też skreślenia z listy podstawowej Uczestnika/Uczestniczki projektu, kwalifikowane będą osoby z listy rezerwowej.
  6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w Biurze projektu. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej każdego z partnerów.
  7. Organizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
  8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

§3

Nabór Uczestników

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej każdego z partnerów.
 3. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się od 01. 06.2020.
 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Organizatora na podstawie dokumentów rekrutacyjnych i składa się z następujących dwóch etapów:
  1. Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych przez Organizatora,
  2. Etap II – weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję kwalifikacyjną.
 5. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest przez Komisję kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 7. Organizator sporządzi protokoły z przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji.
 9. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie i wpisany na listę podstawową staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Formularza i oświadczenia uczestnika projektu oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. W przypadku niezłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, kandydat zostaje skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy rezerwowej.

§4

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
  1. przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia, przy czym maksymalna dopuszczalna nieobecność na poziomie jednej formy wsparcia nie może przekroczyć 40% zajęć,
  2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu form wsparcia, uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
  3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
  4. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
  2. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu z powodów określonych w ust. 2 lub zrezygnował z udziału w Projekcie jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie, w wysokości kosztów udzielonego wsparcia, zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3, pkt 2 w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w projekcie.
  4. Organizator może odstąpić od żądania zwrotu kosztów uczestnictwa, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych wystąpieniem nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności losowych lub gdy jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
  5. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, gdyby Instytucja Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.

§5

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:
  1. udziału we wszystkich formach wsparcia określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia,
  2. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.
 2. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. podpisania i złożenia w Biurze Projektu wszystkich wymaganych oświadczeń i zaświadczeń, poddania się procesowi rekrutacji,
  3. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia,
  4. stosowania się do zaleceń personelu Projektu,
  5. każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności,
  6. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia indywidualnej ścieżki wsparcia oraz monitoringu postępów,
  7. bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
  8. natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Ankiecie rekrutacyjnej oraz o zmianie swojej sytuacji życiowej i zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia).

§6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany Regulaminu, wynikające w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.