HARMONOGRAM „Kursu obsługi komputera”

HARMONOGRAM „Kursu obsługi komputera”  W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DATAGODZINALICZBA GODZIN
28.08.202016:00 – 18:002
31.08.202016:00 – 18:002
04.09.202016:00 – 18:002
07.09.202016:00 – 18:002
11.09.202016:00 – 18:002
14.09.202016:00 – 18:002
18.09.202016:00 – 18:002
21.09.202016:00 – 18:002
25.09.202016:00 – 18:002
28.09.202016:00 – 18:002
02.10.202016:00 – 18:002
05.10.202016:00 – 18:002
09.10.202016:00 – 18:002
12.10.202016:00 – 18:002
16.10.202016:00 – 18:002
19.10.202016:00 – 18:002
23.10.202016:00 – 18:002
26.10.202016:00 – 18:002
30.10.202016:00 – 18:002
02.11.202016:00 – 18:002
06.11.202016:00 – 18:002
09.11.202016:00 – 18:002
13.11.202016:00 – 18:002
16.11.202016:00 – 18:002
20.11.202016:00 – 18:002
23.11.202016:00 – 18:002
27.11.202016:00 – 18:002
30.11.202016:00 – 18:002
04.12.202016:00 – 18:002
07.12.202016:00 – 18:002
11.12.202016:00 – 18:002
14.12.202016:00 – 18:002
18.12.202016:00 – 18:002
21.12.202016:00 – 18:002
23.12.202016:00 – 18:002
28.12.202016:00 – 18:002
31.12.202016:00 – 18:002
04.01.202116:00 – 18:002
08.01.202116:00 – 18:002
11.01.202116:00 – 18:002
Łącznie:80 godzin

Harmonogram może ulec zmianie na każdym etapie realizacji kursu. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

HARMONOGRAM PUNKTU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

HARMONOGRAM PUNKTU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA                      W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: WRZESIEŃ 2020 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

WRZESIEŃ 2020R.DATAGODZINA
PSYCHOTERAPEUTA11.09.2020 R.10:00 – 16:00
RADCA PRAWNY09.09.2020 R.13:00 – 19:00
PSYCHOLOG17.09.2020 R.15:00 – 18:00
24.09.2020 R.15:00 – 18:00

Zapytanie nr 11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi w zakresie „Indywidualnego transportu uczestników projektu „Przyjazny świat” do Punktu Indywidualnego Poradnictwa.”

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ DO KLUBU KSIĄŻKI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – DOWÓZ DO KLUBU KSIĄŻKI

w  ramach projektu  pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) dowóz maksymalnie 4 uczestników z miejsca zamieszkania do Brzezin  (siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5) i z powrotem,

2) okres dowozu: 4 miesiące (od września 2020 r. do grudnia 2020 r.)

3) przewidywana liczba spotkań: 1 spotkanie w miesiącu

4) przewidywany czas trwania zajęć: 3 godziny zegarowe/uczestnik,

5) miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,

6) szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – ok 200 km,

Termin realizacji zamówienia: II poł. września 2020 r. – grudzień 2020 r.

Warunki:

– umowa,

– okres zlecenia: wrzesień 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kryterium wyboru  – cena 100 %

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia przewozu osób pojazdem lub pojazdami w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami technicznymi),gwarantującymi czystość
  i komfort podróży, objętych ubezpieczeniem OC i NW,
 1. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
 2. Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
 3. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualną licencję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób,
 2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Klauzulę RODO (wzór),
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Dowóz uczestników projektu pn. „Podaruj mi skrzydła” na spotkania Klubu Książki”, w nieprzekraczającym terminie do dnia 4 września 2020 r.

Załączniki

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO   W RAMACH PROJEKTU

„Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

06.0811.00 – 16.00
PSYCHOTERAPEUTA13.0811.00 – 14.00
27.0811.00 – 16.00
10.0810.00 – 12.00
12.0810.00 – 12.00
PSYCHOLOG14.0812.00 – 14.00
17.0809.00 – 11.00
19.0812.00 – 14.00
14.0814.00 – 16.00
PEDAGOG20.0814.00 – 16.00
21.0815.00 – 16.00
06.08OD GODZINY 10.00
RADCA PRAWNY13.08PO WCZEŚNIEJSZYM
20.08UZGODNIENIU
27.08TELEFONICZNYM
LOGOPEDA11.0810.00 – 14.00
31.0810.00 – 14.00
04.0811.00 – 14.00
OLIGOFRENOPEDAGOG11.0811.00 – 14.00
18.0811.00 – 14.00
25.0811.00 – 14.00
04.0813.00 – 15.00
PSYCHOLOG11.0813.00 – 15.00
SEKSUOLOG 13.0809.00 – 11.00
31.0812.00 – 14.00

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU -PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO   W RAMACH PROJEKTU

„Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

06.0811.00 – 16.00
PSYCHOTERAPEUTA13.0811.00 – 14.00
27.0811.00 – 16.00
10.0810.00 – 12.00
12.0810.00 – 12.00
PSYCHOLOG14.0812.00 – 14.00
17.0809.00 – 11.00
19.0809.00 – 11.00
14.0814.00 – 16.00
PEDAGOG20.0814.00 – 16.00
21.0815.00 – 16.00
06.08OD GODZINY 10.00
RADCA PRAWNY13.08PO WCZEŚNIEJSZYM
20.08UZGODNIENIU
27.08TELEFONICZNYM
LOGOPEDA11.0810.00 – 14.00
31.0810.00 – 14.00
04.0811.00 – 14.00
OLIGOFRENOPEDAGOG11.0811.00 – 14.00
18.0811.00 – 14.00
25.0811.00 – 14.00
04.0813.00 – 15.00
PSYCHOLOG11.0813.00 – 15.00
SEKSUOLOG 13.0809.00 – 11.00
31.0812.00 – 14.00