HARMONOGRAM KURSU

UWAGA !!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH KURSU „KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I INTERPERSONALNE NA RYNKU PRACY W DOBIE INTERNETU” w projekcie „PRZYJAZNY ŚWIAT”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn: „Przyjazny świat” informuje uczestników w/w kursu, iż zajęcia, które miały się odbyć w dniu 8 lipca 2020 r., zostały odwołane i odbędą się w dniu 7 lipca 2020r. Godziny zajęć pozostają bez zmian.

HARMONOGRAM KURSU „Kluczowe umiejętności społeczne i interpersonalne na rynku pracy w dobie Internetu”                            W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

KURS PROWADZONY ONLINE  

DATAGODZINALICZBA GODZIN
29.06.202015:30 – 18:303
02.07.202015:30 – 18:303
06.07.202015:30 – 18:303
08.07.202015:30 – 18:303
13.07.202015:30 – 18:303
15.07.202015:30 – 18:303
20.07.202015:30 – 18:303
22.07.202015:30 – 18:303
27.07.202015:30 – 18:303
29.07.202015:30 – 18:303
03.08.202015:30 – 18:303
05.08.202015:30 – 17:302
ŁĄCZNIE35

Harmonogram może ulec zmianie na każdym etapie realizacji kursu. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

HARMONOGRAM KOREPETYCJI ONLINE

HARMONOGRAM KOREPETYCJI ONLINE W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: LIPIEC 2020 r.

01.07.202018:00 – 20.00
06.07.202017:00 – 19.00
07.07.202018:00 – 20.00
JĘZYK ANGIELSKI08.07.202017:00 – 20.00
13.07.202017:00 – 20.00
15.07.202017:00 – 19.00
20.07.202018:00 – 20.00
01.07.202016:00 – 18.00
02.07.202016:00 – 18.00
JĘZYK NIEMIECKI03.07.202016:00 – 18.00
10.07.202017:00 – 19.00
16.07.202017:00 – 18.00
03.07.202015:00 – 19.00
BIOLOGIA10.07.202017:00 – 20.00
17.07.202015:00 – 18.00
07.07.202016:00 – 18.00
09.07.202017:00 – 18.00
MATEMATYKA15.07.202016:00 – 17.00
21.07.202016:00 – 18.00
22.07.202016:00 – 18.00
01.07.202016:00 – 19.00
JĘZYK POLSKI06.07.202016:00 – 19.00
09.07.202016:00 – 19.00

UWAGA! ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 27 czerwca 2010 r.  odbędą się zajęcia  w ramach kursu języka angielskiego w zamian odwołanych zajęć w dniu 30 maja 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

Brzeziny, dnia 22 czerwca 2020 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

do Punktu Wsparcia w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko oligofrenopedagoga do pracy w Punkcie Wsparcia wybrana została Pani Mariola Gorzka.

Uzasadnienie wyboru: Pani Mariola Gorzka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Brzeziny, dnia 22 czerwca 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Brzezinach

ul. Konstytucji 3 Maja 3/5

96-060 Brzeziny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro.

Zamawiający :

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Brzezinach

Ul. Konstytucji 3 Maja 3/5

96-060 Brzeziny

NIP 833-13-40-225

Tel. 46 8742168

E-mail : pcpr.brzeziny@poczta.fm

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na zakup ozonatora.

I.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

      1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ozonatora dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzezinach z przeznaczeniem do dezynfekcji pomieszczeń biurowych w ilości 1 szt.

     – Wydajność 30 g/h,

     – Moc 230 W,

     –  Wydajność wentylatorów 400 m3/h,

    –  Napięcie 230 V 50 Hz ,

   –  Ustawiany czas pracy -+ 1 min do 60 MINUT,   

–  Certyfikat zgodności CE

   – Technologia wytwarzania ozonu : ciche wyładowania koronowe Corona Discharge,

  –  5 lat gwarancji.

    2. W przypadku wadliwego dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia na swój koszt, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżeń co do jakości wykonania przedmiotu zamówienia.

II. Warunki płatności

Zamawiający ureguluje należność przelewem w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

IV. Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2020 r. o godz. 11,00. Decyduje data wpływu oferty do jednostki PCPR. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane do oferenta.

V. Ofertę należy :

– złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 96-060 Brzeziny pok. 212 lub przesłać drogą e-mail : pcpr.brzeziny@poczta.fm.

VI. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. W przypadku gdy oferowana cena przekraczać będzie kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na zakup przedmiotu niniejszego zaproszenia ofertowego, wówczas Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

VIII. Dodatkowych informacji udziela : p. Małgorzata Szubert tel. 46 8742168.

IX. Unieważnienie zapytania ofertowego:

              1. Niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku :

              a) gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty będą nieważne,

              b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              c) gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy.

              2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

              3. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w ppkt.b.

X. Informacje dodatkowe.

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji.
b. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową lub telefoniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego.

Z klauzulą informacyjną sporządzoną na podstawie RODO można zapoznać się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzezinach.

NABÓR NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA

NABÓR NA STANOWISKO OLIGOFRENOPEDAGOGA DO PUNKTU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko oligofrenopedagoga do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres głównych zadań wykonywanych w ramach Punktu:

Praca z dzieckiem metodą edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb dziecka oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta). Głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą, całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jego aspektach –  umysłowym, psychicznym, emocjonalnym i poznawczym, praca nad samooceną.

Wymagania niezbędne

  1. preferowane  wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: pedagogika/ pedagogika specjalna specjalność: oligofrenopedagogika;
  2. w drugiej kolejności możliwe  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym  oraz studia podyplomowe z zakresu: pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika
  3. minimum 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku nauczyciela oligofrenopedagoga

 Wymagania dodatkowe

 a) znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

b) udział w minimum 1 szkoleniu/warsztacie metodycznym dla nauczycieli

c) umiejętność przygotowania i sporządzania dokumentacji nauczycielskiej (np. dziennik, plany pracy, konspekty zajęć itp.)

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie  (do 3 godz. w tygodniu)

– okres zatrudnienia: 22.06.2020 r. – 22.09.2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Ocena spełnienia warunków udziału w naborze:

Ocena spełniania warunków udziału w naborze będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez kandydatów dokumenty. Kandydaci, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z naboru.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia naboru, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 a) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

 b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę, uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z kandydatem/ką.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 17 czerwca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko oligofrenopedagoga”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.