ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia kursu „Specjalista ds. transportu i spedycji” dla 3 osób.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat””.

Sugerowany program kursu: procesy transportowe, przepisy prawa, ładunki i środki transportu, dokumentacja w transporcie, zarządzanie magazynem, reklamacje, roszczenia.

Oferowany program może różnić się od programu sugerowanego.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r. (4 miesiące)

Wymiar godzinowy: 80 godzin zegarowych – po 20 godzin w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny lub miejscowość położona nie dalej niż 35 km od Brzezin.

Cena kursu: wynajem sali szkoleniowej, wynagrodzenia prowadzących, poczęstunek, materiały szkoleniowe, koszt egzaminu (weryfikacja i certyfikacja).

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena brutto (cena brutto za uczestnika x 3) – 90% (90 pkt)

Cena = ( Cena minimalna / Cena ofert badanej ) x 90 pkt.

 1. udokumentowane doświadczenie w organizacji co najmniej 5 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – 10% (10 pkt).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Formularza oferty. Potwierdzeniem należytego wykonania usług są np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy, których kopie należy załączyć do Wykazu.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną najwyższą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej, usytuowanej w mieście Brzeziny, lub miejscowości położonej nie dalej niż 35 km od Brzezin.
 2. Zagwarantowania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry szkoleniowej do realizacji zamówienia,
 3. Zapewnienia zastępstw za nieobecnych wykładowców (w postaci wykładowców o równych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu),
 4. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie),
 5. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym programem,
 6. Przygotowania i przekazania uczestnikom projektu materiałów szkoleniowych, oznakowanych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 7. Zapewnienia uczestnikom poczęstunku (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto, ciastka, paluszki itp.),
 8. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, rejestru wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kompetencji, dokumentacji fotograficznej,
 9. Weryfikacji obecności uczestników na kursie oraz informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników,
 10. Przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji wśród uczestników kursu, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 11. Przeprowadzenia egzaminu, weryfikacji i certyfikacji oraz wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oznaczonych logotypami, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 12. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizowanego kursu w miejscu jego realizacji.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy wraz z załącznikami (wzór),
 4. Program kursu, wraz z podaniem adresu sali wykładowej,
 5. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe wykładowców i instruktorów, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych,
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 7. Klauzulę RODO (wzór),
 8. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat””, w nieprzekraczającym terminie do 25 lutego 2020 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5.2020

„Transport na kurs sekretarka/asystentka dyrektora 4 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2020 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

TWOMAR
Marek Tworek
Wojska Polskiego 31, 95-060 Brzeziny

Załączniki

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4.2020

„Transport na kurs obsługi komputera 10 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2020 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Pomoc drogowa, Odśnieżanie, Auto Handel
Artur Tworek,
Wojska Polskiego 31, 95-060 Brzeziny

Załączniki

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3.2020

Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2020 r., unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 3.2020. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych przekraczających kwotę, jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2.2020

Kurs sekretarka/asystentka dyrektora dla 4 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2020 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne
Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.
Krakowska 137, 02-180 Warszawa

Załączniki

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.2020

Kurs obsługi komputera dla 10 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2020 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
Robert Staluszka,
Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

Załączniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych na rzecz 20 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa
wybrana została Pani: Bogumiła Filipczak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Bogumiła Filipczak spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa oraz ma bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Załączniki

Harmonogram kursu języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram kursu języka angielskiego

Miejsce: BIG BEN School of English
ul. Przedwiośnie 2 N
95-060 Brzeziny

LUTY 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
22.02.2020 r.10.00-14.004 godz.
29.02.2020 r.10.00-14.004 godz.
MARZEC 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
14.03.2020 r.10.00-14.004 godz.
28.03.2020 r.10.00-14.004 godz.
KWIECIEŃ 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
04.04.2020 r.10.00-14.004 godz.
18.04.2020 r.10.00-14.004 godz.
MAJ 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
09.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
23.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
CZERWIEC 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
06.06.2020 r.10.00-14.004 godz.
20.06.2020 r.10.00-14.004 godz.

Informacja o grupie wsparcia – luty 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 19 lutego 2020 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Prowadzący:

Paulina Gryś – psycholog

Małgorzata Glon – Witkowska – pedagog

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia podopiecznych z rodzin zastępczych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych (pokój do animacji w siedzibie PCPR).

Pedagog – Aneta Pawlak

Informacja o rozstrzygnięciu

Brzeziny, 5 lutego 2020 r.

PZ.0813.2.MS.2020

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu języka angielskiego na poziomie B1 dla 5 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła” w okresie od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r., w wymiarze 64 godzin zegarowych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która została oceniona zgodnie z przyjętym kryterium oferty – cena ofertowa 100%.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000 zł netto, w dniu 4 lutego 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę „LSoE-Inst” Firma Usługowo-Szkoleniowa, Piotr Lipiński, 91-370 Łódź, ul. 11-go Listopada 9/8, jako ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.