KLUB KSIĄŻKI W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Zaczął się nowy rok a wraz z nim nowe wyzwania czekają na uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”.  W styczniu zorganizowane zostały pierwsze spotkanie Klubu Książki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pedagog – Aneta Pawlak pełniąca rolę animatora Klubu, wybrała dla uczestników książkowe pozycje, mające pobudzić dziecięcą ciekawość, jak również zachęcić do dyskusji oraz zainspirować do  działań twórczych. „Rozmawiamy nie tylko o przeczytanych książkach, ale i tworzeniu ilustracji, projektowaniu okładek. Na użytek Klubu wybrałam różnorodne książki: tradycyjne, jak również tzw. książki z okienkami, książki z ilustracjami 3 d oraz bardzo modne ostatnio, nowatorskie książki nakłaniające czytelnika do interakcji typu „Naciśnij mnie”. Chciałabym pokazać dzieciom, że czytanie nie musi być nudne, a książka może stać się pretekstem do wielu ciekawych kreatywnych działań. Mam tez nadzieję, ze praca z dziećmi w ramach klubu stanowić będzie dla niektórych formę arteterapii, gdyż dzięki czasem trudnym historiom dotyczącym np. przemijania czy choroby, dzieciom łatwiej będzie oswoić się z różnymi problemami”.

Klub Książki realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła” trwać będzie aż do lipca. Wszyscy uczestnicy otrzymają na własność zestaw 7 książek, które będą wykorzystywane podczas kolejnych, comiesięcznym spotkań. „Mam nadzieję, że dla niektórych z nich będzie to być może początek ich własnej biblioteczki”– śmieje się pedagog Aneta Pawlak.

Harmonogram korepetycji – luty 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram korepetycji – luty 2020 roku
Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (sala do korepetycji)

L.PDataPrzedmiotGodz. ODGodz. DO
1.03.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.03.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.03.02j. angielski14.0015.00
4.03.02Matematyka15.0017.00
5.04.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
6.04.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
7.04.02matematyka16.0017.00
8.05.02j. angielski14.0015.00
9.05.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.05.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.06.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
12.06.02j. angielski14.0015.00
13.06.02j. angielski15.0016.00
14.06.02matematyka16.0017.00
15.06.02Matematyka17.0018.00
16.06.02Matematyka18.0019.00
17.06.02j. polski17.0018.00
18.06.02j. polski18.0019.00
1.10.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.10.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.10.02j. angielski14.0015.00
4.11.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
5.11.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
6.11.02matematyka16.0017.00
7.12.02j. angielski14.0015.00
8.12.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
9.12.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.13.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.13.02j. angielski14.0015.00
12.13.02j. angielski15.0016.00
13.13.02matematyka16.0017.00
14.13.02Matematyka15.0016.00
15.13.02Matematyka16.0017.00
16.13.02j. polski17.0018.00
17.13.02j. polski18.0019.00
18.13.02matematyka17.0018.00
19.13.02Matematyka18.0019.00
1.17.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.17.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.17.02j. angielski14.0015.00
4.18.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
5.18.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
6.18.02matematyka16.0017.00
7.19.02j. angielski14.0015.00
8.19.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
9.19.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.20.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.20.02j. angielski14.0015.00
12.20.02j. angielski15.0016.00
13.20.02matematyka16.0017.00
14.20.02Matematyka15.0016.00
15.20.02Matematyka16.0017.00
16.20.02j. polski17.0018.00
17.20.02j. polski18.0019.00
18.20.02matematyka17.0018.00
19.20.02Matematyka18.0019.00
1.24.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.24.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.24.02j. angielski14.0015.00
4.25.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
5.25.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
6.25.02matematyka16.0017.00
7.26.02j. angielski14.0015.00
8.26.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
9.26.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.27.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.27.02j. angielski14.0015.00
12.27.02j. angielski15.0016.00
13.27.02matematyka16.0017.00
14.27.02Matematyka15.0016.00
15.27.02Matematyka16.0017.00
16.27.02j. polski17.0018.00
17.27.02j. polski18.0019.00
18.27.02matematyka17.0018.00
19.27.02Matematyka18.0019.00

Ogłoszenie o naborze nr 1.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko
psychologa do pracy w Grupowych Warsztatach Kompetencji Życiowych
na rzecz 20 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”
Zakres obowiązków:
1.    Działania mające na celu wyposażenie uczestników w kompetencje życiowe                               i umiejętności społeczne, poprawiające jakość funkcjonowania w społeczeństwie                           i rodzinie, naukę wypracowania i osiągania celów, korygowanie nieadekwatnych postaw, budowanie świadomości własnych zasobów i potencjału,
2.    ścisła współpraca z pracownikami projektu w zakresie realizacji założeń projektowych,
3.    prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz projektu.
Wymagania:
1.    dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku: psychologia,
2.    doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami z niepełnosprawnością (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami),
3.    samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
4.    obywatelstwo polskie,
5.    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6.    niekaralność za przestępstwa umyślne.
Warunki zatrudnienia:
1.    umowa zlecenie (12 godz. miesięcznie),
2.    okres zatrudnienia: od marca 2020 r. do maja 2020 r.
oraz od października 2020 r. do grudnia 2020 r.
Miejsce wykonywania pracy:
biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,                       ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.
Informacje dodatkowe:
1.    Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców                   nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert                   nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach i na stronie internetowej pcpr,
3.    dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:                    46 874-21-67,
4.    Informacja o rozstrzygnięciu zostanie podana na stronie internetowej: www.pcpr-brzeziny.pl.
Oferty zawierające:
1.    list motywacyjny,
2.    cv opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych                w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego              i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
3.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
4.    oświadczenia (wzór),
5.    w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu                                do rejestru działalności gospodarczej
należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.)                       lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny,                 ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, , w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się               z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa do GWKŻ                      w projekcie „Przyjazny świat””, w nieprzekraczalnym  terminie do 14 lutego 2020 r.

Załączniki do ogłoszenia: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/nabor-1.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Zapytanie ofertowe nr 6.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi w zakresie „Transportu 3 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs specjalista ds. transportu i spedycji”.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Transport 3 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs specjalista ds. transportu i spedycji. Dowóz maksymalnie 3uczestników kursu z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do miejsca realizacji kursu (Brzeziny lub miejscowość położona nie dalej niż 35 km od Brzezin) oraz dowóz tych osób z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r. (4 miesięcy).

Wymiar godzinowy kursu: 80 godzin zegarowych – po 20 godzin w miesiącu.

Szacowana liczba kilometrów – 3 000.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo łódzkie.

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto (za 1 km) – 100% (100 pkt)

Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia przewozu osób pojazdem lub pojazdami:
 1. w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami technicznymi),
 2. gwarantującymi czystość i komfort podróży,
 3. objętych ubezpieczeniem OC i NW,
 1. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
 2. Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
 3. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 3. Klauzulę RODO (wzór),
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Transport 3 uczestników projektu „Przyjazny świat”, na kurs specjalista ds. transportu i spedycji”, w nieprzekraczającym terminie do 14 lutego 2020 r.

Załączniki do postępowania: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-6.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Zapytanie ofertowe nr 5.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi w zakresie „Transportu 4 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs sekretarka/asystentka dyrektora”.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Transport 4 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs sekretarka/asystentka dyrektora. Dowóz maksymalnie 4uczestników kursu z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do miejsca realizacji kursu (Brzeziny lub miejscowość położona nie dalej niż 35 km od Brzezin) oraz dowóz tych osób z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r. (4 miesięcy).

Wymiar godzinowy kursu: 80 godzin zegarowych – po 20 godzin w miesiącu.

Szacowana liczba kilometrów – 3 000.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo łódzkie.

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto (za 1 km) – 100% (100 pkt)

Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia przewozu osób pojazdem lub pojazdami:
 1. w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami technicznymi),
 2. gwarantującymi czystość i komfort podróży,
 3. objętych ubezpieczeniem OC i NW,
 1. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
 2. Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
 3. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 3. Klauzulę RODO (wzór),
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Transport 4 uczestników projektu „Przyjazny świat”, na kurs sekretarka/asystentka dyrektora”, w nieprzekraczającym terminie do 14 lutego 2020 r.

Załączniki do postępowania: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-5.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Zapytanie ofertowe nr 4.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi w zakresie „Transportu 10 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs obsługi komputera”.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Transport 10 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs obsługi komputera.

Dowóz maksymalnie 10uczestników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub lekkim, z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do miejsca realizacji kursu (Brzeziny) oraz dowóz tych osób z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – sierpień 2020 r. (6 miesięcy).

Wymiar godzinowy kursu: 80 godzin zegarowych – 40 spotkań po 2 godziny.

Szacowana liczba kilometrów – 6 240.

Miejsce realizacji zamówienia: powiat brzeziński.

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto (za 1 km) – 100% (100 pkt)

Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia przewozu osób pojazdem lub pojazdami:
 1. w należytym stanie technicznym (potwierdzonym aktualnymi badaniami technicznymi),
 2. gwarantującymi czystość i komfort podróży,
 3. objętych ubezpieczeniem OC i NW,
 1. Zapewnienia doświadczonych kierowców do realizacji zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolnych do wykonania zamówienia,
 2. Informowania o przebiegu wykonywania usługi na każde żądanie Zamawiającego,
 3. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 3. Klauzulę RODO (wzór),
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Transport 10 uczestników projektu „Przyjazny świat” na kurs obsługi komputera”, w nieprzekraczającym terminie do 14 lutego 2020 r.

Załączniki do postępowania: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-4.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Zapytanie ofertowe nr 3.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia kursu „Specjalista ds. transportu i spedycji” dla 3 osób.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat””.

Sugerowany program kursu: procesy transportowe, przepisy prawa, ładunki i środki transportu, dokumentacja w transporcie, zarządzanie magazynem, reklamacje, roszczenia.

Oferowany program może różnić się od programu sugerowanego.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r. (4 miesiące)

Wymiar godzinowy: 80 godzin zegarowych – po 20 godzin w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny lub miejscowość położona nie dalej niż 35 km od Brzezin.

Cena kursu: wynajem sali szkoleniowej, wynagrodzenia prowadzących, poczęstunek, materiały szkoleniowe, koszt egzaminu (weryfikacja i certyfikacja).

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena brutto (cena brutto za uczestnika x 3) – 90% (90 pkt)
  Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 90 pkt.
 2. udokumentowane doświadczenie w organizacji co najmniej 5 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – 10% (10 pkt).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Formularza oferty. Potwierdzeniem należytego wykonania usług są np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy, których kopie należy załączyć do Wykazu.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną najwyższą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej, usytuowanej w mieście Brzeziny, lub miejscowości położonej nie dalej niż 35 km od Brzezin.
 2. Zagwarantowania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry szkoleniowej do realizacji zamówienia,
 3. Zapewnienia zastępstw za nieobecnych wykładowców (w postaci wykładowców o równych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu),
 4. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie),
 5. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym programem,
 6. Przygotowania i przekazania uczestnikom projektu materiałów szkoleniowych, oznakowanych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 7. Zapewnienia uczestnikom poczęstunku (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto, ciastka, paluszki itp.),
 8. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, rejestru wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kompetencji, dokumentacji fotograficznej,
 9. Weryfikacji obecności uczestników na kursie oraz informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników,
 10. Przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji wśród uczestników kursu, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 11. Przeprowadzenia egzaminu, weryfikacji i certyfikacji oraz wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oznaczonych logotypami, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 12. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizowanego kursu w miejscu jego realizacji.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy wraz z załącznikami (wzór),
 4. Program kursu,
 5. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe wykładowców i instruktorów, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych,
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 7. Klauzulę RODO (wzór),
 8. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat””, w nieprzekraczającym terminie do 14 lutego 2020 r.  

Załączniki do postępowania: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-3.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Zapytanie ofertowe nr 2.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia kursu „Sekretarka/asystentka dyrektora” dla 4 osób.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs sekretarka/asystentka dyrektora dla 4 uczestników projektu „Przyjazny świat””.

Sugerowany program kursu: rola i znaczenie sekretariatu w strukturze firmy, komunikacja interpersonalna, organizacja pracy sekretariatu, pakiet biurowy w sekretariacie, programy pocztowe.

Oferowany program może różnić się od programu sugerowanego.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r. (4 miesiące)

Wymiar godzinowy: 80 godzin zegarowych – po 20 godzin w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny lub miejscowość położona nie dalej niż 35 km od Brzezin.

Cena kursu: wynajem sali szkoleniowej, wynagrodzenia prowadzących, poczęstunek, materiały szkoleniowe, koszt egzaminu (weryfikacja i certyfikacja).

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena brutto (cena brutto za uczestnika x 4) – 90% (90 pkt)
  Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 90 pkt.
 2. udokumentowane doświadczenie w organizacji co najmniej 5 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – 10% (10 pkt).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Formularza oferty. Potwierdzeniem należytego wykonania usług są np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy, których kopie należy załączyć do Wykazu.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną najwyższą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej, usytuowanej w mieście Brzeziny, lub miejscowości położonej nie dalej niż 35 km od Brzezin.
 2. Zagwarantowania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry szkoleniowej do realizacji zamówienia,
 3. Zapewnienia zastępstw za nieobecnych wykładowców (w postaci wykładowców o równych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu),
 4. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie),
 5. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym programem,
 6. Przygotowania i przekazania uczestnikom projektu materiałów szkoleniowych, oznakowanych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 7. Zapewnienia uczestnikom poczęstunku (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto, ciastka, paluszki itp.),
 8. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, rejestru wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kompetencji, dokumentacji fotograficznej,
 9. Weryfikacji obecności uczestników na kursie oraz informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników,
 10. Przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji wśród uczestników kursu, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 11. Przeprowadzenia egzaminu, weryfikacji i certyfikacji oraz wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oznaczonych logotypami, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 12. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizowanego kursu w miejscu jego realizacji.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy wraz z załącznikami (wzór),
 4. Program kursu,
 5. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe wykładowców i instruktorów, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych,
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 7. Klauzulę RODO (wzór),
 8. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Kurs sekretarka/asystentka dyrektora dla 4 uczestników projektu „Przyjazny świat””, w nieprzekraczającym terminie do 14 lutego 2020 r.  

Załączniki do postępowania: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-2.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Zapytanie ofertowe nr 1.2020

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie „Kursu obsługi komputera” dla 10 osób.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs obsługi komputera dla 10 uczestników projektu „Przyjazny świat””, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub lekkim.

Sugerowany program kursu: znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, sieć informatyczna korzystanie zasobów i komunikowania się w sieci.

Oferowany program może różnić się od programu sugerowanego.

Termin realizacji zamówienia: marzec 2020 r. – sierpień 2020 r. (6 miesięcy)

Wymiar godzinowy: 80 godzin zegarowych – 40 spotkań po 2 godziny.

Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny.

Cena kursu: wynajem sali szkoleniowej, wynagrodzenia prowadzących, poczęstunek, sprzęt i materiały do nauki.

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena brutto (cena brutto za uczestnika x 10) – 90% (90 pkt)
  Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 90 pkt.
 2. udokumentowane doświadczenie w organizacji co najmniej 5 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – 10% (10 pkt).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Formularza oferty. Potwierdzeniem należytego wykonania usług są np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy, których kopie należy załączyć do Wykazu.

Pozostałe informacje:

 1. Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. Ocenie według wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną najwyższą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej ceny wszystkich złożonych ofert.

Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia sali wykładowej, usytuowanej w mieście Brzeziny,
 2. Zagwarantowania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry szkoleniowej do realizacji zamówienia,
 3. Zapewnienia zastępstw za nieobecnych wykładowców (w postaci wykładowców o równych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu),
 4. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie),
 5. Realizowania kursu zgodnie z uzgodnionym programem,
 6. Przygotowania i przekazania uczestnikom projektu materiałów szkoleniowych, oznakowanych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 7. Zapewnienia sprzętu komputerowego dla każdego uczestnika kursu,
 8. Zapewnienia uczestnikom poczęstunku (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto, ciastka, paluszki itp.),
 9. Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, rejestru wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kompetencji, dokumentacji fotograficznej,
 10. Weryfikacji obecności uczestników na kursie oraz informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestników,
 11. Przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji wśród uczestników kursu, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 12. Przeprowadzenia weryfikacji i certyfikacji oraz wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oznaczonych logotypami, w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 13. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizowanego kursu w miejscu jego realizacji.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 2. Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 5. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, zgodnie z umową/zamówieniem.
 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.
 7. Ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równego traktowania wykonawców, istnieje konieczności publikacji danych osobowych zawartych w ofercie (niezbędne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty)  w Bazie Konkurencyjności-zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, jak również na stronie internetowej pcpr.
 8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Oferty zawierające:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór), podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę,
 2. Kserokopię wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
 3. Wykaz doświadczenia Wykonawcy wraz z załącznikami (wzór),
 4. Program kursu,
 5. Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe wykładowców i instruktorów, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych,
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
 7. Klauzulę RODO (wzór),
 8. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór),

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p./pok. 301, III p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia, z dopiskiem: „Kurs obsługi komputera dla 10 uczestników projektu „Przyjazny świat””, w nieprzekraczającym terminie do 14 lutego 2020 r.  

Załączniki do postępowania: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-1.2020-z-dnia-30.01.2020r./

Harmonogram Punktu Poradnictwa Specjalistycznego – luty 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU
„Podaruj mi skrzydła”
Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

LUTY 2020
PSYCHOTERAPEUTA07.0216.00 – 20.00
12.0217.00 – 19.00
21.0216.00 – 20.00
28.0216.00 – 19.00
PSYCHOLOG14.0214.30 – 16.30
17.0211.00– 13.00
07.0214.00 – 16.00
10.0213.30 – 16.30
21.0214.30 – 15.30
PEDAGOG05.0215.00 – 16.00
11.0214.30 – 16.30
14.0214.30 – 16.30
RADCA PRAWNY03.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
10.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
17.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
24.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
LOGOPEDA11.0215.00 – 17.00
17.0215.00 – 17.00
24.0215.00 – 17.00
28.0215.00 – 17.00