Punkt Poradnictwa Specjalistycznego – styczeń 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach; 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

STYCZEŃ 2020
PSYCHOTERAPEUTA
Agnieszka Steglińska
03.0116.00 – 20.00
15.0117.00 – 19.00
17.0116.00 – 19.00
24.0116.00 – 20.00
PSYCHOLOG
Paulina Gryś
02.0115.30 – 17.30
03.0113.30 – 14.30
08.0111.00 – 13.00 i 14.30 – 16.30
13.0114.00 – 16.00
17.0110.00 – 11.00
PEDAGOG
Aneta Pawlak
02.0115.30 – 17.30
13.0114.00 – 16.00
14.0112.00 – 13.00
RADCA PRAWNY
Ilona Śniegucka – Wolniak
07.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
14.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
21.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
28.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
LOGOPEDA
Magdalena Koza
02.0115.00 – 17.00
07.0115.00 – 17.00
09.0115.00 – 17.00
10.0115.00 – 17.00

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Usługa przeprowadzenia w okresie od stycznia 2020 r. do stycznia 2021 r. korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 24 grudnia 2019 r., nie dokonano wyboru Wykonawcy, z powodu braku ofert na zapytanie ofertowe.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”.

Kod CPV: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Cel zamówienia
Wyrównanie braków edukacyjnych, poprawa wyników w nauce, lepsze przygotowanie do egzaminów.

Termin realizacji zamówienia
styczeń 2020 r. – styczeń 2021 r. (z wyłączeniem sierpnia i września 2020 r.)
Szczegółowy harmonogram korepetycji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia
biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Pełna treść oraz załączniki do zapytania dostępne pod adresem: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-24.12.2019r./

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

w  ramach projektu  pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

Przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób – kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Osoby  te dołączą do planowanej do przeszkolenia grupy, w terminie wskazanym przez Wykonawcę, jednak nie później niż do końca stycznia 2020 roku.

Osoba dołączy do grupy szkoleniowej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, znajdującym się na terenie woj. łódzkiego.

3. Metody i formy prowadzenia zajęć:

Szkolenie obejmie edukację, w tym zdobycie wiedzy i odpowiednich umiejętności dla rodzin, które chcą stać się opiekunami zastępczymi. Zajęcia powinny skupić się zarówno na pracy grupowej, jak i indywidualnej. Forma zajęć powinna być prowadzona w taki sposób, aby aktywizować działania uczestników i ich zaangażowanie w procesie realizacji planu programu.

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Wykonawca winien zapewnić salę spełniającą poniższe warunki:

 1. Sala winna być wyposażona w:
  1. stół konferencyjny lub stolik z miejscami siedzącymi dla uczestników szkolenia wraz z dodatkowymi miejscami dla osób prowadzących;
  1. miejsce na kącik kawowy, umożliwiające ustawienie tac, termosów, naczyń;
  1. zapewnienie uczestnikom napojów (kawa, herbata, woda mineralna) oraz poczęstunku w postaci suszu ciastkowego bądź ciasta;
  1. Dostęp na terenie tego samego budynku, w którym znajduje się sala, do sanitariatu wyposażonego w WC,
  1. Sala musi znajdować się na terenie woj. łódzkiego;
  1. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę zlecenia, po akceptacji Zamawiającego.

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:

przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – zgodny z zakresem programowym wynikającym  z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620);

 • Okres realizacji zadania i wymiar czasowy realizacji usługi:

Szkolenie należy przeprowadzić do 31 marca 2020 r.;

7. Kryterium wyboru oferty:

– cena  100 %

8. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oraz załącznikami należy złożyć osobiście do dnia 27 grudnia  2020 roku do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95-060 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, pokój nr 301 lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze”. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zmiany w harmonogramie korepetycji – grudzień 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn. „Przyjazny świat” informuje, iż korepetycje z języka polskiego i języka niemieckiego w grudniu 2019 r. nie odbędą się.

W dniu 13.12.2019 r., korepetycje z biologii oraz matematyki zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że w harmonogramie korepetycji na miesiąc grudzień 2019 r., wystąpił błąd pisarski. Korepetycje z biologii odbyły się w dniu 06.12.2019 r., w godzinach 14:00 – 18:00, a nie jak wpisano w dniu 14.12.2019 r., godz: 14:00 – 18:00.

Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – zmiana terminu zajęć

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje, iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. A zostały przełożone z dnia 12.12.2019 r. – godz: 17:00 – 20:00 i odbędą się w dniu 18.12.2019 r. w godzinach 15:00 – 18:00.

Warsztaty odbywają się w siedzibie PCPR w Brzezinach – II piętro – sala konferencyjna.

Dzień Pracownika Socjalnego 2019

W dniu 22 listopada 2019 roku pod patronatem Starosty Brzezińskiego odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Gospodarzem obchodów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, a cała uroczystość odbyła się w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na spotkanie przybyli kierownicy ośrodków pomocy społecznej i dyrektorzy domów pomocy społecznej z terenu powiatu wraz z pracownikami oraz zaproszeni goście. Starosta Brzeziński Pani Renata Kobiera na wstępnie odczytała życzenia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg skierowane do wszystkich pracowników służb społecznych, a następnie osobiście podziękowała pracownikom jednostek samorządowych za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Uroczystościom towarzyszył koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach.

Zapytanie ofertowe nr 15.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”.

Kod CPV: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Cel zamówienia:
Wyrównanie braków edukacyjnych, poprawa wyników w nauce, lepsze przygotowanie do egzaminów.

Termin realizacji zamówienia:
styczeń 2020 r. – styczeń 2021 r. (z wyłączeniem sierpnia i września 2020 r.)
Szczegółowy harmonogram korepetycji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia:
biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto (kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy *) w przypadku osób fizycznych) za 1 godzinę udzielonych korepetycji) – 100% (100 pkt)
Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Dokumenty do wypełnienia celem złożenia oferty dostępne są pod adresem: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytania-ofertowe-z-dnia-03.12.2019r./

Załączniki