post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA PRACY
Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507),
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b. Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),
 • znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,
 • zapewnieni właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony (01.12.2019-31.12.2020)
 • wymiar etatu: 1
 • miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,
 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

IV. Wymagane dokumenty:

 • a. list motywacyjny
 • b. CV wraz z klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”
 • c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
   z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,
  e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe, V. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

VI. Informacje dodatkowe

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
 • wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
  • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
  • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 67 lub 46 874 21 68.