post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1X Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

w wyniku zakończenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie „Podaruj mi skrzydła” nie wyłoniono osoby na w/w stanowisko.