post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychologa do określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów
wybrana została Pani: Bogumiła Filipczak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Bogumiła Filipczak spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa określenia indywidualnej ścieżki reintegracji dla 2 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”.

Załączniki