Oferta pracy – referent w dziale rehabilitacji i świadczeń

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT W DZIALE REHABILITACJI I ŚWIADCZEŃ

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 6. Wymagany staż pracy — 2 lata w przypadku kandydata posiadającego wykształcenie wyższe, 4 lata w przypadku kandydata z wykształceniem średnim;
 7. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, a także aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych ustaw, których znajomość jest konieczna na danym stanowisku pracy;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność komunikowania się z klientami, zdolność pracy z tzw. trudnym klientem;
 5. Wysoka kultura osobista;
 6. Umiejętność organizowania pracy;
 7. Odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność, terminowość i otwartość;
 8. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
 2. Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom zainteresowanym;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej;
 5. Prowadzenie rejestrów spraw;
 6. Obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 7. Branie udziału w kontrolach dotyczących wykorzystania środków PFRON;
 8. Tworzenie materiałów promocyjnych;

W III kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił — powyżej 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar zatrudnienia — 1 etat,
 2. praca w biurze przy komputerze,
 3. bezpośredni kontakt z klientami,
 4. praca także w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia (załącznik do ogłoszenia),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska,
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) — Klauzula zgody kandydata do zatrudnienia — dostępna w załączniku do ogłoszenia.
 9. W przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby rekrutacji na stanowisko referenta.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze — referent w dziale rehabilitacji i świadczeń ” osobiście w siedzibie Centrum: 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w godzinach pracy Centrum (od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00), lub przesłać na adres Centrum do dnia 14 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu do Centrum).

Oferty złożone po terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu kwalifikacji wstępnej, kandydaci spełniający warunki formalne naboru zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Załączniki

Informacja o wynikach naboru w postępowaniu rekrutacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEZINACH

Referent w Dziale Rehabilitacji i Świadczeń
(określenie stanowiska urzędniczego)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów

Uzasadnienie:

W dniu 14 października 2019 r. wpłynęła aplikacja 1 kandydata, który nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki

Grupa wsparcia – listopad 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O GRUPIE WSPARCIE W LISTOPADZIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia. Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Punkt poradnictwa indywidualnego – listopad 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU
„Podaruj mi skrzydła”
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

LISTOPAD 2019

PSYCHOTERAPEUTA
Agnieszka Steglińska
06.1117.00 – 19.00
15.1116.00 – 20.00
20.1117.00 – 20.00
22.1116.00 – 20.00
PSYCHOLOG
Paulina Gryś
04.1114.00 – 16.00
06.1114.30 – 15.30
13.1113.00 – 15.00
15.1114.30 – 16.30
20.1114.30 – 16.30
22.1114.30 – 15.30
PEDAGOG
Aneta Pawlak
06.1115.00 – 16.00
12.1114.30 – 16.30
15.1114.30 – 16.30
RADCA PRAWNY
Ilona Śniegucka – Wolniak
05.11Od godz. 16.00 Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
12.11Od godz. 16.00 Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
19.11Od godz. 16.00 Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
26.11Od godz. 16.00 Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
LOGOPEDA
Magdalena Koza
04.1115.00 – 17.00
12.1115.00 – 17.00
18.1115.00 – 17.00
25.1115.00 – 17.00

Oferta pracy – Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA PRACY
Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 • kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2019 poz.1507),
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b. Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),
 • znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,
 • zapewnieni właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony (01.12.2019-31.12.2020)
 • wymiar etatu: 1
 • miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,
 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

IV. Wymagane dokumenty:

 • a. list motywacyjny
 • b. CV wraz z klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”
 • c. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
   z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • d. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,
  e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe, V. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 12 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

VI. Informacje dodatkowe

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
 • wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
  • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
  • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 67 lub 46 874 21 68.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1X Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

w wyniku zakończenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie „Podaruj mi skrzydła” nie wyłoniono osoby na w/w stanowisko.

Harmonogram kursu „Zarządzanie budżetem domowym”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram kursu „zarządzanie budżetem domowym” organizowanego w ramach projektu „Przyjazny świat”

Miejsce kursu:
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY w BRZEZINACH
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12
95-060 Brzeziny


Data
GodzinyLiczba godzin
24.10.2019 r.08:00 – 10:002
25.10.2019 r.08:00 – 10:002
28.10.2019 r.08:00 – 10:002
29.10.2019 r.08:00 – 10:002
04.11.2019 r.08:00 -10:002
05.11.2019 r.08:00 – 10:002
14.11.2019 r.08:00 – 10:002
15.11.2019 r.08:00 – 10:002
02.12.2019 r.08:00 – 10:002
03.12.2019 r.08:00 – 10:002

Harmonogram Kursu prawa jazdy kategorii B

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram „Kursu prawa jazdy kategorii B”

DZIEŃGODZINYTEMATLICZBA GODZIN
30.10.201917.00-18.30Zapoznanie uczestników z harmonogramem szkolenia. Przedstawienie ogólnych informacji dot. prawa jazdy kat B.2
31.10.201917.00-20.45Wprowadzenie podstawowych pojęć. Ogólne zasady poruszania się po drogach.
4
4.11.201917.00-20.00Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów (włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, cofanie)4
5.11.201917.00-20.00Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów c.d. (jazda na skrzyżowaniu i pierwszeństwo przejazdu, przejazdy kolejowe i tramwajowe, zachowanie wobec pojazdów specjalnego przeznaczenia, wobec rowerzystów i pieszych, prędkość bezpieczna, zatrzymywanie i postój, sytuacje nietypowe)4
6.11.201917.00-20.00Znaki i sygnały na drogach.4
7.11.201917.00-20.00Technika kierowania samochodem. Zarys budowy samochodu i zasady obsługi.
4
8.11.201917.00-20.00Omówienie egzaminu państwowego. Ćwiczenia kontrolne.4
12.11.201917.00-20.00Zasady udzielania pierwszej pomocy.4
13.11.2019-16.11.201916.00-20.00Zapoznanie z pojazdem, obsługa pojazdu, urządzenia kontrolno- sterujące. Przygotowanie do jazdy. Skrzynia biegów i działanie sprzęgła. Płynne ruszanie i zatrzymywanie pojazdu. Zmiana biegów. Jazda po łatwych drogach o niskim natężeniu ruchu. Skręty w prawo i w lewo.4
18.11.2019-20.11.201915.00-17.00Plac manewrowy – jazda po łuku, ruszanie na wzniesieniu.2
21.11.2019-28.11.2019
Jazda poza obszarem zabudowanym Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu Włączanie się do ruchu, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zmiana pasa. Jazda po ulicach jedno i dwukierunkowych, w tym również o podwyższonej i obniżonej prędkości maksymalnej. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po zmroku oraz po śliskiej i zmiennej nawierzchni.6
30.11.2019-2.12.20198.00-12.00 16.00-20.00Jazda poza obszarem zabudowanym Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu c.d Wykonywanie manewrów zawracania, parkowania prostopadłego, zatrzymanie w miejscu wyznaczonym. Przejazd przez skrzyżowania o ruchu okrężnym.4
03.12.2019-19.12.20198.00-12.00 16.00-20.00Jazda poza obszarem zabudowanym Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu c.d Technika zmiany biegów w górę i w dół- eco driving. Skrzyżowania ze znakami A7, D1, B20. Skrzyżowania z sygnalizacją S-1, S-2, S-3. Parkowanie skośne i równoległe. Przejazd przez skrzyżowania o ruchu okrężnym c.d.12
20.12.2019-21.12.201916.00-18.00 8.00-10.00Plac manewrowy – sprawdzenie zad. 1,2,3. Sprawdzenie umiejętności w ruchu drogowym i powtórzenie zadań egzaminacyjnych. Próbny egzamin wewnętrzny. Końcowe omówienie i poprawki.2
Łącznie godzin60

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 14.2019

Brzeziny, dnia 22 października 2019 roku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 14.2019
„Kurs prawa jazdy kat. B ”, obejmujący część teoretyczną i praktyczną szkolenia, badanie lekarskie i pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego dla 4 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 22 października 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Szkoła Jazdy PRAWKO Bogumiła Kwiatkowska,
Sienkiewicza 26a,
95-060 Brzeziny

Załączniki

Zmiany w harmonogramie wsparcia – wrzesień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Podaruj mi skrzydła”
Działanie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Zmiana godzin pracy psychoterapeuty:

 • 25.09. godz. 17.00-19.00 – konsultacje odwołane
 • 30.09. godz. 17.00-19.00 – nowy termin konsultacji