post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Dowóz na kurs języka angielskiego” dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 4 września 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

TWOMAR Marek Tworek
95-060 Brzeziny
ul. Wojska Polskiego 31