Uczestnicy projektu „Podaruj mi skrzydła” wypoczywają nad morzem

Okres wakacyjny to czas letnich wyjazdów, również dla uczestników projektu unijnego „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. W tym roku uczestnicy projektu mieli okazję wyjechać nad morze.  Letni wypoczynek połączony jest z uczestnictwem w warsztatach arteterapii. Udział w zajęciach ma na celu naukę sposobów rozładowywania emocji poprze sztukę oraz radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem technik relaksacji i wizualizacji. Pobyt nad morzem to również czas wycieczek, integracji oraz wspólnej zabawy.

Wyjazd w ramach projektu to dla niektórych wychowanków pieczy zastępczej pierwsza wizyta nad morzem. Nic dziwnego, że uczestnikom przed wyjazdem towarzyszyła radość i podekscytowanie. „Nie mogę się już doczekać, kiedy zobaczę morze i pobiegam po plaży” – cieszy się Czarek, jeden z młodszych uczestników wycieczki. Również dla opiekunów wspólny wyjazd z podopiecznymi to okazja do zacieśnienia więzi oraz poznania siebie nawzajem w nowych okolicznościach.  „ I mam wreszcie zasłużony urlop” – śmieje się pani Ewa – na co dzień pełniąca funkcję opiekuna zastępczego. Uczestnicy projektu podczas wyjazdu zbierają siły, gdyż od września czekają na nich nowe wyzwania: między innymi roczny kurs języka angielskiego.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI
SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Przedmiot oferty:

Przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby – kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Osoba ta dołączy do planowanej do przeszkolenia grupy, w terminie wskazanym przez Wykonawcę, jednak nie później niż do końca 2019 roku.

Osoba dołączy do grupy szkoleniowej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, znajdującym się na terenie woj. łódzkiego.

3. Metody i formy prowadzenia zajęć:

Szkolenie obejmie edukację, w tym zdobycie wiedzy i odpowiednich umiejętności dla rodzin, które chcą stać się opiekunami zastępczymi. Zajęcia powinny skupić się zarówno na pracy grupowej, jak i indywidualnej. Forma zajęć powinna być prowadzona w taki sposób, aby aktywizować działania uczestników i ich zaangażowanie w procesie realizacji planu programu.

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Wykonawca winien zapewnić salę spełniającą poniższe warunki:

 1. Sala winna być wyposażona w:
  • stół konferencyjny lub stolik z miejscami siedzącymi dla uczestników szkolenia wraz z dodatkowymi miejscami dla osób prowadzących;
  • miejsce na kącik kawowy, umożliwiające ustawienie tac, termosów, naczyń;
  • zapewnienie uczestnikom napojów (kawa, herbata, woda mineralna) oraz poczęstunku w postaci suszu ciastkowego bądź ciasta;
 2. Dostęp na terenie tego samego budynku, w którym znajduje się sala, do sanitariatu wyposażonego w WC,
 3. Sala musi znajdować się na terenie woj. łódzkiego;
 4. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę zlecenia, po akceptacji Zamawiającego.

5. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:

przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – zgodny z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620);

6. Okres realizacji zadania i wymiar czasowy realizacji usługi:

Szkolenie należy przeprowadzić do 31 grudnia 2019 r.

7. Kryterium wyboru oferty:

– cena: 100 %

8. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oraz załącznikami należy złożyć osobiście do dnia 6 września 2019 roku do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95-060 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, pokój nr 301 lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze”. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

REALIZACJA PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach od lutego 2019 r. realizuje projekt pn.: „Przyjazny świat”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 01-IX.1.1.Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Do projektu zrekrutowano 20 uczestników w podziale na dwie grupy – gr. A to 10 osób posiadających orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej. Grupę B stanowi 10 osób w wieku 8 – 26 lat, uczących się, bezrobotnych, w tym pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Wszyscy uczestnicy są mieszkańcami Powiatu Brzezińskiego.

Do beneficjentów od początku realizacji projektu został skierowany szereg usług społecznych, ich rodzaj i forma została opracowana przez psychologa, przy wsparciu pracownika socjalnego, którzy stworzyli dla każdego beneficjenta indywidualną ścieżkę reintegracji dostosowaną do ich możliwości oraz potrzeb. Pracownik socjalny wspiera wszystkich uczestników projektu, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, motywuje do uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia oraz realizuje z beneficjentami umowy na zasadach kontraktów socjalnych. Pracownik socjalny został zatrudniony na pełny etat celem efektywnej realizacji założeń projektu, a jego pensja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas w ramach projektu działa Punkt Indywidualnego Poradnictwa, w którym przyjmują: psycholog, radca prawny oraz psychoterapeuta. Z powyższego wsparcia mogą skorzystać wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie. Specjaliści pełnią dyżur w wymiarze po 6 godzin miesięcznie w siedzibie PCPR w Brzezinach w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników. Punkt Indywidualnego Poradnictwa będzie działał przez cały okres realizacji projektu.

Ponadto dla 9 uczestników z gr. B organizowane są korepetycje z języka angielskiego, języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, biologii. Powyższe działanie umożliwiło osobom młodym przygotowanie się do matury, nadrobienie zaległości i poprawienie ocen semestralnych. Niektórzy beneficjenci korzystają z korepetycji w ramach samodoskonalenia np. poprzez uczestnictwo w korepetycjach z języków obcych. Uczestnicy na korepetycje mają zapewniony transport, który umożliwia korzystanie z zajęć beneficjentom zamieszkującym na terenach pozbawionych dostępu do komunikacji publicznej.

W kwietniu 2019 r. rozpoczął się kurs języka angielskiego dla 10 uczestników z gr. A. Kurs będzie trwał do 30 września b.r. w wymiarze 80 godzin zegarowych. Tematyka zajęć obejmuje podstawy gramatyki, słownictwo konwersacyjne umożliwiające porozumiewanie się w różnych sytuacjach dnia codziennego. Uczestnicy są bardzo zadowoleni z formy prowadzonych dotychczas zajęć, mają bardzo dobre relacje z lektorem.

W ramach projektu realizowane są również Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych w podziale na 2 grupy. Warsztaty są prowadzone przez psychologa i pedagoga, którzy przygotowują materiały i zakres tematyczny zajęć stosownie do umiejętności i możliwości uczestników. Warsztaty mają na celu m.in. wyposażenie uczestników projektu w kompetencje życiowe i umiejętności społeczne, poprawę jakości funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.

Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych

W czerwcu 2019 r., 1 z uczestników ukończył kurs zawodowy – prawo jazdy Kat. C i w lipcu pozytywnie zdał egzamin państwowy – GRATULUJEMY ! Dzięki temu nasz dzielny beneficjent podniósł kwalifikacje zawodowe i zwiększył swoje szanse na rynku pracy.

W czerwcu oraz lipcu b.r. 2 uczestniczki projektu brały udział w kursie zawodowym „Pielęgnacja i stylizacja paznokci”. Ambitne dziewczyny otrzymały stosowny certyfikat oraz zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji.

W najbliższym czasie w ramach realizacji projektu mamy zamiar organizację 7 – dniowego Wyjazdu połączonego z Warsztatami umiejętności Społecznych. Działanie to skierowane jest do wszystkich beneficjentów. Wyjazd będzie miał miejsce na terenie województwa łódzkiego i ma na celu podniesienie samooceny uczestników, zwiększenie zakresu ich samodzielności, decyzyjności oraz motywacji do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Ponadto beneficjenci będą mieli możliwość zintegrowania się ze społeczeństwem. Do końca roku 2019 r., zostanie również zrealizowany kurs prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników oraz kurs „Zarządzenie budżetem domowym” dla 3 beneficjentów. Obydwa kursy skierowane są do osób w wieku 18 – 26 lat, w tym wychowanków pieczy zastępczej. Ukończenie przez naszych uczestników kursu prawa jazdy kat. B oraz pozytywne zdanie egzaminu państwowego ułatwi im codzienne funkcjonowanie i wyposaży w umiejętność na całe życie. TRZYMAMY KCIUKI! Natomiast nauka planowania i zarządzania budżetem domowym pozwoli na naukę racjonalnego zarządzania posiadanymi środkami finansowymi, co jest szczególnie ważne dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości i dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie.

KADRA PROJEKTU pn.: „Przyjazny świat”

Zapytanie ofertowe – dowóz uczestników na kurs języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. dowóz maksymalnie 5 uczestników na trasie: miejsce zamieszkania – Brzeziny i z powrotem,
 2. okres dowozu: 10 miesięcy (wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.)
 3. przewidywana liczba spotkań: 4 spotkania w miesiącu (1 spotkanie w tyg.)
 4. miejsce zamieszkania uczestników – powiat brzeziński,
 5. szacowana liczba kilometrów na całkowite wykonanie zadania – do 1300 km

Termin realizacji zamówienia: od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • posiadanie środka transportu sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie ubezpieczenia,
 • Wykonawca zapewni pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Kryterium wyboru:
Kryterium wyboru jest cena oraz spełnianie warunków określonych powyżej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) drogą mailową na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dowóz uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła” na kurs j. angielskiego” prosimy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Informacje dodatkowe:
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874-21-67.

Uprzejmie informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Załączniki

Wyłonienie wykonawcy zadania – Kurs języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kurs języka angielskiego” na poziomie B1 dla 5 uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 19 sierpnia 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”
Henryka Sienkiewicza 49
15-002 Białystok

Zmiana harmonogramu kursu języka angielskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż w związku z planowanymi w terminie 02.09.2019 r. – 08.09.2019 r., Wyjazdowymi Warsztatami Kompetencji Społecznych dla uczestników projektu pn.: „Przyjazny świat”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zmianie uległ harmonogram kursu języka angielskiego dla 10 osób z gr. A.

Zajęcia z języka angielskiego, które zgodnie z harmonogramem kursu miały się odbyć w dniach 2, 4 i 6 września 2019 r. zostają przełożone i odbędą się w dniach: 23.08.2019, godz: 12:15 – 14:15, 27.08.2019 r., godz: 14:15 – 16:15, 28.08.2019 r., godz: 10:00 – 12:00.

Miejsce przeprowadzenia zajęć nie ulega zmianie.

DATAGODZINYLICZBA GODZIN
30.04.2019 r.16:00 – 18:002
06.05.2019 r.16:00 – 18:002
08.05.2019 r.16:00 – 18:002
13.05.2019 r.16:00 – 18:002
15.05.2019 r.16:00 – 18:002
17.05.2019 r.16:00 – 18:002
20.05.2019 r.16:00 – 18:002
22.05.2019 r.16:00 – 18:002
24.05.2019 r.16:00 – 18:002
28.05.2019 r.14:15 – 16:152
29.05.2019 r.10:00 – 12:002
31.05.2019 r.12:15 – 14:152
04.06.2019 r.14:15 – 16:152
05.06.2019 r.10:00 – 12:002
07.06.2019 r.12:15 – 14:152
11.06.2019 r.14:15 – 16:152
12.06.2019 r.10:00 – 12:002
14.06.2019 r.12:15 – 14:152
18.06.2019 r.14:15 – 16:152
19.06.2019 r.10:00 – 12:002
25.06.2019 r.14:15 – 16:152
26.06.2019 r.10:00 – 12:002
28.06.2019 r.12:15 – 14:152
01.07.2019 r.10:00 – 12:002
02.07.2019 r.14:15 – 16:152
23.08.2019 r.12:15 – 14:152
27.08.2019 r.14:15 – 16:152
28.08.2019 r.10:00 – 12:002
30.08.2019 r.12:15 – 14:152
09.09.2019 r.16:00 – 18:002
11.09.2019 r.14:15 – 16:152
13.09.2019 r.16:00 – 18:002
16.09.2019 r.16:00 – 18:002
18.09.2019 r.10:00 – 12:002
20.09.2019 r.16:00 – 18:002
23.09.2019 r.16:00 – 18:002
25.09.2019 r.10:00 – 12:002
26.09.2019 r.16:00 – 18:002
27.09.2019 r.16:00 -18:002
30.09.2019 r.14:15 – 16:152

Informacja o grupie wsparcia – sierpień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia Państwa podopiecznych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych.

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe – Transportu na kurs „Zarządzanie budżetem domowym”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usługi w zakresie „Transportu na kurs „Zarządzanie budżetem domowym” 3 uczestników projektu „Przyjazny świat””.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, uwzględniając zapisy art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730).

Opis przedmiotu zamówienia:

Transport na kurs „Zarządzanie budżetem domowym” 3 uczestników projektu „Przyjazny świat””.

Dowóz grupowy 3 uczestników kursu z miejsca zamieszkania (powiat brzeziński) do miejsca realizacji kursu (Brzeziny) oraz dowóz tych osób z powrotem do miejsca zamieszkania, tuż po zakończonych zajęciach. Szczegółowy harmonogram dowozu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: październik 2019 r. – grudzień 2019 r.

Wymiar godzinowy kursu: 20 godzin zegarowych – 2 spotkania w tygodniu po 2 godziny. Szacowana liczba kilometrów – 500.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny.

Szczegółowe informacje w dokumentacji zamieszczonej poniżej.

Załączniki