Harmonogram pracy punktu poradnictwa specjalistycznego – sierpień 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Sierpień 2019 r.
Psychoterapeuta 12.08 10.00-16.00
13.08 09.00-16.00
Psycholog 02.08 09.00-11.00
05.08 14.00-16.00
07.08 14.00-16.00
09.08 09.00-10.00 i 11.00-12.00
12.08 14.00-16.00
Pedagog05.08 14.00-16.00
06.08 15.00-16.00
07.08 14.00-15.00
08.08 15.00-16.00
Logopeda26.08 09.00-13.00
30.08 09.00-13.00
Radca prawny06.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
13.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
20.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
27.08 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Harmonogram pracy – dyżury specjalistów – poradnictwo indywidualne

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

Sierpień 2019 r.Data dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG02.08.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
08.08.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY01.08.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA27.08.2019 r. 12:00 – 18:00206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty. Tel. (46) 874 21 68

Wznowiono finansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektronicznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył w 2018 roku zakres pomocy oferowanej w ramach programu: „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Powiat Brzeziński. Od sierpnia br. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach można składać wnioski o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc adresowana jest dla dzieci oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Dodatkowo trzeba spełniać następujące wymagania: wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, a także zatrudnienie lub nauka lub rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej (emeryci) mogą skorzystać z tego typu wsparcia, tylko w przypadku zatrudnienia. W przypadku osób w wieku aktywności zawodowej bez zatrudniania i niepobierających nauki dofinansowanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii eksperta PFRON. Maksymalne dofinansowanie do wózka wynosi 10 000 zł i nie może stanowić więcej niż 90% jego ceny brutto. Wymagany wkład własny może pochodzić ze środków NFZ.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski również w innych obszarach programu, które oferują wsparcie m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy, w zakupie sprzętu elektronicznego, w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Wszelkich informacji z powyższym zakresie udziela Magdalena Balcerak – główny specjalista do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pod numerem telefonu 46 874-21-61 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 pokój 301.

Wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków przypominamy, że termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe – kurs nauki angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia: kurs języka angielskiego na poziomie B1* dla 5 osób
*Poziom kursu B1 określony został orientacyjnie na podstawie wieku i dotychczasowej ścieżki kształcenia (3 osoby ze szkoły podstawowej i 2 osoby ze szkoły ponadpodstawowej); wszystkie osoby uczyły się języka angielskiego co najmniej 3 lata).

Dopuszcza się zmianę poziomu kursu po przeprowadzeniu przez wybranego Wykonawcę testu weryfikującego znajomość języka.

Termin realizacji zamówienia: od września 2019 r. do czerwca 2020 r.
Wymiar godzinowy: 80 godzin zegarowych w podziale 1 X tyg. po 2 godz.

Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny

Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie warsztatów, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 100 %,

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia,
 • realizowania kursu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu),
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 • zapewniania sali szkoleniowej,
 • zapewniania poczęstunku,
 • przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
 • wydania uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w kursie,
 • przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia kursu.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Ofertę kursu należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kurs języka angielskiego na poziomie B1 dla 5 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie do 12 sierpnia 2019 r.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Załączniki

PRACE NASZYCH UCZESTNIKÓW WYKONANE W CZASIE KURSU FOTOGRFII

Mimo, że trwają wakacje uczestnicy naszego projektu pn. „Podaruj mi skrzydła” nauczyli się nowych umiejętności – profesjonalnego robienia zdjęć.

Po zaangażowaniu uczestników w zajęcia i ilości zrobionych przez nich zdjęć, można podejrzewać, że zainteresowanie fotografią i robienie ciekawych zdjęć, nie będzie tylko chwilową rozrywką. Prezentujemy tylko cześć zdjęć zrobionych przez młodych fotografów.

Informacje o grupie wsparcia – lipiec 2019 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 22 lipca 2019 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Zapraszamy!

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:
„Kompleksowa organizacja 7-dniowych wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych, na terenie województwa łódzkiego dla 20 uczestników projektu „Przyjazny świat”, w podziale na 2 grupy, obejmująca transport, ubezpieczenie, przeprowadzenie warsztatów, zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje”.

Grupa A – 10 uczestników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub lekkim, Grupa B – 10 uczestników w wieku 18-26 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres tematyczny zajęć: zarządzania potencjałem wewnętrznym, budowania relacji, aktywizacji i motywacji, kreatywnych mapy myśli, treningu redukcji stresu i postaw asertywnych.

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2019 r.
Wymiar godzinowy warsztatów: 42 godziny zegarowe – 7 dni po 6 godzin warsztatów prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę – psychologa i pedagoga, w podziale na 2 grupy: Grupa A – 21 godzin zegarowych – 7 dni po 3 godziny warsztatów, Grupa B – 21 godzin zegarowych – 7 dni po 3 godziny warsztatów.

Miejsce realizacji zamówienia: obiekt znajdujący się na terenie województwa łódzkiego z bezpłatnym dostępem do co najmniej 5 atrakcji rekreacyjnych i turystycznych typu: obiekty kultury, zoo, ogród botaniczny, kręgle, park linowy, teatr, kino, atrakcje wodne, ognisko, dyskoteka itp.

Cena kursu:
Kompleksowa organizacja 7-dniowych warsztatów kompetencji społecznych, na terenie województwa łódzkiego dla 20 uczestników projektu „Przyjazny świat”, obejmująca transport, ubezpieczenie, przeprowadzenie warsztatów, zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje.

Więcej informacji oraz załączniki niezbędne do prawidłowego złożenia oferty dostępne poniżej.

Załączniki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na przeprowadzenie „Kompleksowej organizacji 7-dniowych wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych, na terenie województwa łódzkiego dla 20 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 16.07.2019 r. Zapytanie nr 8.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. zostało unieważnione.

Załączniki