Brzeziny, 22 maja 2019 r.

PZ.0813.7.MS.2019

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dowozu maksymalnie 15 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła” do punktu poradnictwa specjalistycznego w okresie od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r. na trasie z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem (teren powiatu brzezińskiego), szacowana ilość kilometrów – 3 000, złożone zostały 3 oferty. Wszystkie oferty zostały ocenione zgodnie z przyjętym kryterium – cena ofertowa 100%.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000 zł netto, w dniu 22 maja 2019 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy POMOC DROGOWA, ODŚNIEŻANIE AUTO HANDEL Artur Tworek, 95-060 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 31, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, zgodną z przedmiotem zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.