Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokonaliśmy zmiany w treści ogłoszenia!
Nowym terminem składania ofert jest dzień 15 kwietnia 2019 r.

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs prawa jazdy kat. C” dla 2 uczestników projektu „Przyjazny świat”.

Zakres kursu: odpowiadający wymogom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60).

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2019 r. – czerwiec 2019 r.

Wymiar godzinowy: 50 godzin zegarowych.

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Łódzkie, w promieniu do 30 kilometrów od siedziby biura projektu.

Cena kursu: koszt części teoretycznej i praktycznej kursu z zakresu prawa jazdy kat. C, koszt badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, koszt badań psychologicznych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami ciężarowymi, koszt pierwszego egzaminu państwowego.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 60%,
 • doświadczenie w prowadzeniu ośrodka szkolenia kierowców – 20%:
  • od 3 do 5 lat – 10 pkt,
  • powyżej 5 lat – 20 pkt,
 • doświadczenie w realizacji kursów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 10% (10 pkt),
 • odległość miejsca realizacji zamówienia od siedziby biura projektu poniżej 10 km – 10% (10 pkt).

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców oraz instruktorów do realizacji zamówienia,
 • Prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego,
 • Wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w kursie prawa jazdy kat. C,
 • Posiadania wpisu do RIS (rejestru instytucji szkoleniowych).

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Formularz oferty (wzór) wraz z programem kursu należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kurs prawa jazdy kat. C w projekcie „Przyjazny świat””, w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

wzór formularza ofertowego można pobrać tutaj!