post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko psychologa do  określenia ścieżki reintegracji beneficjentów projektu „Przyjazny świat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Informujemy, że wpłynęły dwie oferty na ww. stanowisko.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa
wybrana została Pani: Jolanta Cieślak
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jolanta Cieślak spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa. Wybór został dokonany ze względu na posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje, a także z uwagi na doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i w określaniu ścieżki reintegracji w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.