post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa do  określenia ścieżki reintegracji beneficjentów projektu „Przyjazny świat”.

Zakres obowiązków:

  • opracowanie dla każdego z uczestników indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Wymagania niezbędne:

  • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,

Warunki zatrudnienia:

  • umowa o dzieło (60 godz.),

Miejsce wykonywania pracy:

  • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

Oferty zawierające:

  • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w ramach Projektu Przyjazny świat”, w terminie do 22 lutego 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.