Nabór na stanowisko psychologa – informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko psychologa do  określenia ścieżki reintegracji beneficjentów projektu „Przyjazny świat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Informujemy, że wpłynęły dwie oferty na ww. stanowisko.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa
wybrana została Pani: Jolanta Cieślak
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Jolanta Cieślak spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa. Wybór został dokonany ze względu na posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje, a także z uwagi na doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i w określaniu ścieżki reintegracji w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres obowiązków:

 • poradnictwo w Punkcie Wsparcia (13 godz. miesięcznie),
 • terapia indywidualna i rodzinna.

Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy z traumą wczesnodziecięcą i zaburzeniami przywiązania,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami FAS,
 • certyfikat do pracy metodą EMDR,
 • podleganie superwizji.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (13 godz. miesięcznie),
 • okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych, należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 20 marca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychoterapeuty”.

Informacje dodatkowe:

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  -wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
 • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
 • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68.

Nabór na stanowisko logopedy

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko logopedy do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres obowiązków:

 • poradnictwo w Punkcie Wsparcia (8 godz. miesięcznie),
 • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu,
 • opracowanie i realizacja programu terapii.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia magisterskie w zakresie logopedii, filologii polskiej z logopedią lub studia podyplomowe z logopedii),
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (8 godz. miesięcznie),
 • okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,
  należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 20 marca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko logopedy”.

Informacje dodatkowe:

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  -wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
 • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
 • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 68.

Zaproszenie na Ostatki 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych na zabawę karnawałową, która odbędzie się w piątek 1 marca w sali konferencyjnej PCPR. Czekamy z muzyką i słodkim poczęstunkiem od godz. 15.

Nie zapomnij przynieść uśmiechu i dobrego nastroju – dołącz do zabawy!

grafika - ostatki 2019

„Podaruj mi skrzydła” – informacje o projekcie

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że od lutego 2019 r. rozpoczyna realizację projektu „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do dzieci z rodzin zastępczych w wieku 7-17 lat.

W ramach projektu przewiedziane są następujące działania:

 • kurs komputerowy dla dzieci,
 • korepetycje z wybranych przedmiotów,
 • 7-dniowy wyjazd wakacyjny nad morze, połączony z treningiem arteterapii,
 • warsztaty teatralne połączone z wycieczkami do teatru,
 • poradnictwo w ramach Punktu Wsparcia (spotkania z pedagogiem, psychologiem, psychoterapeutą)

Działania opcjonalne (do wyboru):

 • kurs języka angielskiego,
 • kurs fotograficzny,
 • Dyskusyjny Klub Książki.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały szkoleniowe. Dodatkowo na większość form aktywizacji oferowany będzie bezpłatny dowóz.

Czas trwania projektu: 01.02.2019 – 31.12.2020

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator Projektu – Małgorzata Szubert, tel. 46 874 21 68

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18-24 lutego 2019 r.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w dniach 19 i 24 lutego będą pełnić dyżury telefoniczne: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej w Brzezinach oraz specjaliści PCPR. W czasie trwania dyżuru będzie można przede wszystkim uzyskać informacje na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobów i możliwości zgłaszania przestępstw.

Telefon: 46 874 21 68 będzie do Państwa dyspozycji w godzinach:

 • 19 lutego (wtorek) w godz. 15-17,
 • 22 lutego (piątek) w godz. 10-12.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się to na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia w społeczeństwie.

Nabór na stanowisko psychologa

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa do  określenia ścieżki reintegracji beneficjentów projektu „Przyjazny świat”.

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla każdego z uczestników indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (60 godz.),

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 214, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w ramach Projektu Przyjazny świat”, w terminie do 22 lutego 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej (art. 47, ust.1 Ustawa o pomocy społecznej)

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

dla osób i rodzin w kryzysie lub stanie przedkryzysowym

FORMY WSPARCIA:

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo pedagogiczne
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo socjalne
 • udzielanie informacji na temat procedury Niebieskiej Karty, praw przysługujących ofiarom przemocy, możliwości uzyskania pomocy instytucjonalnej na terenie woj. łódzkiego

KONTAKT

(osobisty, telefoniczny lub e-mailowy)

Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 , II piętro, pok. 208

Tel. 046 874 21 68 (pon, śro, pią)

e-mail: psycholog@pcpr-brzeziny.pl

Udzielane wsparcie jest bezpłatne, niezależne od dochodu, całkowicie dobrowolne.

Punkt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – w budynku jest podjazd i winda.

No Title

Projekt „Podaruj mi skrzydła” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Kwota dofinansowania: 578 710,81 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach realizuje PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

w okresie 01.02.2019 – 31.12.2020                                                                                                     

realizuje PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączanie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. 

UCZESTNICY:

 • WYCHOWANKOWIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIEKU 7 – 17 LAT  WRAZ   Z   OTOCZENIEM
 • RODZINY ZASTĘPCZE I PROWADZĄCY RODZINNE DOMY DZIECKA
 • KANDYDACI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 • wsparcie edukacyjne: korepetycje
 • kurs j. angielskiego
 • kurs komputerowy
 • wyjazdowe warsztaty arteterapii
 • punkt wsparcia: poradnictwo specjalistyczne
 • dyskusyjny klub książki
 • kurs fotograficzny
 • warsztaty teatralne
 • szkolenia i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
 • animacje dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej