post
Projekt „Przyjazny świat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że od lutego 2019 roku rozpoczyna realizację projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt dedykowany jest dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (gr. A) oraz osób w wieku 18 – 26 lat, uczących się, w tym pełnoletnich wychowanków piezy zastępczej (gr. B). Projekt skierowany jest łącznie do 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie powiatu brzezińskiego.

Przewidywane działania w ramach projektu obejmują m.in.:

  • kursy edukacyjne – kurs języka angielskiego, kurs obsługi komputera (gr. A), prawo jazdy kat. B (gr. B),
  • kursy zawodowe – kurs sekretarka/asystentka dyrektora, kurs specjalista ds. transportu i logistyki, kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci, kurs prawa jazdy kat. C (gr. B),
  • porady indywidualne (psycholog, psychoterapeuta, prawnik),
  • korepetycje z wybranych przedmiotów (gr. B),
  • wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych (gr. A i gr. B),
  • grupowe warsztaty kompetencji życiowych prowadzone przez psychologa i pedagoga (gr. A i gr. B)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały szkoleniowe. Dodatkowo na niektóre formy aktywizacji oferowany będzie bezpłatny dowóz.

Czas trwania projektu: 01.02.2019 – 31.01.2021.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela P. Katarzyna Kaźmierczak: tel. 46 874 21 68

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!