„PRZYJAZNY ŚWIAT” – informacja o realizacji projektu

Projekt „Przyjazny świat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że od lutego 2019 roku rozpoczyna realizację projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt dedykowany jest dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (gr. A) oraz osób w wieku 18 – 26 lat, uczących się, w tym pełnoletnich wychowanków piezy zastępczej (gr. B). Projekt skierowany jest łącznie do 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie powiatu brzezińskiego.

Przewidywane działania w ramach projektu obejmują m.in.:

 • kursy edukacyjne – kurs języka angielskiego, kurs obsługi komputera (gr. A), prawo jazdy kat. B (gr. B),
 • kursy zawodowe – kurs sekretarka/asystentka dyrektora, kurs specjalista ds. transportu i logistyki, kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci, kurs prawa jazdy kat. C (gr. B),
 • porady indywidualne (psycholog, psychoterapeuta, prawnik),
 • korepetycje z wybranych przedmiotów (gr. B),
 • wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych (gr. A i gr. B),
 • grupowe warsztaty kompetencji życiowych prowadzone przez psychologa i pedagoga (gr. A i gr. B)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały szkoleniowe. Dodatkowo na niektóre formy aktywizacji oferowany będzie bezpłatny dowóz.

Czas trwania projektu: 01.02.2019 – 31.01.2021.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela P. Katarzyna Kaźmierczak: tel. 46 874 21 68

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

RUSZA NOWY PROJEKT UNIJNY – „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

„Podaruj mi skrzydła” – nowy projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W lutym br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach rozpoczęło realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz ich otoczenia, a także  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

„Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest w pewnym sensie kontynuacją poprzedniego projektu „Dobry start w dorosłość” – mówi koordynator projektu Małgorzata Szubert. „Naszym celem jest wzmocnienie i utrwalenie kompetencji edukacyjnych i społecznych dzieci z rodzin zastępczych, co przełoży się na poprawę codziennego funkcjonowania w środowisku. Dlatego, kładąc nacisk na zindywidualizowane potrzeby biorących udział w projekcie, zaplanowaliśmy dość różnorodne formy wsparcia.

Realizacja projektu została zaplanowana na 2 lata, w czasie których, dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w m.in: kursie języka angielskiego, kursie fotograficznym, Dyskusyjnym Klubie Książki, warsztatach teatralnych oraz letnim wyjeździe integracyjnym. „Wracamy też do działań, które sprawdziły się i przyniosły wymierne efekty w czasie poprzedniego projektu, czyli korepetycji” – podkreśla Małgorzata Szubert. Oprócz działań edukacyjnych uczestnicy będą mieć również zapewnione wsparcie specjalistów, m.in. logopedy i psychoterapeuty.

„Oprócz „uskrzydlenia” naszych wychowanków, naszym celem jest utworzenie nowych rodzin zastępczych oraz poprawa jakości funkcjonowania obecnie istniejących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” – podkreśla dyrektor PCPR, Magdalena Adamska. „Marzy się nam całkowita rezygnacja z konieczności umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, choć to cel niełatwy do osiągnięcia w krótkim czasie.” Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostaną skierowani na specjalistyczne szkolenie, a osoby już będące rodzicami zastępczymi będą mogły wziąć udział w warsztatach szkoleniowych o tematyce związanej z rodzicielstwem zastępczym.

Osoby, które chciałby stworzyć nowy dom dla potrzebujących go dzieci, mogą zgłaszać się do koordynatora projektu, Małgorzaty Szubert w siedzibie PCPR                   w Brzezinach, ul. Konstytucji 3Maja 3/5, II p., pok.208 lub pod numerem telefonu 47 874 21 68, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Ogłoszenie – Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła” – przedłużony nabór

OFERTA PRACY
Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

 • Wymagania niezbędne:
  • kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2018.1508 ze zm.),
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wymagania dodatkowe:
  • prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),
  • znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • umowa o pracę na czas określony (okres trwania projektu: 01.02.2019-31.12.2020)
 • wymiar etatu: 1
 • miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,
 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

IV. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny
 2. CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”
 3. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  2. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,
 5. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,

V. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 16 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

VI. Informacje dodatkowe

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
 • wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
 • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
 • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 67 lub 46 874 21 68.

Ogłoszenie – Pracownik socjalny do projektu „Podaruj mi skrzydła”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

 • Wymagania niezbędne:
  • kandydat musi posiadać wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2018.1508 ze zm.),
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wymagania dodatkowe:
  • prawo jazdy kat. „B” (mile widziane),
  • znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa, pobudzanie społecznej aktywności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • monitoring postępów uczestników, motywowanie i diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielanej pomocy,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora PCPR w Brzezinach, nie wymienione powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • umowa o pracę na czas określony (okres trwania projektu: 01.02.2019-31.12.2020)
 • wymiar etatu: 1
 • miejsce pracy: teren powiatu brzezińskiego,
 • wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

IV. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny
 2. CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”
 3. oświadczenie kandydata złożone w trybie art. 233 kodeksu karnego o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  2. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzający wymagane wykształcenie,
 5. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia zawodowe,

V. Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 16 w pok. 208 (II p.) osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na pracownika socjalnego”.

VI. Informacje dodatkowe

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
 • wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
 • kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,
 • zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, stroni internetowej PCPR oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum,
 • dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 21 67 lub 46 874 21 68.