Zapytanie ofertowe na realizację usługi – udzielanie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu zgodnie z procedurą rozeznania rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI – UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH KOREPETYCJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

w ramach projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: udzielanie indywidualnych korepetycji dla 15 uczestników projektu wyrównujących ich szanse edukacyjne.
 2. Korepetytor udzielać będzie korepetycji z danego przedmiotu na poziomie od podstawowego do ponadgimnazjalnego.
 3. Korepetytor udzielać będzie korepetycji indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do objęcia wsparciem edukacyjnym.
 4. Korepetytor udzielać będzie korepetycji większej liczbie uczestników projektu niż jedna osoba w trakcie trwania umowy.
 5. Liczba godzin korepetycji będzie zależała od potrzeb i wymagań uczestników projektu, tj. korepetytor może nie wykorzystać pełnej puli godzin zaplanowanej przez Zamawiającego na daną część zamówienia w przypadku, gdy uczestnicy projektu nie będą zgłaszać zapotrzebowania na danego rodzaju przedmioty, a w przypadku zwiększonych potrzeb uczestników projektu co do danego przedmiotu liczba godzin może ulec zwiększeniu maksymalnie o 50% w stosunku do zaplanowanej liczby godzin w ramach danej części zamówienia.
 6. Korepetytorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie godziny udzielania korepetycji. Zamawiający nie pokrywa korepetytorowi żadnych poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją korepetycji, w tym kosztów dojazdu.
 7. Korepetycje odbywać się będą w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego.
 8. Korepetytor będzie miał obowiązek poświadczać fakt udzielenia korepetycji wraz z ich zakresem tematycznym na kartach korepetycji wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
 9. Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem projektowym, w szczególności Koordynatorem Projektu, opiekunem uczestników, superwizorem.
 10. Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą na bieżąco z uczestnikiem projektu, stosownie do jego tempa pracy oraz czynionych postępów.
 11. Korepetytor musi być dostępny, co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych stosownie do zapotrzebowania uczestników projektu (w przypadku gdyby Wykonawca chciał złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia – warunek dotyczy każdej części zamówienia).
 12. Udzielanie korepetycji przez korepetytora będzie poddane stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz ocenie uczestników projektu.

3. Części zamówienia:
1) Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na następujące Części:
1) CZĘŚĆ I – korepetytor j. angielski – do 150 h zegarowych
2) CZĘŚĆ II – korepetytor matematyka – do 300 h zegarowych
3) CZĘŚĆ III – korepetytor biologia / chemia – do 63 h zegarowych
4) CZĘŚĆ IV – korepetytor j. polski / historia – do 63 h zegarowych
5) CZĘŚĆ V – korepetytor nauczania początkowego – do 384 h zegarowych

4. Termin realizacji zamówienia: listopad 2017 r. – lipiec 2018 r.

5. Wymagania stawiane Wykonawcom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • doświadczenie, wiedza i umiejętności do prowadzenia korepetycji poświadczone odpowiednimi dokumentami.

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz posiadanie przez zleceniobiorcę doświadczenia w wykonywaniu usług tego typu, co przedmiot zamówienia, np. referencje;
  CV powinno zostać opatrzone klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełni praw publicznych,

prosimy składać w terminie do dnia 20 października 2017 r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
lub drogą mailowa na adres: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Wykonawcami.
Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór na stanowisko psychologa

W związku z realizacją projektu „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychologa do  określenia ścieżki reintegracji beneficjentów projektu „Dobry start w dorosłość”.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla każdego z uczestników indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o dzieło (80 godz.),
 • okres zatrudnienia: od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

 

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

 

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”, w terminie do 29 września 2017 r.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

W związku z realizacją projektu „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do świadczenia pracy socjalnej na rzecz beneficjentów projektu „Dobry start w dorosłość”.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie dla każdego z uczestników indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb,
 • podpisanie i zrealizowanie z każdym z uczestników projektu umowy na zasadzie kontraktu socjalnego,
 • monitoring postępu uczestników projektu,
 • motywowanie uczestników projektu,
 • diagnozowanie potrzeb uczestników projektu,
 • praca z otoczeniem uczestników projektu,
 • inne zadania niezbędne do zrealizowania projektu.

 

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie warunków do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2016.930 ze zm.)
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę (pełny etat),
 • okres zatrudnienia: od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny oraz teren powiatu brzezińskiego (praca w środowisku z beneficjentami projektu „Dobry start w dorosłość”).

 

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

 

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w terminie do 29 września 2017 r.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

W związku z realizacją projektu „Dobry start w dorosłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Dobry start w dorosłość”.

 

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Punkcie Wsparcia (2 razy w m-cu, po 3 godz.),
 • indywidualne konsultacje dla uczestników projektu (wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 6 do 25 lat).

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • certyfikat poświadczający kwalifikacje psychoterapeutyczne,
 • doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (72 godz.)
 • okres zatrudnienia: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny

Oferty zawierające:

 • życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 212, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychoterapeuty”, w terminie do 20 października 2017 r.

Dobry start w dorosłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że od października br. rozpoczyna realizację projektu „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt dedykowany jest dla osób młodych w wieku od 6 do 25 lat będących w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt skierowany jest łącznie do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie powiatu brzezińskiego.

 

Przewidywane działania w ramach projektu obejmują m.in.:

 • kurs programowania dla dzieci,
 • korepetycje z wybranych przedmiotów,
 • kurs podstaw obsługi komputera,
 • kursy językowe ( do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski),
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • warsztaty kompetencji społecznych,
 • 7- dniowy wyjazd wakacyjny połączony z treningiem umiejętności społecznych,
 • poradnictwo w ramach Punktu Wsparcia ( dyżury pedagoga, psychologa, psychoterapeuty).

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały szkoleniowe. Dodatkowo na niektóre formy aktywizacji oferowany będzie bezpłatny dowóz.

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 31.10.2018.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela P. Małgorzata Szubert: tel. 046 874 21 68

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!