W trudnej sytuacji życiowej skorzystaj z bezpłatnej pomocy!

W ramach interwencji kryzysowej mieszkańcy powiatu brzezińskiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej, socjalnej, pedagogicznej oraz instruktora terapii uzależnień.

Spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
(ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II piętro).

 

Dni i godziny przyjmowania interesantów (po uprzednim ustaleniu terminu):
Psycholog: Poniedziałek, Czwartek: 10:00 – 12:00
Pracownik socjalny: Poniedziałek: 12:00 – 13:00
Pedagog, Instruktor terapii uzależnień: Poniedziałek: 13:00 – 14:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Numer telefonu 46 874 21 67 (osoba do kontaktu: Angelika Czajkowska).

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania z wybranym specjalistą w inny dzień lub godzinę niż wskazane powyżej.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

Z pomocy można skorzystać:

  • w sytuacjach nagłych, trudnych doświadczeń (np. kryzys w związku, wypadek lub ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, trudne sytuacje rodzinne, doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie), utrata pracy).
  • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji (groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie, myśli samobójcze, przemoc w rodzinie, zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej, depresji).
  • gdy: trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność); pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że problem przekracza siły i możliwości; pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, duszność, rożne bóle, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu.
  • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy rodzic, dziecko, mąż/żona lub partner/ka: popycha, uderza, szarpie; zastrasza, krytykuje; wymusza kontakty seksualne; odbiera poczucie bezpieczeństwa; szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym; zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza lub upokarza.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie

Wzór formularza ofertyZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA GRUPY 8 OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na specjalistów lub specjalistę do realizacji w 2017 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2014 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4, poz. 8 z ww. ustawy.

I. MIEJSCE REALIZACJI
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji
3 Maja 3/5 w dni robocze.

II. FORMA ZATRUDNIENIA
Umowa cywilno-prawna.

III. PLANOWANA KWOTA BRUTTO NA REALIZACJĘ ZADANIA
Ostateczna wysokość środków na realizację programu będzie zależała od faktycznej liczby uczestników, którzy wezmą udział w programie i zrealizują pełen cykl spotkań wg harmonogramu:
– sesje indywidualne: 4 spotkania x 2 godz. x 8 osób (64 godziny pracy prowadzących, 8 godzin na uczestnika),
– sesje grupowe: 9 spotkań x 7,5 godziny (68 godzin pracy prowadzących, 68 godzin na uczestnika).

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017” dla 8 uczestników. Praca z uczestnikiem programu ma trwać minimum 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż 76 godzin zajęć na uczestnika (8 godzin spotkań indywidualnych oraz 68 godzin spotkań grupowych), z przerwami między kolejnymi zajęciami nie dłuższymi niż 7 dni. Spotkania powinny odbywać się z podziałem na sesje: indywidualne (4 spotkania x 2 godz. x 8 osób) oraz grupowe (9 spotkań x 7,5 godziny). Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach w ustalonych wcześniej terminach powinny mieć możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach celem uzupełnienia wymiaru godzinowego szkolenia. Zakres usługi obejmować będzie również:
– współudział w procesie rekrutacji,
– monitorowanie zachowań związanych z przemocą u uczestników w trakcie trwania i przez 3 lata po zakończeniu programu,
– prowadzenie dokumentacji potwierdzającej dokonywanie czynności i działań w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, z uwzględnieniem korespondencji prowadzonej w ramach naboru, harmonogramu zajęć, listy obecności, kontraktu określającego reguły uczestnictwa w programie, scenariuszy zajęć, dokumentów potwierdzających przebieg pracy z poszczególnymi uczestnikami (diagnoza, arkusze testów, kwestionariuszy, ankiety ewaluacyjne itp.), dokumenty potwierdzające przekazanie uczestnikom materiałów dydaktycznych, biurowych i innych, kopii udostępnionych uczestnikom programu materiałów w formie ankiet i testów w oparciu, o które odbywała się praca, kart monitoringu zachowań i sytuacji rodzinnych, sprawozdań z przebiegu zajęć, oświadczeń uczestników i innych,
– sporządzanie sprawozdań z realizacji programu.

VI. WYMAGANIA
1. Ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.
2. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
3. Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prosimy o przedłożenie:
– kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje kandydatów do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wraz z wypełnieniem przez każdego z kandydatów formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty,
– oferty cenowej obejmującej całość realizacji programu (z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości kosztów wykonania zamówienia, liczby uczestników i kosztu uczestnictwa w programie 1 osoby).

VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Nabór na specjalistów do realizacji w roku 2017 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” należy złożyć w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku, osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PCPR). Oferty niekompletne i złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie. PCPR w Brzezinach nie zwraca złożonych dokumentów.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
– w pierwszej kolejności preferowane będą pary trenerskie złożone z kobiety i mężczyzny oraz najniższa cena,
– kolejno preferowane będą pary trenerskie tej samej płci oraz najniższa cena,
– kolejno preferowane będą osoby prowadzące program samodzielnie oraz najniższa cena.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku powiadomi o wyborze Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu. Decyzja o wyborze oferty jest ostateczna i innym Oferentom nie przysługuje odwołanie. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną jest zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym do dnia 25 lipca 2017 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku, gdy w procesie rekrutacji nie zostaną wyłonione osoby do udziału w programie.

Załączniki